Англійська мова 1500 тем

ВИДАТНІ ЛЮДИ

ANDREJ SAKHAROV

Andrej Dmitrievich Sakharov, an outstanding scientist and public figure, was born on the 21st of May, 1921, into the family of teachers. He graduated from Moscow University in 1942. In 1947 he defended his thesis for the degree of Candidate of Science. In 1953 he defended his Doctorate thesis and was elected member of the Academy of Sciences.

When he was a graduate student, Sakharov began to work on the Soviet nuclear weapons programme and soon he suggested totally new idea for a hydrogen bomb design. But he was getting more and more worried about the consequences of his work. He understood better than anybody else what nuclear weapons meant and he thought about his own responsibility and about the responsibility of the states which possessed such weapons.

In 1968 he wrote an article attacking Soviet political system. He wrote that people needed a democratic society, free of dogmatism.

Sakharov is often called the father of the Soviet hydrogen bomb, but he became more known as a champion for human rights and freedom. For this work the Nobel Comittee awarded him the Peace Prize in 1975. The Committee called him to go to Norway to receive the award.

In 1966 he took part in his first human rights demonstration, a one-minute silent protest in Pushkin square. A year later, he wrote a letter to Communist Party leader Leonid Brezhnev defending imprisoned dissidents.

His international repute as a scientist kept him out of jail, but in 1980 when he protested against Soviet intervention in Afghanistan, he was deprived of all his titles and orders and exiled to the city of Gorky. In 1986 Michail Gorbachov invited Sakharov to Moscow. He was given back all his titles and orders.

Andrej Sakharov died in 1989. He is remembered by everybody as an outstanding humanist, who could teach and inspire and who foresaw the changes that are taking place now.


QUESTIONS

1.    When was Andrej Sakharov born?

2.    What were his parents?

3.    What is Sakharov famous for as a scientist?

4.    What conclusion did he come to while working on the bomb?

5.    What prize was he awarded?

6.    Why was he exiled to Gorky?


VOCABULARY

to defend one's thesis — захищати дисертацію

degree of Candidate of Science — учений ступінь кандидата наук

graduate student — студент-старшокурсник

hydrogen bomb — воднева бомба

consequence — наслідок

to possess — володіти

champion — захисник

authorities — органи влади

intervention — насильницьке втручання

to inspire — надихати


АНДРІЙ САХАРОВ

Андрій Дмитрович Сахаров, видатний учений і суспільний діяч, народився 21 травня 1921 р. в родині вчителів. У 1942 р. він закінчив Московський університет. У 1947 р. він захистив учений ступінь кандидата наук. У 1953 р. він захистив докторську дисертацію й був обраний членом Академії наук.

Коли Сахаров був студентом-старшокурсником, він почав працювати над радянською програмою ядерної зброї, і незабаром він запропонував абсолютно нову ідею конструкції водневої бомби. Але все більше і більше його турбували наслідки його роботи. Краще, ніж хто-небудь інший, він розумів, до чого може призвести ядерна зброя, і він думав про свою особисту відповідальність і про відповідальність держав, що мали таку зброю.

У 1968 р. він написав статтю, що критикувала радянську політичну систему. Він писав, що людям необхідне демократичне суспільство, вільне від догматизму.

Сахарова часто називають батьком радянської водневої бомби, але він був більш відомий як борець за права людини і свободу. У 1975 р. Нобелівський комітет нагородив його Премією миру. Комітет запросив його в Норвегію одержати премію.

У 1966 р. він уперше взяв участь у демонстрації з захисту прав людини, це був однохвилинний протест мовчання в парку Пушкіна. Рік по тому він написав листа лідерові комуністичної партії Леоніду Брежнєву, у якому захищав ув'язнених дисидентів.

Його міжнародна репутація вченого вберегла його від в'язниці, але в 1980 р., коли він виступив проти радянської інтервенції в Афганістан, його позбавили всіх його звань і орденів, і він був засланий у місто Горький. У 1986 р. Михайло Горбачов запросив Сахарова в Москву і повернув усі його нагороди й ордени.

Андрій Сахаров помер у 1989 р. Усі його пам'ятають як видатного гуманіста, який міг учити й надихати і який передбачав зміни, що відбуваються зараз.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити