Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JONATHAN SWIFT

Jonathan Swift (1667— 1745) is a well-known English author of «Gulliver's Travels» (1726), which is a masterpiece of comic literature. Swift is called a great satirist because of his ability to ridicule customs, ideas, and actions he considered silly or harmful. Swift was deeply concerned about the welfare and behaviour of the people of his time, especially the welfare of the Irish and the behaviour of the English toward Ireland.

Swift was born in Dublin on November 30, 1667. His parents were English. When Swift graduated from Trinity College in Dublin he moved to England in 1688. From 1689 he was a secretary of the distinguished statesman Sir William Temple.

Temple died in 1699, and in 1700 Swift became pastor of a small parish in Laracor, Ireland. He visited England, conducting church business and winning influential friends at the hignest levels of government. His skill as a writer became widely known.

In 1710, Swift became supporter of the new Tory government of Great Britain. He wrote many articles and pamphlets to defend the policies of Tory. In 1714 George I became king and the Whig Party won control of the government. These changes ended the political power of Swift and his friends in England.

Swift spent the rest of his life — more than 30 years — as dean of St Patrick's. It was as dean that Swift wrote «Gulliver's Travels» and the satiric pamphlets that increased his fame.

«Gulliver's Travels» is often described as a book that children read with delight, but which adults find serious and disturbing. However, even young readers usually recognize that Swift's world sometimes resembles their own world.

«Gulliver's Travels» describes four voyages that Lemuel Gulliver, who was trained as a ship's doctor, makes to strange lands. Gulliver first visits the Lilliputians — tiny people whose bodies and surroundings are only 1/12 the size of normal people and things. The Lilliputians treat Gulliver well at first. Gulliver helps them, but after a time they turn against him and he is happy to escape their land.

Gulliver's second voyage takes him to the country of Brobdingnag, where the people are 12 times larger than Gulliver and greatly amused by his puny size.

Gulliver's third voyage takes him to several strange kingdoms. The conduct of the odd people of these countries represents the kinds of foolishness Swift saw in his world.

In his last voyage, Gulliver discovers a land ruled by wise and gentle horses called Houyhnhnms. Savage, stupid animals called Yahoos also live there. The Yahoos look like human beings. Gulliver wishes to stay in the agreeable company of the Houyhnhnms, but they force him to leave.

Some people believe that the ugliness and stupidity of Swift's book reflect his view of the world. Other people argue that Swift was a devoted and courageous Christian who could not have denied the existence of goodness and hope.


QUESTIONS


1.    Why is Swift called a great satirist?

2.    When and where was Swift born?

3.    What do you know about Swift's political career?

4.    Is the book «Gulliver's Travels» for adults or for children?

5.    How many voyages and to what countries did Swift describe in «Gulliver's Travels»?


VOCABULARY

ridicule — висміювати

parish — прихід

influential — впливовий

delight — задоволення, замилування

disturbing — неспокійний, хвилюючий

conduct — поводження

odd — дивний


ДЖОНАТАН СВІФТ

Джонатан Свіфт (1667—1745 рр.) — широко відомий англійський автор «Мандрів Гуллівера» (1726 р.), що є шедевром комічної літератури. Свіфта називають великим сатириком завдяки його здатності висміювати звичаї, ідеї і дії, які він вважав дурними й образливими. Свіфт добре знав статки та поводження людей свого часу, особливо добробут ірландців і ставлення англійців до ірландців.

Свіфт народився в Дубліні 30 листопада 1667 р. Його батьки були англійцями. Коли Свіфт закінчив коледж Трініті в Дубліні, він у 1688 р. переїхав до Англії. З 1689 р. він був секретарем видатного державного діяча сера Вільяма Темпла.

Темпл помер у 1699 р., а в 1700 р. Свіфт став пастором у маленькому приході в Ларакор, в Ірландії. Він приїжджав у Англію в церковних справах і завойовував впливових друзів у вищих колах уряду. Його здібності письменника стали дуже популярними.

У 1710 р. Свіфт став впливовим захисником нового уряду торі у Британії. Він написав багато статей і памфлетів, захищаючи політику торі. У 1714 р. Георг І став королем, і партія вігів узяла під контроль уряд. Ці зміни спричинили закінчення політичного впливу Свіфта і його друзів в Англії.

Решту свого життя — більше 30 років — Свіфт провів настоятелем церкви святого Патрика. У цей час він написав «Мандри Гуллівера» і сатиричні памфлети, що підсилили його славу.

«Мандри Гуллівера» часто описують як книгу, яку діти читають із задоволенням, а дорослі серйозно і вдумливо. Проте навіть молоді читачі довідуються, що світ Свіфта часто відбиває і наш власний світ.

«Мандри Гуллівера» описують чотири подорожі, які здійснив Лемюель Гуллівер, корабельний лікар, в інші країни. Спочатку Гуллівер відвідав країну ліліпутів, — маленьких людей, тіла й оточення яких — лише 1/12 від розміру нормальних людей і речей. Ліліпути добре ставилися до Гуллівера, але через деякий час вони відвернулися від нього, і Гуллівер був щасливий залишити їхню землю.

Друга подорож була в країну Бробдінгне, де люди були в 12 разів більші за Гуллівера, і вони були сильно здивовані його маленьким розміром.

Третя подорож була в кілька дивних королівств. Поведінка дивних людей цих країн представляє ту дурість, яку Свіфт бачив у своєму світі.

У своїй останній подорожі Гуллівер знайшов землю, якою керували мудрі та шляхетні коні гуїгнгми. Дикі і дурні тварини яху теж жили там. Яху були схожі на людей. Гуллівер хотів залишитися в приємному товаристві гуїгнгмів, але вони змусили його виїхати.

Деякі думають, що потворність і дурість книги Свіфта відображають його бачення світу. Інші вважають, що Свіфт був відданим і сміливим християнином, який не міг заперечувати існування добра та надії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити