АНГЛІЙСЬКА МОВА
1500 ТЕМ

ВИДАТНІ ЛЮДИ

 

PUSHKIN AND OUR TIME

It would be a platitude to say that A. S. Pushkin is the greatest Russian poet. But I hope none is challenging the view that he occupies an outstanding place in Russian literature and culture.

Every summer in June, thousands of people visit the Pskov land. They come here to the village of Mikhailovskoye to the wonderful festival of poetry, to see the places where he lived and worked.

Pushkin is always alive for us, he is the man we all know and love, the greatest of poets. Generations come and go, but Pushkin still remains. We are all greatful to Pushkin for each line of his works. Pushkin is not only a great poet for us. He is the perfect man combining brilliant talent with civil courage and moral integrity. His name is associated with our love for the Motherland, and the best in our life.

Hundreds of new concepts, hundreds of new words have appeared in the language in the years that have passed since his death, but not a single word of his poetry has become obsolete. The old forms of life went into the past, but everything written by Pushkin continues to live. It has not become something of the past, it does not need any corrections and hardly needs commentary. His feelings and his views still correspond to our own feelings and views.

We admire the great world of Pushkin's poetry as a whole, each of us finding some special lines for himself, lines showing Pushkin's great and generous heart, his sympathy and respect for his people. Whatever Pushkin's work we see portrayal of Russian life, the Russian intellect, the Russian soul, the life of the Russian land in all epochs, the Russian people. The reader cannot imagine his inner world without Pushkin.

 QUESTIONS

1.    What place does Pushkin occupy in Russian literature and culture?

2.    What place do thousands of people visit every summer?

3.    What for do thousands of people come to the village of Mikhailovskoye?

4.    Why is he always alive for us?

5.    What are we grateful to Pushkin for?

6.    What is A. S. Pushkin's name associated with?

7.    Has poetry by Pushkin become obsolete?

8.    What has appeared in our language in the years that have passed since the poet's death?

9.    Does everything written by Pushkin need commentary?

10.  What do the poet's feelings and views correspond to?

11.  What do we admire?

12.  What do the lines of Pushkin's poets show?

 

VOCABULARY

platitude — банальність

to challenge the view — заперечувати, брати під сумнів точку зору

to occupy an outstanding place in — займати видатне місце в

alive — живий

generation — покоління

to be grateful to — бути вдячним

to combine — поєднувати, з'єднувати

brilliant — блискучий

civil courage — громадянська мужність

moral integrity — моральна чистота

to be associated with smth. — зв'язуватися, асоціюватися з чим-небудь

concept — поняття

to become obsolete — стати застарілим, застаруги

to need sth — вимагати, мати потребу в чому-небудь

it hardly needs commentary — навряд чи має потребу в коментарях

to correspond to smth — відповідати чому-небудь

to admire — захоплюватися

generous — великодушний, щедрий

sympathy — співчуття

respect for smb. — повага до кого-небудь

to measure — вимірювати

language — мова

whatever — який би не

portrayal — зображення

intellect — розум

soul — душа

epoch — епоха

to imagine — уявити

inner world — внутрішній світПУШКІН І СУЧАСНІСТЬ

Було б банальністю говорити, що О. С. Пушкін — найбільший російський поет. Але, я сподіваюся, ніхто не візьме під сумнів точку зору, що він посідає визначне місце в російській літературі та культурі.

Кожне літо в червні тисячі людей відвідують Псковщину. Вони приїжджають сюди в село Михайлівське на чудове свято поезії, щоб подивитися місця, де поет жив і працював.

Для нас Пушкін завжди живий. Це людина, яку ми всі знаємо і любимо, найбільший із поетів. Покоління приходять і йдуть, але Пушкін залишається. Ми всі вдячні Пушкіну за кожен рядок його творів. Пушкін для нас не тільки великий поет. Він досконала людина, яка поєднала блискучий талант із громадянською мужністю і моральною чистотою. Його ім'я асоціюється з любов'ю до батьківщини і найкращим у нашому житті.

Сотні нових понять, сотні нових слів з'явилися в мові після його смерті, але жодне слово в його віршах не застаріло. Пішли в минуле старі уклади життя, але все, що написане Пушкіним, продовжує жити. Воно не належить минулому і не має потреби у виправленні, та й навряд чи має потребу в коментарях. Його почуття і погляди відповідають нашим почуттям і поглядам.

Ми захоплюємося великим світом поезії Пушкіна в цілому. Кожен із нас знаходить окремі рядки для себе, які розкривають велике і щедре серце Пушкіна, його співчуття і повагу до людей. Який би твір Пушкіна ми не читали, бачимо відображення російського життя, російського інтелекту, російської душі, життя російської землі в усі епохи, зображення російського народу. Читач не уявляє свій внутрішній світ без Пушкіна.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити