Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

CHARLOTTE BRONTE

Charlotte Bronte was born in a small town in England in 1816. Charlotte and her sisters, Emily and Ann had a very hard life, from early childhood they knew poverty and very hard work.

Charlotte received her education at an orphanage (which she described in her novel «Jane Eyre»). After that she worked as a governess and a teacher.

The works of Charlotte Bronte, together with Charles Dickens, William Thackery and Elisabeth Gaskell are considered to belong to the fine school of English realism of the first half of the 19th century.

In her works she wrote about the society she lived in and criticized it. Her first novel «The Professor» was published only after Charlottte's death.

The best novel «Jane Eyre», published in 1847, is partly biographical. In 1849 the novel «Shirley» was published. The story is about the Luddits, workers who did not understand that the real enemy of the working class were the capitalists and aristocrats. They thought that machinery, which they destroyed, was their enemy.

The last novel «Vilette» came out in 1853.

Charlotte Bronte died from tuberculosis in 1855.

The three Bronte sisters are well known writers and their books are published in many countries.


QUESTIONS


1.    When was Charlotte Bronte born?

2.    Where did Charlotte Bronte receive her education?

3.    What did she describe in her works?

4.    When was the best novel «Jane Eyre» published?

5.    What is the novel «Shirley» about?

6.    When did Ch. Bronte die?


VOCABULARY

to be born — бути народженим

childhood — дитинство

poverty — бідність

orphanage — притулок для сиріт

to receive — одержувати

to destroy — знищувати, руйнувати

to criticize — критикувати

death — смерть

to die from — умирати від


ШАРЛОТТА БРОНТЕ

Шарлотта Бронте народилася в невеликому місті в Англії в 1816 р. Життя Шарлотти та її сестер, Емілі й Анни, було дуже важким. З дитинства вони пізнали бідність і тяжку працю.

Шарлотта здобула освіту в притулку для сиріт (який вона описала в романі «Джен Ейр»). Після цього вона працювала гувернанткою і вчителькою.

Вважається, що твори Шарлотти Бронте, поряд із творами Чарльза Діккенса, Вільяма Теккерея й Елізабет Гаскелл, належать до найкращих зразків школи англійського реалізму першої половини дев'ятнадцятого сторіччя.

У своїх роботах вона описувала життя суспільства, в якому існувала, і критикувала його. її перший роман «Професор» був опублікований тільки після смерті Шарлотти.

Кращий її роман «Джен Ейр», опублікований у 1847 р., почасти автобіографічний. У 1848 р. був опублікований роман «Шерлі». Це розповідь про луддитів — робітників, які не розуміли, що справжніми ворогами робітничого класу були капіталісти й аристократи. Вони вважали своїми ворогами машини і зруйнували їх.

Останній роман «Вілетт» вийшов у 1853 р.

Шарлотта Бронте померла від туберкульозу в 1855 р.

Три сестри Бронте — відомі письменниці, й їхні твори публікуються в багатьох країнах.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити