Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

MICHAEL FARADAY

Michael Faraday is one of the great scientists in the history of man's work in electricity. He was born in a small village near London on September 11, 1791, in a poor family. His family lived from hand to mouth. At the age of thirteen Michael went to work in a bookbinder's shop, because he didn't have much schooling. Some of the scientific works and articles which passed through his hands aroused his interest in science and he started to read.

Sometime later Michael became a pupil of great scientist of that time, Sir Humphry Davy. The boy accompanied Davy in his trips to Europe. The educational value of such trips was great. Among great men of science Faraday met Ampere, who had already made a name for himself in the history of electricity.

Today almost all the electricity we use is generated by great machines with magnets in them, but in those days no one knew how to do it. That's why the English scientist danced with delight on his table when he got what he wanted by moving the magnet near wire. This was a great moment in the history of man's electrical experiments. But Faraday didn't stop at this.

Faraday's scientific interests were varied. He made new kind of glass and a new kind of steel. Faraday made about two thousand difficult experiments and made countless discoveries in chemistry and physics. He made a wonderful machine which was the father of all the great machines that make electricity today. They light and heat our houses and they make our radio-sets work. Michael Faraday was the creator of the electric motor, who ushered us in the electrical age which had changed the face of the earth.


QUESTIONS


1.    Who is the creator of the electric motor?

2.    Why did Michael have to work in a bookbinder's shop?

3.    Was he a pupil of Humphry Davy or Ampere?

4.    What was the greatest discovery of Faraday?

5.    Faraday made about two thousand difficult experiments, didn't he?


VOCABULARY

to live from hand to mouth — жити голодно

to arouse — збуджувати, будити

bookbinder — палітурник

value — цінність

creator — творець

to usher — вводити


МАЙКЛ ФАРАДЕЙ

Майкл Фарадей — один із найбільших учених в історії людства в галузі електрики. Він народився в маленькому селі поблизу Лондона 11 вересня 1791 р. в бідній родині. Його родина жила впроголодь. У віці 13 років Майкл пішов працювати в палітурний магазин, тому що не здобув освіти. Деякі наукові праці і статті, що пройшли через його руки, збудили інтерес до науки, і він почав читати.

Через деякий час Майкл став учнем великого вченого свого часу, сера Хамфрі Дейві. Хлопчик супроводжував Дейві в поїздках по Європі. Освітня цінність цих поїздок була велика. Фарадей зустрів Ампера, одного з видатних учених, який уже прославив своє ім'я в історії електрики.

Сьогодні майже вся електрика, яку ми одержуємо, виробляється великими машинами з магнітами всередині, але в ті часи ніхто не знав, як це зробити. Тому англійський учений танцював з радості на столі, коли одержав те, що хотів, пересуваючи магніт біля електричного проводу. Це був знаменний момент в історії експериментів людства з електрикою. Але Фарадей на цьому не зупинився.

Наукові інтереси Фарадея були різнобічними. Він винайшов нові види скла і сталі. Фарадей провів близько двох тисяч складних експериментів і здійснив численні відкриття в хімії й фізиці. Він винайшов прекрасну машину, яка стала родоначальницею всіх великих машин, які виробляють електрику сьогодні. Вони освітлюють та опалюють наші будинки і змушують наші радіоприймачі працювати. Майкл Фарадей був творцем електричного мотора, що ввів нас в електричне століття, а це, в свою чергу, змінило вигляд Землі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити