Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ISAAC LEVITAN

Isaac Ilyich Levitan, the great Russian lartist, became the first painter of the Russian scenery, who revealed all its beauty. He is a real poet of the Russian countryside. He continued and developed the traditions of painters of the Russian realistic school — Savrasov, Polenov, Serov. Levitan found significant meaning and poetry in what would seem the most everyday subjects.

He is a very individual sort of painter. You can't but appreciate his paintings, because there is something in his landscapes that reflects our own moods.

He deeply felt what he wished to express and his brush transferred these feelings to the canvas. It is interesting to note that a master of landscape, he never introduced figures into it. Though if you look at the Autumn Day in Sokolniki — everything seems to bring out the loneliness of the figure in the centre: the trees losing their leaves, the remote, indifferent sky, the path going off into the distance. But the fact is that it was not Levitan who painted the figure. It was Chekhov's brother Nikolai who did it.

His travels over the Volga region influenced Levitan's art, the impression made on him by the great Russian river was unforgettable. For his life and painting he chose Plyoss — a small beautiful town on the Volga. His paintings Evening, Golden Plyoss, After Rain reflect his love for nature.

I think it would be nice to visit Plyoss and see the places where the great pictures were painted. Many people admire his pictures Deep Waters, Evening Bells, Springtime and, of course, his famous Golden Autumn. All his paintings are very emotional, lyrical and realistic.

In the closing years of his life Levitan made several journeys abroad to France, Italy and Germany where he painted a number of landscapes, although his best works of the period were devoted to Russia. He was only 40 when he died in 1900.

Levitan's influence on the painters of lyrical landscapes was great. Levitan's feeling for nature, his great love for his native land, his ability to reveal and depict the poetry of the Russian land have won his paintings the love and gratitude of people.


QUESTIONS


1.    What is Levitan famous for?

2.    What traditions did Levitan continue and develop?

3.    What place did Levitan choose for his life and painting?

4.    Did the Volga influence his art?

5.    Why do so many people like his pictures?

VOCABULARY

to reveal — відкривати, виявляти

countryside — сільська місцевість

significant — важливий, значний

to appreciate — цінувати

indifferent — байдужий

to admire — захоплюватися

closing years — останні роки

to depict — зображувати, малювати


ICAAK ЛEBITAH

Ісаак Ілліч Левітан, великий російський художник, став першим художником російського пейзажу, який розкрив усю його красу. Він справжній поет російської сільської місцевості. Він продовжував і розвивав традиції художників російської реалістичної школи — Саврасова, Полєнова, Сєрова. Левітан знаходив важливе значення і поезію в тім, що могло б видатися звичайними предметами.

Він дуже індивідуальний художник. Його не можна не цінувати, тому що в його пейзажах є щось, що відображає наші настрої.

Він глибоко відчував те, що хотів зобразити, і його пензель переносив почуття на полотно. Дуже цікаво відзначити, що, майстер пейзажу, він ніколи не вносив фігури в нього. Хоча, якщо ви подивитеся на картину «Осінній день у Сокольниках», усе говорить про самітність фігури в центрі: дерева з опадаючим листям, віддалене, байдуже небо, стежина, що йде вдалину. Але справа в тім, що не Левітан намалював цю фігуру, її домалював брат Чехова Микола.

Поїздки по Волзі вплинули на творчість Левітана, враження, справлені великою російською рікою, були незабутні. Для життя і малювання він вибрав Плес — маленьке красиве місто на Волзі. Його картини «Вечір», «Золотий Плес», «Після дощу» відображають його любов до природи.

Я думаю, було б добре відвідати Плес і побачити місця, де були намальовані великі картини. Багатьом людям подобаються його картини «Глибокі води», «Вечірній подзвін», «Весна» і, звичайно ж, його знаменита «Золота осінь». Усі його картини дуже емоційні, ліричні й реалістичні.

В останні роки свого життя Левітан здійснив кілька подорожей у Францію, Італію і Німеччину, де він намалював деякі пейзажі, проте кращі його роботи присвячені Росії. Він помер у 1900 р. у віці 40 років.

Вплив Левітана на художників ліричних пейзажів був величезним. Чуття природи Левітана, його любов до рідної землі, можливість відкривати й зображувати поезію російської землі завоювали любов і повагу людей до його картин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити