Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

VALENTIN SEROV — MY FAVOURITE ARTIST


One of my favourite artists is Valentin Serov. When I first saw his famous pictures — the Girl with Peaches and the Girl in the Sunlight — in the Tretyakov Gallery, frankly speaking, I wasn't too impressed. The girls seemed quite ordinary and I couldn't understand what was so special about these portraits.

Some years later I happened to be in Abramtsevo, where these two pictures had been painted. It's a very beautiful place. Abramtsevo belonged to Savva Mamontov, a well-known patron of arts. Our guide told us about the people who had been invited there. It seemed that all artists, actors and writers of that period had stayed at Abramtsevo or at least visited it.

When I went to the Tretyakov Gallery after that and looked at the Girl with Peaches again, I suddenly remembered that day in Abramtsevo and for the first time I noticed the play of light and shade in the picture, the atmosphere of a sunny summer day.

It's surprising that Serov painted this picture when he was only 22 years old. I read somewhere that at the time he had not seen the works of French Impressionists, who tried to catch the sunlight and the air and transfer it to the canvas. But he managed to do it perfectly.

Serov was born in 1865. His father was a well-known composer and the boy grew up in the atmosphere of creative activity. His first art teacher was Repin, who noticed that the boy could catch the likeness of a model often more quickly and surely than old artists.

Later Serov studied at the Academy of Fine Arts and graduated from it when he was 20.

For several years he taught at Moscow School of Painting, Sculpture and Architecture. But teaching did not interfere with his painting. Probably now he would be called a workaholic. He painted almost 700 canvases, though, unfortunately, his life was not very long — he died in 1911.

He was a brilliant landscape painter, he created genre scenes, but he is mostly remembered as a portraitist. The list of his portraits reads as «who is who» in Russian culture of the 19th and early 20th centuries. He painted Sawa Mamontov, Konstantin Korovin, Ilya Repin, Isaak Levitan, Nikolai Leskov, Nikolai Rimsky-Korsakov, the great actress Yermolova... The list can be continued. And practically all his portraits are excellent from the technical point of view — the colours, the composition, but there is more than that — they show people's personality.

QUESTIONS

1.    What is Abramtsevo famous for?

2.    When was Valentin Serov born?

3.    Who was his first teacher?

4.    Where did Serov study?

5.    How many canvases did he paint?

6.    Can you name any of his famous portraits?

7.    Who is your favourite painter?

8.    Have you ever been to the Tretyakov Gallery?


VOCABULARY

patron of arts — покровитель мистецтв

guide — гід

to transfer — переносити

canvas — полотно

likeness — подібність, схожість

to interfere with — заважати, втручатися

landscape painter — пейзажист

genre scene — жанрова сцена

ВАЛЕНТИН СЄРОВ – МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ХУДОЖНИК

Один із моїх улюблених художників — Валентин Сєров. Коли я вперше побачив його знамениті картини «Дівчинка з персиками» і «Дівчина, освітлена сонцем» — у Третьяковській галереї, відверто кажучи, я не був вражений. Дівчата виглядали досить звичайними, і я не міг зрозуміти, що ж було особливе в цих портретах.

Через кілька років після того мені вдалося побувати в Абрамцевому, де ці картини були намальовані. Це дуже красиве місце. Абрамцеве належало Саві Мамонтову, відомому покровителю мистецтв. Гід розповіла нам про людей, яких запрошували туди. Здавалося, що всі художники, актори і письменники вчилися або хоча б приїжджали в Абрамцеве.

Коли я знову потрапив у Третьяковську галерею і подивився на «Дівчинку з персиками», я зненацька згадав той день в Абрамцевому і вперше помітив гру світла і тіні в картині, атмосферу сонячного літнього дня.

Дивно, що Сєров намалював цю картину, коли йому було тільки 22 роки. Я читав десь, що в той час він не бачив робіт французьких імпресіоністів, які намагалися піймати сонячне світло і повітря та перенести це на полотно. Але Сєрову вдалося це зробити ідеально.

Сєров народився в 1865 р. Його батько був добре відомим композитором, і хлопчик ріс в атмосфері творчої діяльності. Його першим учителем малювання був Рєпін, який помітив, що хлопчик часто міг відобразити подібність моделі більш швидко і впевнено, ніж дорослі художники.

Пізніше Сєров навчався в Академії образотворчих мистецтв і закінчив її у 20 років.

Протягом декількох років він викладав у Московському училищі живопису, ліплення і зодчества. Але викладання не заважало йому малювати.

Імовірно, зараз його назвали б трудоголіком. Він намалював майже 700 полотен, хоча, на жаль, його життя не було довгим — він умер у 1911 р.

Він був блискучим пейзажистом, він створював жанрові сцени, але його більше пам'ятають як портретиста. Список його портретів читається як «хто є хто» у культурі Росії XIX—XX століть. Він намалював Саву Мамонтова, Костянтина Коровіна, Іллю Рєпіна, Ісаака Левітана, Миколу Лєскова, Миколу Римського-Корсакова, велику акторку Єрмолову. Список можна продовжувати. Практично всі його портрети чудові з погляду техніки — колір, композиція, але тут більше, ніж усе це, — вони показують людську індивідуальність.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити