Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

WILLIAM SHAKESPEARE (4)

William Shakespeare, the greatest and most famous of English writers, and the greatest playwright who has ever lived, was born on the 23rd of April, 1564, in Stratford-on-Avon.

In spite of his fame we know very little about his life. At the age of six he was sent to school, but he had to leave it at the age of thirteen. His father, John Shakespeare, was a glove-maker, and when he fell into debt, William had to help him in the trade.

At the age of eighteen, he married Ann Hathaway. Ann was eight years older than her husband and the marriage wasn't a happy one.

When Shakespeare was twenty-one, he went to London. There is a story that Shakespeare's first job in London was holding rich men's horses at the theatre door. But nobody can be sure that this story is true.

Later, William became an actor and a member of a very successful acting company. It's highly probable that « The Comedy of Errors », « Romeo and Juliet» and some other plays by Shakespeare were performed for the first time on this stage.

Very soon, the actors were told that they could no longer use the land that their theatre was built on and the company had nowhere else to perform. And in the dead of night the whole acting troop took down their theatre, timber by timber, brick by brick. They carried it across the river and rebuilt it. The new theatre was called the Globe.

Shakespeare's Globe was rather different from modern theatres. The plays were performed in the open air and the audience got wet if it rained. There was no scenery and the only lighting was the daylight that came from the open roof above. Women in those days were not allowed to act in public and all the parts (even Juliet) were played by men. Much of the audience stood to watch the performance and moved around, talking with each other and throwing fruit at the stage if they didn't like something.

Shakespeare wrote 37 plays: 10 tragedies (such as «Hamlet», «King Lear», «Othello», «Macbeth»), 17 comedies (such as «As you like it», «Twelfth Night», «Much Ado About Nothing»), 10 historical plays (such as «Henry IV», «Richard III»). He also left 7 books of poems.

Most of his plays were not published in his lifetime. Probably some of them may have been lost in the fire when the Globe burnt down in 1613.

Shakespeare spent the last years of his life at Stratford, where he died, ironically, on the same date as his birthday, the 23rd of April, 1616. He was buried in the church of Stratford. In 1997, Shakespeare's Globe was restored.


QUESTIONS


1.    When was Shakespeare born?

2.    What was his first job in London?

3.    How many plays did Shakespeare write?

4.    What happened to the Globe? .

5.    Is Shakespeare famous in Ukraine?


VOCABULARY

playwright — драматург

to fall into debt — влізти в борги

acting company — театральна трупа

in the dead of night — під покривом ночі

scenery — декорації


ВІЛЬЯМ ШЕКСПІР (4)

Вільям Шекспір, найбільш великий і відомий з англійських письменників і драматургів, які жили коли-небудь, народився 23 квітня 1564 р. в Стратфорді-он-Ейвоні.

Незважаючи на його славу, дуже мало відомо про його життя. У віці 6 років його відправили в школу, але в 13 років йому довелося кинути її. Його батько, Джон Шекспір, робив рукавички, і коли він влізу борги, Вільям допомагав йому в ремеслі.

У 18 років він одружився з Анною Хатавей. Анна була на 8 років старша за нього, і їхній шлюб не був щасливим.

Коли Шекспіру виповнився 21 рік, він виїхав у Лондон. Існує історія про те, що першою роботою Шекспіра в Лондоні було тримати коней багатих людей біля дверей до театру. Але ніхто не може цього підтвердити.

Пізніше Шекспір став актором і членом дуже успішної театральної трупи. Дуже ймовірно, що «Комедія помилок», «Ромео і Джульетта» і деякі інші п'єси вперше були представлені на цій сцені.

Незабаром акторам сказали, що вони більше не можуть користуватися землею, на якій був побудований їхній театр, і акторам більше ніде було грати. І тоді під покривом ночі вся акторська трупа розібрала театр по колоді та по цеглинці. Вони перевезли його через ріку і перебудували. Новий театр називався «Глобус».

«Глобус» Шекспіра відрізнявся від сучасних театрів. П'єси гралися на відкритому повітрі, і якщо йшов дощ, глядачі намокали. Не було декорацій і єдиним освітленням було денне світло з відкритого даху. Жінкам у ті часи не дозволялося грати на публіці, і всі ролі (навіть Джульєтти) виконували чоловіки. Багато глядачів стояли, ходили під час вистави, розмовляли один з одним або кидали на сцену фрукти, якщо їм щось не подобалося.

Шекспір написав 37 п'єс: 10 трагедій (такі як «Гамлет», «Король Лір», «Отелло», «Макбет»), 17 комедій (такі як «Як вам це подобається», «Дванадцята ніч», «Багато галасу з нічого»), 10 історичних п'єс («Генріх IV», «Річард III»). Він також залишив 7 книг віршів.

Багато які з його п'єс не були опубліковані за життя. Можливо, що деякі з них згоріли під час пожежі театру «Глобус» у 1613 р.

Шекспір провів останні роки життя в Стратфорді, де він, за іронією долі, вмер у день свого народження, 23 квітня 1616 р. Його поховали в церкві Стратфорда. У 1997 р. «Глобус» Шекспіра був відреставрований.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити