Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

JEROME K. JEROME

In the history of the English literature Jerome K. Jerome occupies a modest place. He cannot be compared with Dickens, Thackeray, or Bernard Shaw, but he is well known as a writer-humorist not only in his country but in another countries too.

Jerome Klapka Jerome was born in England on May 2, 1859 into the family of ruined businessman. Jerome's childhood was poor and sad. He could not finish school because his father died in 1871 and the boy had to begin working to support his family. First he worked as a clerk. Later he took up teaching journalism and acting. For three years he was an actor and had to play different parts. He had very little money and often went hungry and had no place to sleep.

In his free moments Jerome tried to write. He wrote plays, stories and articles, but nothing was published.

His first literary success was a one-act comedy which was performed in the Globe theatre in London in 1886.

In 1889 a collection of his articles was published. They were published as a book under the title «The Idle Thoughts of an Idle Fellow». This book became very popular in England, and it was published 105 times in 4 years. In 1889 Jerome's best book «Three Men in a Boat» also came out.

«The Idle Thoughts of an Idle Fellow» and «Three Men in a Boat» made the author famous. The books were translated into several European languages.

In the following years Jerome published several books and plays. He went travelling all over Europe and in 1899 he visited St. Petersburg, where he was met with enthusiasm. He knew Russian literature very well.

Jerome K. Jerome also wrote serious books, but the public didn't like them. He criticized German imperialism and the policy of Britain in China. Jerome's last book was his autobiography «My Life and Time». He died in 1927. The works of Jerome are full of humour and they can't but amuse the reader.

QUESTIONS

1.    When and where was Jerome K. Jerome born?

2.    What was his father?

3.    How old was the boy when he began to work?

4.    What was Jerome's first profession?

5.    What did he do in his free moments?

6.    What did he try to write?

7.    What book was his first literary success?

8.    What was Jerome's best book that made him famous?

VOCABULARY

modest — скромний

to compare — порівнювати

to ruin — втратити багатство

to be a success — мати успіх

to amuse — забавляти, розважати


ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

В історії англійської літератури Джером К. Джером займає скромне місце. Його не можна порівняти з Діккенсом, Теккереєм чи Бернардом Шоу, але він добре відомий як письменник-гуморист не тільки у своїй країні, але також в інших країнах.

Джером Клапка Джером народився 2 травня 1859 р. в Англії в родині бізнесмена, який втратив багатство. Дитинство Джерома було бідним і безрадісним. Він не зміг закінчити школу, тому що його батько вмер у 1871 р., і хлопчикові довелося почати працювати, щоб підтримати родину. Спочатку він працював клерком. Пізніше зайнявся викладанням журналістики й акторської майстерності. Він був актором протягом трьох років і йому довелося грати різні ролі. У нього було дуже мало грошей, тому він часто голодував і не мав де ночувати.

У вільний час Джером намагався писати. Він писав п'єси, оповідання і статті, однак нічого не публікувалося.

Перший літературний успіх йому принесла одноактна комедія, що була поставлена в лондонському театрі «Глобус» у 1886 р.

У 1889 р. була опублікована збірка статей. Збірка була опублікована під заголовком: «Дозвільні думки дозволеної людини». Ця книга стала дуже популярною в Англії, і її видавали 105 разів за 4 роки. У 1889 р. вийшла найкраща книга Джерома «Троє в одному човні».

«Дозвільні думки дозволеної людини» і «Троє в одному човні» принесли авторові Популярність. Ці книги були перекладені кількома європейськими мовами.

У наступні роки Джером опублікував кілька книг і п'єс. Він вирушив подорожувати по Європі й у 1899 р. відвідав Санкт-Петербург, де його зустріли з ентузіазмом. Він добре знав російську літературу.

Джером К. Джером писав також і серйозні книги, але читачам вони не подобалися.

Він критикував німецький імперіалізм і політику Британії в Китаї.

Останньою книгою Джерома був його автобіографічний твір «Моє життя і мій час». Він помер у 1927 р.

Твори Джерома сповнені гумором, і вони не можуть не розважити читача.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити