Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

RUDYARD KIPLING

Joseph Rudyard Kipling was born in Bombay, India in 1865. His father, John Lockwood Kipling, had come to Bombay after being appointed to a teaching post at a Bombay school of art. Indian servants took care of Rudyard and taught him the Hindi language of India.

When Kipling was 5 years old, his parents brought him to Southsea, England, near Portsmouth. It was the custom of English parents living in India to remove their children from the heat and deadly diseases of the colony by sending them to school in England.

At the age of 12, Kipling was enrolled at the United Services College, a school established to educate inexpensively the sons of Army officers.

Limited family finances prevented Kipling from going to a university. In 1882, he returned to India instead and joined the staff of the «Civil and Military Gazette», a newspaper in the northwestern city of Lahore. By 1886, his feature articles and stories had attracted a wide readership.

In 1887, Kipling joined the staff of the «Pioneer», a newspaper in Allahabad. He wrote articles based on his travels in northern India. Many were later collected in the book «From Sea to Sea» (1899).

Kipling returned to England in 1889. Kipling's first novel «The Light That Failed» was published in 1890. The novel about an artist going blind received mixed reviews, but Kipling by this time was the most talked about writer in both England and the United States.

In 1892 Kipling married Carrie, a sister of his American literary agent Wolcott Balestier.

In 1894 Kipling wrote «The Jungle Book», and later «The Second Jungle Book», children's stories that gained a wide international audience. «The Jungle Book» describes the adventures of Mowgli, an Indian child who gets lost in the jungle and is brought up by a family of wolves.

Kipling returned to the subject of India in his finest novel, «Kim» (1900). The story tells of an Irish orphan who adopts early and completely to Indian ways. The novel became a classic because of its rich rendering of the multiple cultures of India. It offers portraits of unforgettable characters — especially native Indians.

Another book of children's stories, the «Just So Stories», appeared in 1902. It gives humorous explanations of such questions as how the leopard got its sports and how the elephant got its trunk.

Kipling's later works reveal a darkened view of the world. His daughter, Josephine, died of pneumonia in 1899, and his son, John, died in 1915 in the Battle of Loos during World War I. His concerns about his own health coloured the fiction of his later years. He suffered from a bleeding ulcer for years before it was finally diagnosed in 1933. An unfinished autobiography «Something of Myself», was published in 1937, after his death.

Rudyard Kipling was a leading English short story writer, poet and novelist. He was best known for his stories about India. Kipling wrote more than 300 short stories, which illustrate a wide variety of narrative techniques. His children's stories became popular worldwide. In 1907, Kipling was the first English writer to receive the Nobel Prize for literature.

QUESTIONS


1.    When and where was Kipling born?

2.    Where did he go when he was 5?

3.    Did he go to the University after school?

4.    What of .his books are about India?

5.    Was Kipling a popular writer during his lifetime?

6.    Which of his books are for children?


VOCABULARY

to appoint — призначати

deadly disease — смертельна хвороба

to enroll — зараховувати

inexpensively — недорого

to gain — завойовувати

ulcer — виразка

РЕДЬЯРД КІПЛІНГ

Джозеф Редьярд Кішіінг народився в Бомбеї, Індія, у 1865 р. Його батько, Джон Локвуд Кіплінг, приїхав у Бомбей, коли був призначений учителем малювання в школі. Індійські слуги піклувалися про Редьярда й учили індійської мови хінді.

Коли Кіплінгу було 5 років, батьки відправили його в Саузсі, Англія, біля Портсмута. Традицією англійських батьків, які жили в Індії, було відправляти своїх дітей подалі від спеки і смертельних хвороб колонії в школу в Англії.

У віці 12 років Кіплінг був зарахований до коледжу Об'єднаних Служб, де недорого могли одержати освіту діти військових офіцерів.

Обмежені фінанси родини не дозволили Кіплінгу вступити до університету. У 1882 р. він повернувся в Індію і потрапив до складу «Цивільної і військової газети» північно-західного міста Лахор. У 1886 р. його художні статті й оповідання привернули увагу широкого кола читачів.

У 1887 р. Кіплінг приєднався до редакції газети «Піонер» в Аллахабаді. Він писав статті, засновані на подорожах по Північній Індії. Багато з них пізніше були зібрані в книгу «Від моря до моря» (1899 p.).

У 1889 р. Кіплінг повернувся в Англію. Перший роман Кіплінга «Вогні, що згасли» був опублікований у 1890 р. Роман про художника, який осліп, одержав різні відгуки, але на той час Кіплінг був добре відомий в Англії й Америці.

У 1892 р. Кіплінг одружився з Керрі, сестрою свого американського літературного агента Уолкотта Бейлстера.

У 1894 р. Кіплінг написав «Книгу джунглів» і пізніше «Другу книгу джунглів», оповідання для дітей, що знайшли широку міжнародну аудиторію. «Книга джунглів» описує пригоди Мауглі, індійського хлопчика, який загубився в джунглях і виховувався родиною вовків.

У своєму чудовому романі «Кім» (1900 р.) Кіплінг повернувся до теми Індії. У цій книзі розповідається про ірландського сироту, який цілком пристосувався до індійського способу життя. Роман став класичним через його багате відображення численних культур Індії. У книзі є незабутні персонажі, особливо корінні індійці.

Інша книга дитячих оповідань «Просто оповідання» вийшла в 1902 р. У ній даються гумористичні відповіді на питання про те, відкіля в леопарда з'явилися плями і як у слона з'явився хобот.

Пізні роботи Кіплінга передають песимістичне сприйняття світу. Його дочка Джозефіна вмерла від запалення легень у 1899 p., а його син Джон загинув у 1915 р. у битві під Лузом під час Першої світової війни. Його переживання про своє здоров'я вплинули на художні твори останніх років. Він страждав від кровоточивої виразки, багато років, перед тим як йому поставили діагноз у 1933 р. Його незакінчена автобіографія «Трохи про себе» була опублікована в 1937 p., після його смерті.

Редьярд Кіплінг був провідним англійським письменником коротких оповідань, поетом і романістом. Його добре знали з оповідань про Індію. Кіплінг написав більше 300 коротких оповідань, які ілюструють широку розмаїтість оповідальних прийомів. Дитячі оповідання Кіплінга стали відомі в усім світі. У 1907 р. Кіплінг став першим англійським письменником, який одержав Нобелівську премію в галузі літератури.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити