Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ROBERT BURNS (1)

Robert Burns, Scotland's national poet, was born on January 25, 1759 in Scotland. His father, William Burns, was a poor farmer. There were seven children in the family, and Robert was the eldest. His father knew the value of a good education, and he tried to give his children the best education he could afford. Robert was sent to school at the age of six, but as his father could not pay for the two sons, Robert and his brother Gilbert attended school in turn. When not at school, the boys helped their father with his work in the fields. But soon the teacher left, and so Burns's father invited a young school teacher to teach the boys. When the teacher left, the poet's father taught the children himself. Reading and writing, arithmetic, English grammar, history, literature, French and Latin — that was Robert Burns's education.

Robert's mother knew many Scottish songs and ballads and often sang them to her son in his childhood. His mother's friend Betty told Robert many fantastic tales about devils, fairies and witches. Burns's mother died in 1820. She lived long and enjoyed the fame of her poet son.

Robert Burns became fond of reading. He read whatever he could lay his hands on. His favourite writers were Shakespeare, Smolett, Robert Fergusson, a talented Scottish poet (1750-1774). Fergusson's tragic fate deeply touched Burns. Burns devoted many verses to Fergusson.

Robert Burns began to write poetry when he was fifteen. He composed verses to the melodies of old folk-songs, which he had admired from his early childhood. He sang of the woods, fields and wonderful valleys of his native land. Burns published some of his poems in 1786. Their success was complete. And Robert Burns became well known and popular.

When Burns came to Edinburgh, the capital of Scotland, a new and enlarged edition of his poems was published. But soon Edinburgh society grew tired of him and forgot about the poet.

Robert Burns left Edinburgh and returned to his native village with money enough to buy a farm and marry Jean Armour. Burns devoted to Jean many beautiful poems, such as «І love my Jean», «Bonnie Jean» and many others.

Robert Burns's poems were very popular, he always remained poor. He worked hard and destroyed his health. He died in poverty at the age of thirty — seven in 1796.

The poetry and songs of Robert Burns are famous all over the world.

Robert Burns's poems and verses inspired Beethoven, Schumann, Mendelssohn and other composers who wrote music to them.

Burns is a democratic poet. His sympathy was with the poor. That is why his funeral was attended by a crowd of ten thousand. They were the common Scottish people whom he had loved and for whom he had written his poems and songs.

The most popular poems of Robert Burns are «The Tree of Liberty», «My Heart's in the Highlands», «A Red, Red Rose» and many others.


QUESTIONS

1.    When was Robert Burns born?

2.    How many children were there in their family?

3.    What did Robert's father try to give his children?

4.    Who knew many Scottish songs and ballads?

5.    What did his mother's friend Betty tell Robert?

6.    When did Robert begin to write poetry?

7.    What did Robert Burns publish in 1786?

8.    Why did Robert Burns return to his native village?

9.    Who was Robert Burns's funeral attended by?

10.  Whom did Robert Burns's poems and verses inspire?


VOCABULARY

value — цінність

to afford — могти дозволити собі що-небудь

devil — диявол

fairy — фея

witch — відьма

to lay — покласти, класти

to devote — присвятити

to admire — захоплюватися

to compose — скласти

to grow tired of... — утомлюватися від...

to destroy — руйнувати

to inspire — надихати

funeral — похорон

poverty — бідність


РОБЕРТ БЕРНС (1)

Роберт Берне, шотландський народний поет, народився 25 січня 1759 р. у Шотландії. Його батько, Вільям Берне, був бідним селянином. У їхній родині було семеро дітей, і Роберт був найстаршим. Його батько цінував добру освіту і намагався дати своїм дітям найкращу освіту, яку тільки міг собі дозволити. Роберта відправили в школу в шість років, але оскільки його батько не міг платити за двох синів, Роберт і його брат Гілберт ходили до школи по черзі. Коли хлопчики були не в школі, вони допомагали батькові працювати в полі. Але незабаром учитель виїхав, і тому батько Роберта запросив молодого шкільного вчителя навчати дітей. Коли і цей учитель виїхав, батько поета навчав дітей сам. Читання, писання, арифметика, англійська граматика, історія, література, французька і латинська мови — от предмети, які вивчав Роберт Берне.

Мати Роберта знала багато шотландських пісень і балад і часто співала їх своєму синові в дитинстві. Подруга матері Бетті розповідала Робертові багато фантастичних історій про диявола, фей і відьом. Мати Бернса вмерла в 1820 р. Вона прожила довге життя і встигла насолодитися славою сина-поета.

Роберт Берне захоплювався читанням. Він читав усе, що потрапляло йому до рук. Його улюбленими письменниками були Шекспір, Смоллетт, Роберт Фергюсон, талановитий шотландський поет (1750-1774 pp.). Роберта Бернса глибоко вразила трагічна доля Фергюсона. Берне присвятив Фергюсону багато віршів.

Роберт Берне почав писати вірші в п'ятнадцять років. Він складав вірші на мелодії стародавніх народних пісень, якими захоплювався з раннього дитинства. Він оспівував ліси, поля і прекрасні долини своєї батьківщини. У 1786 р. Берне опублікував деякі свої вірші. Вони мали великий успіх. І Роберт Берне став відомим.

Коли Берне приїхав до Единбурга, столиці Шотландії, було опубліковане нове доповнене видання його віршів. Але незабаром він набрид товариству Единбурга і про поета забули.

Роберт Берне залишив Единбург і повернувся в рідне село. У нього було достатньо грошей для того, щоб купити ферму й одружитися з Джин Армор. Берне присвятив Джин багато прекрасних віршів, таких як «Я люблю мою Джин», «Прекрасна Джин» і багато інших.

Хоча вірші Бернса були дуже популярні, він залишався бідним. Він ретельно працював, що похитнуло його здоров'я. Він помер у бідності у віці 37 років у 1796 р.

Поезія і пісні Роберта Бернса відомі в усьому світі.

Вірші та поеми Бернса надихали Бетховена, Шумана, Мендельсона й інших композиторів, що написали до них музику.

Берне — поет-демократ. Його симпатії були на боці бідних. От чому на його похорон зібралася десятитисячна юрба людей. Це були прості шотландці, яких він любив і для яких писав свої вірші й пісні.

Найбільш популярні вірші Роберта Бернса — «Дерево волі», «У горах моє серце», «Червона, червона троянда» і багато інших.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити