Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ALBERT EINSTEIN (1)

This German physicist is considered one of the world's greatest thinkers in history. Not only did he shape the way people think of time, space, matter, energy, and gravity but he also was a supporter of Zionism and peaceful living.

Einstein was born on March 14, 1879 in Ulm, Germany, and spent most of his youth living in Munich, where his family owned a small shop. He attended schooling in Munich, which he found unimaginative and dull. In addition to this, he taught himself Euclidean geometry at the age of 12. Later his family was forced to move to Milan, Italy where he then decided to withdraw from school at the age of 15. Eventually, he realized that he had to finish secondary school. On the other hand, he still often skipped class to study physics on his own.

At age 22, he became a Swiss citizen and in 1903 married a woman, named Mileva Marec. In a few years, two sons were born but in 1919 he divorced as to marry his cousin. On the other hand, he published five major research papers at the age of 26. The first one will get him his doctorate in 1905.

The first paper was on Brownian motion, which would get him his doctorate in 1905.

The second paper laid the base of the photon, or quantum theory of light. It said that light is made off separate packets of energy, titled quanta or photons. The paper remade the theory of light. Also explaining the emissions of electrons from some solid objects when they are struck by light. Televisions are practical applications of Einstein's discoveries.

The third paper, which he began as an essay at age 16, contained the «special theory of relativity.» He showed that time and motion are relative to the observer, and the speed of light is constant and natural laws are the same everywhere in the universe.

The fourth was a mathematical addition to the special theory of relativity. This is where he presented his famous E = mc2, also known as the energy mass equivalence.

His fifth paper was his general theory of relativity. In which he proposed that gravity is not a force, a previously accepted theory but it's a curved field in the space-time continuum created in the presence of mass.

In 1921, Einstein won the Nobel Prize for physics for the confirmation of his general theory of relativity although the other papers where still considered controversial.

In 1933, he moved to the USA where he became a citizen in 1940. Einstein died in Princeton, NJ, on April 18, 1955.


QUESTIONS

1.    What is Albert Einstein famous for?

2.    Why did Albert usually skip classes usually?

3.    Why did Albert Einstein get doctorate in 1905?

4.    Why was Einstein's second paper important?

5.    What did the third paper contain?

6.    What was presented in the fourth paper?

7.    What theory did Einstein propose in his fifth paper?

8.    What did Albert Einstein win the Nobel Prize for?


VOCABULARY

to consider — вважати

supporter — прихильник

dull — нудний, нудотний

Euclidean geometry — евклідова геометрія

to move to — переїхати куди-небудь

to withdraw (past withdrew, p.p. withdrawn) — йти

to skip — пропускати (уроки)

quantum theory of light — квантова теорія світла

emissions of electrons — випущення електронів

solid objects — тверді тіла

theory of relativity — теорія відносності

motion — pyx

observer — спостерігач

natural laws — закони природи

universe — Всесвіт

energy mass equivalence — еквівалентність маси й енергії

curved field — викривлене поле

confirmation — підтвердження

controversial — суперечливий


АЛЬБЕРТ ЕЙНШТЕЙН (1)

Цього німецького фізика вважають одним із найвеличніших мислителів в історії. Мало того що він сформулював людське уявлення про час, простір, енергію і гравітацію, він також був прихильником сіонізму й миру.

Ейнштейн народився в Ульмі, Німеччина, 14 березня 1879 р. і більшу частину своєї молодості провів у Мюнхені, де його родині належала невелика крамничка. У Мюнхені він ходив до школи, яку вважав нестерпно нудною. До того ж він у віці 12 років сам вивчив евклідову геометрію. Пізніше його родина була змушена переїхати в Мілан, Італія, де він пізніше, у віці 15 років, вирішив піти зі школи. Можливо, він і розумів, що йому необхідно закінчити загальноосвітню школу. З іншого боку, він усе продовжував пропускати уроки, щоб самостійно вчити фізику.

У віці 22 років він став громадянином Швейцарії, а в 1903 р. одружився з Мілевою Марек. Незабаром у нього народжуються два сини, але в 1919 р. він розлучився, щоб одружитися зі своєю двоюрідною сестрою. У віці 26 років він публікує п'ять головних дослідницьких праць.

Перша його робота була присвячена броунівському руху, вона й принесла йому докторський ступінь у 1905 р.

Друга робота лягла в основу фотона, або квантової теорії світла. Вважається, що світло складається з окремих часточок енергії, званих квантами або фотонами. Робота Ейнштейна переосмислює теорію світла. У ній він також пояснює випущення електронів деякими твердими тілами, коли ці електрони вибиваються світлом. Телебачення — це практичне застосування відкриттів Ейнштейна.

Третя робота, яка була розпочата ним як есе у віці 16 років, містила спеціальну теорію відносності. Він показав, що час і рух відносні для спостерігача, якщо час — це константа, закони світобудови однакові у всьому Всесвіті.

Четверта робота — математичне доповнення до спеціальної теорії відносності. Саме тут він представив свою знамениту формулу Е = mс2, також відому як еквівалентність маси й енергії.

П'ятою роботою була загальна теорія відносності, у якій він зробив припущення, що гравітація — це не сила, як було прийнято в попередніх теоріях, а викривлене поле в просторово-часовому континуумі утворюється поблизу масивних об'єктів.

У 1921 р. Ейнштейн отримав Нобелівську премію з фізики за свою роботу з загальної теорії відносності, хоча інші роботи заперечують це.

У 1933 р. він переїхав у США, де одержав громадянство в 1940 р. Ейнштейн помер у Прінстоні, штат Нью-Джерсі, 18 квітня 1955 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити