Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

ENGLISH IN OUR LIFE


It must be admitted that English is the most widespread language on Earth. It is spoken in the British Isles, the USA, Australia, New Zealand and much of Canada and South Africa.

In Shakespeare's time only a few million people spoke English. All of them lived in what is now Great Britain. Through the centuries, as a result of various historical events, English spread throughout the world. Today, English is represented on every continent.

English is mixing with other languages around the world. Other languages absorb English words, often giving them new forms and new meanings.

Today English is the world standard language. Over 70 % of the world's scientists read English. About 85 % of the world's mail is written in English. And 90 % of all information in the world's electronic retrieval system is stored in English. By 2010, the number of people who speak English as a second foreign language will exceed the number of native speakers.

English like many languages, uses a phonetic alphabet and faily basic syntax. But most importantly, it has a large and extensive vocabulary, of which about 80 % is foreign. English has borrowed and continues to borrow words from Spanish, French, Arabic, Chinese and other languages. This language characteristic makes it unique in history.

People have long been interested in having one language that could be spoken throughout the world. Such a language would help to increase cultural and economic ties and simplify communication between people.

English has been an international language for only 50 years. It would be a mistake to think that English would replace other languages as many fear. Instead it may coexist with languages and allow strangers to communicate across linguistic boundaries. It may become one tool that opens windows to the world, unlocks doors to opportunities and expands our minds to new ideas.


QUESTIONS


1.    What is the most widespread language on Earth?

2.    Is English represented on every continent?

3.    Does English borrow words from other languages?

4.    Is it good to have one language that could be spoken throughout the world?

5.    In what way does English as an international language help people?


VOCABULARY


widespread — широко розповсюджений

absorb — поглинати

retrieval — пошук

fairly — достатньо, деякою мірою

to borrow — запозичати

tool — знаряддя, інструмент


АНГЛІЙСЬКА МОВА В НАШОМУ ЖИТТІ


Необхідно відзначити, що англійська мова — найпоширеніша мова на землі. Англійською говорять люди на Британських островах, у США, Австралії, Новій Зеландії й у більшій частині Канади і Південної Африки.

За часів Шекспіра всього кілька мільйонів людей говорили англійською, і всі вони жили у Великобританії.

Через кілька сторіч у результаті різних історичних подій англійська поширилася по всьому світі. Сьогодні англійську мову можна почути на кожнім континенті.

Англійська змішується з іншими мовами світу, вони запозичають слова з англійської мови, часто надаючи їм нових форм і значень.

Сьогодні англійська мова є міжнародною. Більше 70 % учених читають англійською, близько 85 % світової пошти ведеться англійською і 90 % електронної пошукової системи облаштовано англійською. До 2010 р. кількість людей, які користуються англійською як другою іноземною мовою, перевищить кількість тих людей, для яких англійська рідна.

Як і багато інших мов, англійська має фонетичний алфавіт і досить простий синтаксис. Але Важливо те, що в англійської мови великий словниковий запас, у якому 80 % слів — запозичені. Англійська мова дотепер продовжує запозичати слова з іспанської, французької, арабської, китайської й іншої мов, і ця характеристика робить її унікальною в історії.

Багато людей давно зацікавлені в тому, щоб в усім світі була одна мова. Це могло б поліпшити культурні й економічні зв'язки, спростити спілкування між людьми.

Англійська мова була інтернаціональною протягом 50 років. Було б помилкою думати, що англійська замінить інші мови, як багато хто боїться. Замість цього вона може співіснувати з іншими мовами і дозволяти людям спілкуватися без мовних перешкод. Вона може стати інструментом, що відкриває вікна у світ і відкриває двері для маси можливостей, вона розширює наш розум для нових ідей.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити