Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

UNITED KINGDOM


England has existed as a unified entity since the 10th century. The union between England and Wales was enacted under the Statute of Rhuddlan in 1284. In the Act of Union of 1707, England and Scotland agreed to permanent union as Great Britain; the legislative union of Great Britain and Ireland was implemented in 1801, with the adoption of the name the United Kingdom of Great Britain and Ireland, but in 1921. the Anglo-Irish treaty formalized a partition of Ireland, although six northern Irish counties remained part of :r.e United Kingdom and became known as Northern Ireland and the current name of the country is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. It was adopted in 1927.

Great Britain was the dominant industrial and maritime power of the 19th century. It played a leading role in developing parliamentary democracy and in advancing literature and science.

At its zenith, the British Empire stretched over one-fourth of the earth’s surface.

United Kingdom is one of five piermanent members of the UN Security Council, a founding member of NATO, and of the Commonwealth, a member of the EU, but still remains outside the European Monetary Union. In 1999 the Scottish Parliament, the National Assembly of Wales, and the Northern Ireland Assembly were established. And it is a significant issue in the UK.

United Kingdom is located in the Western Europe, on the British Islands, including the northern one-sixth of the island of Ireland, between the North Atlantic Ocean and the North Sea, northwest of France. Total territory is 244,820 sq km. It has a border with Ireland. Its climate is temperate, moderated by prevailing southwest winds over the North Atlantic Current. The landscape of UK is mostly rugged hills and low mountains. Nowadays United Kingdom lies near vital North Atlantic sea lanes, only 35 km from France and linked by tunnel under the English Channel.

The lowest point is Fenland — 4 m; the highest one is Ben Nevis 1,343 m. Its natural resources are coal, petroleum, natural gas, tin, limestone, iron ore, salt, clay, chalk, gypsum, lead.

Official languages are English, Welsh (about 26 % of the population of Wales) and Scottish, as a form of Gaelic (about 60,000 in Scotland).

Government type is constitutional monarchy. Administrative divisions of UK are the following:

England is divided into 47 boroughs, 36 counties, 10 districts;

North Ireland is divided into 24 districts, 2 cities, 6 counties;

Scotland is divided into 32 council areas;

Wales is divided into 11 county boroughs, 9 counties and dependent areas.

The Chief of the state is Queen Elizabeth II since 6 February 1952; the Heir of the Crown is Prince Charles, the son of the queen. He was born 14 November 1948.

The Head of government is Prime Minister Tony BLAIR since 2 May 1997.


QUESTIONS

1. How long has England being existed as a unified entity?

2. When was the union between England and Wales enacted?

3. When was the legislative union of Great Britain and Ireland implemented?

4. When was the name the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland adapted?

5. What is Northern Ireland?

6. Was Great Britain the dominant industrial and maritime power of the 17th century?

7. Is there a connection between France and Great Britain today?

8. Is United Kingdom a member of the European Monetary Union?

9. Where is United Kingdom located?

10.  What climate has United Kingdom?

11.  What landscape has Great Britain?

12.  What are the lowest and the highest points of the country?

13.  What are official languages in Great Britain?

14.  What are the natural resources?


VOCABULARY

exist — існувати; існувати в природі, жити

entity — спільнота; об’єкт; організація

to enact — пропонувати, визначати, встановлювати; вводити закон; постановляти

permanent — постійний, перманентний

to implement — виконувати, здійснювати; забезпечувати виконання

adoption — прийняття; засвоєння

partition — розподіл, розділ, поділ

county — графство (адміністративно-територіальна одиниця в Англії)

to remain — залишатися

current — поточний, даний, сучасний; течія

maritime — морський

zenith — зеніт

to stretch — мати довжину, простягатися, тягтися

the Commonwealth — Співдружність (вільне об’єднання незалежних держав, яке не має спільного договору або конституції)

the European Monetary Union — Європейський валютний союз

issue — результат (чогось); суперечливе питання, предмет суперечки, розбіжність; проблема

border — межа, кордон

temperate — помірний (про клімат і т. ін.)

to moderate — послабляти, пом’якшувати

to prevail — переважати, панувати; домінувати

landscape — ландшафт, пейзаж

rugged — пересічений, завалений, важкий для проходження (про місцевість)

coal — вугілля

petroleum — нафта

limestone — вапняк

iron ore — залізна руда

clay — глина, глинозем

chalk — крейда

gypsum — гіпс

lead — свинець

borough — район; містечко, невелике місто

heir — спадкоємець


СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО


Англія існувала як єдине співтовариство починаючи з X сторіччя. Відповідно до парламентського законодавчого акта Рудлан від 1284 р., був підписаний закон про об’єднання Англії й Уельсу. Відповідно до Пакту про Об’єднання 1707 p., Англія і Шотландія погодилися на постійне об’єднання, так з’явилася Великобританія; законодавче об’єднання Великобританії й Ірландії було реалізоване в 1801 р. із прийняттям нової назви — Сполучене Королівство Великобританії й Ірландії, але в 1921 р. англо-ірландську угоду формалізувало відокремлення Ірландії, хоча шість північних Ірландських графств залишилися в складі Великобританії й отримали назву — Північна Ірландія. Нинішня назва країни — Сполучене Королівство Великобританії й Північної Ірландії — була прийнята в 1927 році.

Великобританія була домінуючою індустріальною і морською державою XIX сторіччя. Це зіграло важливу роль у розвитку парламентської демократії, а також у розвитку літератури й науки.

У зеніті свого розвитку Британська імперія займала чверть земної кулі.

Великобританія є однією з п’яти країн — постійних членів ООН, Ради Безпеки, членом НАТО і Співдружності Націй, членом ЄС, але вона до сьогодні залишається поза зоною Європейського валютного союзу. У 1999 р. були засновані Шотландський парламент, Національні збори Уельсу та Національні збори Північної Ірландії.

І це важлива подія для Великобританії.

Великобританія розташована в Західній Європі, на Британських островах, між північною частиною Атлантичного океану і Північним морем, на північний захід від Франції, включаючи одну шосту частину острова Ірландії. Загальна територія — 244 820 кв. км. Межує з Ірландією. Клімат країни помірний, переважають південно-західні вітри. Ландшафт Великобританії — головним чином пагорби і низькі гори. У наш час Великобританія знаходиться близько від життєво важливих Північноатлантичних морських шляхів, на відстані 35 км від узбережжя Франції і з’єднується з нею тунелем під протокою Ла-Манш.

Найнижча точка — Фенланд — 4 м, найвища — гора Бен Невіс — 1343 м. Природні багатства країни — це вугілля, нафта, природний газ, олово, вапняк, залізна руда, сіль, глина, крейда, гіпс, свинець.

Державні мови — англійська, уельська (приблизно 26 % усіх жителів Уельсу) і шотландська як форма гельської мови (приблизно 60 000 осіб у Шотландії).

Тип уряду — конституційна монархія. Адміністративний поділ Великобританії такий:

Англія поділяється на 47 областей, 36 графств, 10 районів;

Північна Ірландія поділяється на 24 райони, 2 міста, 6 графств;

Шотландія поділяється на 32 області;

Уельс поділяється на 11 міських графств, 9 графств і залежні області.

Главою держави є королева Єлизавета II, з 6 лютого 1952 p.; спадкоємець корони — принц Чарльз, син королеви, народився 14 листопада 1948 р.

Глава уряду — прем’єр-міністр Тоні Блер. призначений 2 травня 1997 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити