Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

FUTURE PROFESSION


I am going to tell you about my future profession. Choosing a career and getting a job are two things, any person passes through in his life.

When millions of young people leave school, they begin an independent life. Some of them start working, go into business; some of them keep upgrading their schooling to receive higher education.

Young people can learn about professions in magazines and advertisements. Magazines for teenagers often offer questionnaires, quizzes to help young people to find out their interests and abilities more clearly and to make a decision concerning their future occupation.

While choosing a career one should take into consideration all main possibilities that his future profession might provide: the profession must be interesting, one have to be sure of his future (that means that one -will be able to find a job after his graduation from the university or institute), a profession must be well-paid, otherwise you won't be able to support yourself and your future family.

During our school life, we begin to think about our future life, our job. There are many professions in the world, so it is quite difficult to choose and make a decision. Some follow their own choice; some follow parent's advice, because they can help concerning future plans.

I never had a question, what I was going to do, when I was finishing my school. I have known it since being a child that I want to be an interpreter. I have chosen this profession, because the importance of foreign languages and foreign cultures is growing nowadays. Foreign languages are needed as the main and the most efficient means of information exchange between the people on our planet. Although there are 3000 languages on the Earth, English is the most universal and widely spread. It is the language of science and technology, trade and cultural relations and business. It is the universal language of international aviation, shipping, sports and medicine. English is the official language in nearly forty countries. It is spoken by more than 350 million people and also spoken as a second language in many parts of the World. Besides, millions of people study English as a foreign language. In our country English is very popular. It is studied at schools, colleges and universities.

It is important for me to learn English because I want to know what is going on in the world. With recent advances in technology, the world is changing rapidly in many fields, such as business, arts and medicine. These changes will affect people soon and it's important for me to read and keep up with these changes. In fact, learning English is the answer to a lot of the questions that I have.

In conclusion, I would like to say it is a great advantage of choosing our future career being a school pupil. It gives us a goal and enables us to choose a right, suitable course of study. It gives us time to be prepared. Also, I'd like to mention that if we don't think about our future, nobody will think, so we just can have one way. We must work hard to realize our wishes, because future is purchased by the present.

If you want something be done well, do it yourself, make a right decision.


QUESTIONS

1.    What do young people do after leaving school?

2.    Where can young people learn about professions?

3.    What should one take into consideration while choosing a career?

4.    Who can help young people concerning future plans?

5.    Why do we need to speak foreign languages?

6.    Why is it so important to learn English?

7.    What is a great advantage of choosing our future career being a school pupil?

8.    What should we do if we want something to be done right?


VOCABULARY

to upgrade — поліпшувати, удосконалювати

advertisement — реклама

questionnaire — анкета

quiz — опитування

ability — здатність

to make a decision — приймати рішення

to take into consideration — брати до уваги

otherwise — інакше; іншим чином; по-іншому

to support — підтримувати, утримувати (матеріально); забезпечувати

choice — вибір

means — засіб

recent — недавній

advance — досягнення

in conclusion — по закінченні

advantage — перевага

goal — мета

suitable — відповідний

to mention — згадувати

future is purchased by the present — майбутнє poбиться сьогодні


МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ


Я збираюся розповісти вам про мою майбутню професію. Вибір кар'єри й одержання роботи — дві речі, через які проходить будь-яка людина у своєму житті.

Коли мільйони молодих людей закінчують школу, вони розпочинають власне життя. Деякі з них починають працювати, інші стають бізнесменами, деякі продовжують своє навчання, щоб одержати вищу освіту.

Молоді люди можуть довідатися про професії з журналів і рекламних оголошень. Журнали для підлітків часто пропонують анкети, опитування, щоб допомогти молоді краще зрозуміти свої інтереси та здібності й прийняти рішення щодо майбутньої справи.

При виборі кар'єри потрібно врахувати всі основні можливості, які може запропонувати майбутня професія: професія повинна бути цікавою, слід також бути впевненим щодо свого майбутнього (потрібно бути впевненим, що після закінчення університету чи інституту можна знайти роботу), професія має бути добре оплачуваною, інакше ви не зможете забезпечити себе та свою родину.

Ще в школі ми починаємо замислюватися про майбутнє життя, нашу роботу. У світі багато професій, тому досить важко зробити вибір і прийняти рішення. Деякі люди обирають самі, деякі діють за порадою батьків, тому що вони можуть допомогти в реалізації майбутніх планів.

Для мене ніколи не поставало питання, що я збираюся робити, коли закінчу школу. Я знаю з дитинства, що хочу бути перекладачем. Я обрав цю професію, тому що значення іноземних мов та знання інших культур у наш час зростає. Іноземні мови необхідні як головний і найбільш ефективний засіб в обміні інформацією між людьми на нашій планеті. Хоча на Землі існує 3000 мов, англійська мова є найбільш універсальною і широко розповсюдженою. Це мова науки і техніки, торговельних і культурних відносин, мова бізнесу. Це універсальна мова міжнародної авіації, судноплавства, спортивних змагань і медицини. Англійська мова є офіційною мовою майже в сорока країнах. Нею говорять більше 350 мільйонів чоловік, а другою рідною мовою вона є в багатьох країнах світу. Крім того, мільйони людей вивчають англійську мову як іноземну. У нашій країні англійська мова дуже популярна. Її вивчають у школах, коледжах і університетах.

Вивчати англійську мову дуже важливо для мене, оскільки я хочу знати, що відбувається у світі. З нинішніми технічними досягненнями світ міняється дуже швидко в багатьох сферах, таких як бізнес, мистецтво і медицина. Незабаром ці зміни торкнуться і людей, тому для мене так важливо читати літературу й бути в курсі цих змін. Фактично, вивчаючи англійську мову, я одержую відповіді на більшість своїх питань.

По закінченні я хотів би сказати: велика перевага нашого часу в тому, що вибір своєї майбутньої кар'єри можна зробити ще в школі. Це дає нам розуміння мети й дозволяє обрати правильний, відповідний курс навчання. Це дає нам час для підготовки. Я хотів би згадати також, що якщо ми не подумаємо про наше майбутнє, ніхто за нас про нього не подумає. Ми повинні завзято працювати, щоб реалізувати свої бажання, тому що майбутнє робиться сьогодні.

Якщо Ви хочете, щоб щось було зроблене правильно, зробіть це самі, прийміть правильне рішення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити