Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

CHARLES DICKENS (1)

Charles Dickens was born in 1812. He lived in the south of England when he was a little boy. His father worked in an office. He was a very clever man, but he was very poor. Charles had many brothers and sisters, but he did not often play with them. His father had many books and Charles liked to read them. He learned to read very early.

When Charles was 10 years old, his family went to London.

There his father got into debt (as he had little money) and then into debtor's prison. So little Charles began to work when he was ten. That was the beginning of Charles' hard life.

He worked at a small factory in London, pasting labels on blacking bottles. He had to work in a dirty room with no windows. He did not like his work, but he had to work at the factory for two years. Then he went to school for three years, but he did not learn much at school. He learned much at home, from his father and from other clever people.

Later he worked as a reporter to the Parliament and became a writer of short stories.

In 1837 he published his first novel «The Posthumous Papers of the Pickwick Club». And the young reporter became a famous writer. Then he published novel after novel — «Oliver Twist», «Dombey and Son», «David Copperfield» and many other good books.

His books are very interesting, they tell us about the hard life of the poor people in England of that time. When we read his books, we sometimes laugh, but we often want to cry.

Charles Dickens died in 1870.

He is one of the greatest novelists in the English literature. Dickens lived more than a hundred years ago, but people in the whole world like to read his books today, because in his books he showed a real world and people of Victorian England.


QUESTIONS


1.    Where did Charles Dickens live?

2.    Where did his father work?

3.    When did his family go to London?

4.    Why did Charles have to work?

5.    What novel did Charles Dickens publish in 1837?

6.    What do his books tell us about?

7.    What did Charles Dickens show in his books?

VOCABULARY

to get into debt — залізти в борги

to cry — плакати

poor — бідний

prison — в'язниця


ЧАРЛЬЗ ДІККЕНС (1)

Чарльз Діккенс народився в 1812 р. У дитинстві він жив на півдні Англії. Його батько працював у конторі. Він був дуже розумною, але дуже бідною людиною. У Чарльза було багато братів і сестер, але він рідко з ними грався. У батька була велика бібліотека, і Чарльз любив читати. Читати він навчився рано.

Коли Чарльзові було десять років, його родина переїхала до Лондона.

Там його батько заліз у борги (оскільки в нього було мало грошей) і потім потрапив у боргову в'язницю. Тому маленький Чарльз почав працювати в десять років. Це було початком важкого життя.

У Лондоні він працював на маленькій фабриці, де наклеював етикетки на пляшечки з ваксою. Йому доводилося працювати в брудній кімнаті, де не було вікон. Робота не подобалася, але він відпрацював на фабриці два роки. Потім три роки вчився в школі, однак там він мало чого навчився. Набагато більше він довідався вдома від батька й інших розумних людей.

Пізніше він працював репортером з питань діяльності парламенту і почав писати оповідання.

У 183 7 р. він опублікував свій перший роман «Посмертні записки Піквікського клубу». І після цього молодий репортер став відомим письменником. Потім публікував романи один за другим — «Олівер Твіст», « Домбі і син», «Девід Копперфілд» та багато інших книг.

Його книги дуже цікаві, у них говориться про важке життя бідних людей в Англії того часу. Коли ми читаємо його книги, то іноді сміємося, але часто нам хочеться плакати.

Чарльз Діккенс помер у 1870 р.

Він є одним із найбільших романістів в англійській літературі. Діккенс жив більше ста років тому, але й сьогодні людям в усьому світі подобається читати його книги, тому що в них він показав справжній світ і людей, що жили у вікторіанській Англії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити