Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

CHOOSING A CAREER


Let me introduce myself. My name is Masha. I have left school this year. It is my dream to become a student of the English department. I want to study English, German and maybe French.

Knowledge of a foreign lanquage opens a new world for us. If you know a foreign language, you can speak with foreigners and it is a way to better understanding. If you know a foreign language you can read books in the original, and it is a way to better understanding of other people's nature and culture.

In our country children study different foreign languages. At school I took up English. I read stories by English, American and Australian writers. It has become my habit to read English books in adapted form every day. I learn poems and do a lot of grammar exercises. Now I know I must work hard to master English. Studying the English language under the guidance of the University teachers I want to learn much about the history of words, their origin and usage in ancient times. For example, the word «window» is made of two very old Anglo-Saxon words, such as «wind» and «eye». The word «window» means «the wind's eye». It tells us of the time when a window was only a hole in the wall, and the wind used to come through it.

When I finish my studies, I'll begin teaching in a secondary school. I think I'll enjoy the work greatly. Teaching is a noble profession. In modern times all kinds of specialists need foreign languages in their work — teachers, doctors, engineers and people in many other professions. If a specialist doesn't know a foreign language he can't use all the foreign books which he needs in his work. I want to teach my pupils to read English books in the original, so they won't depend on translations.

I hope I've chosen the right profession.


QUESTIONS


1.    What is your dream?

2.    What opens a new world for us?

3.    What can you do if you know a foreign language?

4.    What is the origin of the word «window» ?

5.    Why is teaching a noble profession?


VOCABULARY


foreign — іноземний

guidance — керівництво

origin — походження

to depend on — залежати від


ВИБІР ПРОФЕСІЇ


Дозвольте представитися. Мене звуть Маша. Я закінчила школу цього року. Моя мрія — стати студенткою факультету іноземної мови. Я хочу вивчати англійську, німецьку і французьку мови.

Знання іноземної мови відкриває нам новий світ. Якщо ви знаєте іноземну мову, то можете розмовляти з іноземцями, це допомагає краще розуміти один одного. Якщо ви знаєте іноземну мову, то можете читати книги в оригіналі, а це допомагає краще зрозуміти характер і культуру іншого народу.

У нашій країні діти вивчають різні іноземні мови. У школі я вивчала англійську. Я читаю оповідання англійських, американських, австралійських письменників. У мене ввійшло в звичку щодня читати адаптовані книги англійською мовою. Я вчу вірші і роблю багато граматичних вправ. Я знаю зараз, що я повинна багато працювати, щоб оволодіти англійською мовою. Вивчаючи англійську мову під керівництвом викладачів університету, я хочу багато чого дізнатися про походження слів та їхнє вживання за давніх часів. Наприклад, слово «вікно» складається із двох давніх англосаксонських слів, таких як «вітер» і «око». Слово «вікно» означає «око вітру». Воно розповідає про ті часи, коли вікном була діра в стіні, і через неї часто дув вітер.

Коли я закінчу навчання, то почну викладати в загальноосвітній школі. Я думаю, що одержу величезне( задоволення від роботи. Учитель — це шляхетна професія. У наш час усім фахівцям треба знати іноземні мови — учителям, інженерам і людям інших професій. Якщо фахівець не знає іноземної мови, він не може користуватися всіма книгами іноземною мовою, які йому потрібні для роботи. Я хочу навчити моїх учнів читати англійські книги в оригіналі, щоб вони не залежали від перекладів.

Я сподіваюся, що зробила правильний вибір.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити