Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

SIGMUND FREUD

Sigmund Freud was born on May 6,1856, in the small Moravian town of Freiberg. His father was a merchant, and his mother was his father's third wife. In 1860, Freud and his family moved to the city of Vienna. He was almost four.

In 1873, Freud entered the University of Vienna, planned to study law but instead became a physician. Freud was a brilliant student. Although Freud was more interested in studying the philosophical-scientific aspects of the mind. He especially became interested in neurology and physiology. He finally graduated from the University in 1881. Freud's research was based on close observations and scientific skepticism.

This skeptical quality was not appreciated by all of his mentors. One mentor especially, Ernst Brucke, did not like Freud's ideas at all. He even advised Freud to take a lowly position at the Vienna General Hospital. Freud took this position, but his decision was influenced by certain personal events that would change his life. Freud was secretly engaged to Martha Bernays (one of his sister's friends), but he did not have enough money to provide a middle class household that his fiancee thought was necessary. In 1886, Freud finally was able to marry and the next nine years he and Martha had six children together. His youngest daughter Anna would later become Freud's disciple, assistant, and a very good psychoanalyst.

Before his marriage, Freud worked in Paris with a famous neurologist named Jean-Martin Charcot. Charcot claimed that he can cure mental disorders using hypnosis. This radical idea deeply influenced Freud and his quest to solve the mysteries of the mind.

In 1896, Freud would first use the word «psychoanalysis». That same year his father died. This loss would deeply affect Freud.

In 1901, Freud published his Psychopathology of Everyday Life. This book was very popular.

For the next few years, Freud published more papers about the human psychological condition, in both adults and children. His ideas were strongly debated throughout the world.

In 1933, Adolph Hitler was nominated as the chancellor of Germany. Freud however refused to leave Vienna. In 1938, the Germans came into the city of Vienna and it made Freud went to Paris, then he left Paris and went to London.

On September 23, 1939, Freud asked his physician for a lethal dose of morphine, and would eventually die. His death did not stop the spread of his work on psychoanalysis.

His theories have already become one of the most popular fields in psychology.


QUESTIONS

1.    What field of medicine did Sigmund Freud especially become interested in?

2.    What University did he graduate from?

3.    What was Freud's research based on?

4.    Who became Freud's disciple?

5.    What was Charcot's radical idea that influenced Freud?

6.    What were Freud's books about?

7.    Why did Freud have to leave Vienna in 1938?

8.    What is Sigmund Freud famous for?


VOCABULARY

merchant — торговець, купець

to move to — переїхати

physician — лікар

to graduate from — закінчити вищий навчальний заклад

research — наукове дослідження

observation — спостереження

scientific — науковий

to appreciate — цінувати

mentor — наставник

to advise — радити

engage to — заручений

fiancee — наречена

disciple — учень, послідовник

psychoanalyst — психоаналітик

to claim — заявляти, стверджувати

to cure — лікувати

mental disorder — психічний розлад

to influence — уплинути

quest — пошук

to solve — вирішити

loss — утрата

to nominate — призначати на посаду

chancellor — канцлер

spread — поширення


ЗИҐМУНД ФРЕЙД

Зигмунд Фрейд народився 6 травня 1856 р. в маленькому моравійському містечку Фрайберг. Його батько був торговцем, а мати третьою дружиною батька. У 1860 р. Фрейд із родиною переїхав у Відень. Йому було майже чотири роки.

У 1873 р. Фрейд вступив до Віденського університету, плануючи вивчати юриспруденцію, але замість цього став лікарем. Фрейд був чудовим студентом. Хоча Фрейдові цікавішим здавалося вивчати розум з погляду філософії і науки, особливо його зацікавила неврологія та фізіологія. У 1881 р. він закінчує університет. Дослідження Фрейда ґрунтувалися на безпосередньому спостереженні та науковому скептицизмі.

Ця якість скептика була сприйнята не всіма його наставниками. Ернст Брюке, один з його наставників, особливо не любив ідеї Фрейда. Він навіть порадив Фрейдові зайняти якусь пересічну посаду при головному віденському госпіталі. Фрейд зайняв цю посаду, але його рішення було зумовлене особистими поглядами, що змінили його життя. Фрейд таємно заручився з Мартою Бернайз (однією з подруг його сестри), але в нього не було достатньо грошей, щоб забезпечити свою родину відповідно до потреб середнього класу, за бажанням нареченої. Нарешті, у 1886 р. Фрейд був готовий одружитися, і за наступні дев'ять років у нього і Марти з'явилося дев'ятеро дітей. Його молодша дочка Анна пізніше стане його ученицею, асистенткою й прекрасним психоаналітиком.

Перед своїм одруженням Фрейд працював у Парижі зі знаменитим невропатологом Жаном-Мартіном Чаркотом. Чаркот стверджував, що може вилікувати психічні розлади гіпнозом. Ця заява справила сильний вплив на Фрейда і на його пошук вирішення загадок розуму.

У 1896 р. Фрейд уперше використовує слово «психоаналіз». Того самого року помер його батько. Ця втрата дуже позначилася на Фрейдові.

У 1901 р. Фрейд опублікував свою книгу «Психопатологія повсякденного життя». Ця книга стала дуже популярною.

За наступні кілька років Фрейд опублікував також інші роботи про психологічні стани людей, як дорослих, так і дітей. Його ідеї викликали гучні дебати в усьому світі.

У 1933 р. канцлером Німеччини став Адольф Гітлер. Однак Фрейд відмовився залишити Відень. У 1938 р. німецькі війська ввійшли до Відня, що змусило Фрейда виїхати в Париж, потім він залишив Париж і виїхав до Лондона.

23 вересня 1939 р. Фрейд попросив свого лікаря зробити йому ін'єкцію смертельної дози морфію й у результаті помер. Його смерть не зупинила поширення його робіт із психоаналізу.

Його теорії стали однією із найпопулярніших галузей психології.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити