Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

OSCAR WILDE (1)

Oscar Wilde was born in Dublin on October 16, 1854. His father was a famous Irish surgeon. His mother was well known in Dublin as a writer of verse and prose.

At school, and later at Oxford, Oscar displayed gift for art and the humanities.

While at the university, Wilde became one of the most famous personalities of the day: he wore his hair long, decorated his room with different beautiful things. His witty sayings were well known among the students.

After graduating from the university, Wilde turned his attention to writing, travelling and lecturing.

Oscar Wilde earned the reputation of being the leader of the Aesthetic Movement and an apostle of beauty.

His most famous works appeared over the next ten years. The most popular are «The Happy Prince and Other Tales», «The Picture of Dorian Gray», and his comedies «Lady Windermere's Fan», «An Ideal Husband», «The Importance of Being Earnest».

Wilde also wrote poems, essays, reviews, letters. He attracted the attention of his audiences by the brilliance of his conversation, his knowledge, and the force of his personality.

In his works, especially in his tales, he glorifies beauty, and not only the beauty of nature or artificial beauty, but the beauty of devoted love. He admires unselfishness, kindness and generosity («The Happy Prince», «The Nightingale and the Rose») and despises egoism and greed («The Selfish Giant», «The Devoted Friend»).

The theme of most of his works, even of his tales, is quite realistic. He shows the contrast between wealth and poverty. His own sympathy for poor, labouring people is quite evident.

At the height of his popularity and success, tragedy struck. He was acoused of immorality and sentenced to two years' imprisonment. When released from prison in 1897, he lived mainly on the Continent, settling later in Paris. In 1898 he published his poem «Ballad of Reading Gaol».

He died in Paris in 1900.

QUESTIONS


1.    When did Oscar Wilde display gift for art and the humanities?

2.    What did Oscar Wilde do after graduating from the university?

3.    What reputation did Oscar Wilde earn?

4.    What did Oscar Wilde write?

5.    What did he despise and what did he glorify in his works?

6.    Why was Oscar Wilde sentenced to two years' imprisonment?

7.    When did Oscar Wilde die?


VOCABULARY

surgeon — хірург

gift — здатність, дар

the humanities — гуманітарні науки

witty — дотепний

audience — аудиторія, публіка

to glorify — прославляти, вихваляти

to despise — нехтувати

greed — жадібність

was accused of immorality — звинувачений в аморальності

sentenced to two years' imprisonment — засуджений на два роки позбавлення волі

to release from prison — звільняти з в'язниці


ОСКАР УАЙЛЬД (1)

Оскар Уайльд народився в Дубліні 16 жовтня 1854 р. Його батько був відомим в Ірландії хірургом. Його мати була популярною в Дубліні поетесою і письменницею.

У школі та пізніше в Оксфорді в Оскара проявилися здібності до мистецтва і гуманітарних наук.

Під час навчання в університеті Уайльд став однією з найвідоміших особистостей того часу: у нього було довге волосся, він прикрашав свою кімнату різними красивими речами. Його дотепні приказки були добре відомі студентам.

Після закінчення університету увагу Уайльда привернула письменницька робота, подорожі й лекторська діяльність.

Оскар Уайльд завоював репутацію лідера естетичного напрямку й апостола краси.

У наступні десять років з'явилися його найвідоміші твори. Найпопулярніші з них — «Щасливий принц та інші казки», «Портрет Доріана Грея», комедії «Віяло леді Уїндермір», «Ідеальний чоловік», «Як важливо бути серйозним».

Уайльд також писав вірші, есе, рецензії, листи. Він привертав увагу аудиторії своїм красномовством, знаннями і силою своєї особистості.

У своїх творах, особливо в казках, він прославляє красу, і не тільки красу природи або красу, створену штучно, але й красу відданої любові. Він захоплюється безкорисливістю, добротою і щедрістю («Щасливий принц», «Соловей і троянда») і зневажає егоїзм та жадібність («Егоїстичний велетень», «Вірний друг»).

Теми більшості його творів, навіть його казок, цілком реалістичні. Він показує контраст між статками і бідністю. Його особиста симпатія до бідних, трудящих людей цілком очевидна.

Трагедія наздогнала його, коли він був на вершині своєї популярності. Він був звинувачений в аморальності й засуджений на два роки позбавлення волі. Після звільнення з в'язниці в 1897 р. він в основному жив у Європі, пізніше осів у Парижі. У 1898 р. Оскар Уайльд опублікував поему «Балада Редінгської в'язниці».

Помер Оскар Уайльд у Парижі в 1900 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити