Англійська мова 1500 тем

ПРО СЕБЕ, РОДИНУ I ШКОЛУ

LEARNING A FOREIGN LANGUAGE


Foreign languages are absolutely necessary for people nowadays, because of our growing international contacts with foreign countries.

There are many reasons, why we begin to study foreign languages. One studies a foreign language to be able to communicate with other people who speak this language, other study it for future career. If we are planning to travel to countries where the language we can speak is spoken, we can communicate with people there and understand what they are saying to us. If we are working in any branch of science, we naturally wish to read scientific books and magazines in other languages to raise our professional level. Making business nowadays also means the ability of speaking foreign languages. The ability of speaking one or two or even more foreign languages helps people from different countries to develop mutual friendship and understanding. We can also make our intellectual and cultural horizons wider through contacts with people of another culture. It is also very interesting to read foreign literature in its original form. We can also read foreign newspapers and magazines and understand films in foreign languages without any help and translation.

As for me I learn English, because English is a very popular language all over the world. It is used in many parts of the world and there is a lot of business correspondence and literature in English.

Also I am going to learn Spanish, because it is also a widely spread language. I think, it is very important to speak at least one foreign language either English or German or French and Spanish or any other one.

There is a saying: the more languages you speak, the more times you are a human being.


QUESTIONS

1.    Are foreign languages necessary for people nowadays?

2.    Why do we begin to study foreign languages?

3.    What language do I learn?

4.    What language am I going to learn?


VOCABULARY

foreign — іноземний

necessary — необхідний

nowadays — у наші дні

growing — зростаючий

reasons — причини


to be able — могти, вміти

to communicate — спілкуватися, розмовляти

branch of science — галузь науки

to raise smb's professional level — підняти чийсь

професійний рівень mutual — взаємний

horizon — обрій

wider — ширше

in the original — в оригіналі

compulsory — обов'язковий

secondary school — середня школа

higher school — вища школа

correspondence — кореспонденція, листування

at least — принаймні


ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ


Іноземні мови абсолютно необхідні для людей у наш час через зростаючі міжнародні контакти із закордонними країнами.

Є багато причин, через які ми починаємо вивчати іноземні мови. Одні вивчають іноземну мову, щоб спілкуватися з іншими людьми, які говорять цією мовою, інші вивчають її для майбутньої кар'єри. Якщо ми плануємо поїздку до країни, де розмовляють мовою, якою ми можемо говорити, ми можемо спілкуватися з людьми там і розуміти те, що вони говорять нам. Якщо ми працюємо в якому-небудь науковому відділі, ми, щоб підняти наш професійний рівень, звичайно, прагнемо читати наукові книги та журнали іншими мовами. Заняття бізнесом у наш час також означає вміння спілкуватися іноземними мовами. Знання однієї, двох або навіть більшої кількості іноземних мов допомагає людям з різних країн розвивати дружбу і взаєморозуміння. За допомогою контактів з людьми іншої культури ми можемо також розвивати наш інтелектуальний і культурний потенціал. Також дуже цікаво читати іноземну літературу в оригіналі. Ми можемо читати іноземні газети і журнали, без якої-небудь допомоги і перекладу розуміти фільми іноземними мовами.

Щодо мене, то я вивчаю англійську мову, тому що англійська мова дуже популярна в усьому світі. Вона активно використовується в світі, англійською пишеться багато ділової кореспонденції і літератури.

Ще я збираюся вивчати іспанську, тому що це також широко розповсюджена мова. Я думаю, що дуже важливо говорити принаймні однією іноземною мовою — англійською чи німецькою, французькою чи іспанською, будь-якою іншою.

Існує приказка: скільки мов ви знаєте, стільки разів ви людина.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити