Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

ENGLISH LANGUAGE

Every language has different kinds of variants: geographical or territorial, perhaps the most obvious; stylistic variation reflects the differences between the written and the spoken form of the standard national language in the given region and others.

I am going to tell you about Standard English. Notwithstanding, English is the national and state language of England proper, the USA, Australia, New Zealand, Canada, South Africa and some African countries; in those countries, except England, this language appears in its different variants. And some differences are obvious, especially from the grammatical and phonetic points of view.

It is the official language of Wales, Scotland and Ireland and on the island of Malta. Modern linguistics distinguishes territorial variants of a national language and local dialects. Variants of a language are regional varieties of standard literary language, characterized by some minor peculiarities in the sound system, vocabulary and grammar and by their own literary norms.

Standard English is the official language of Great Britain, taught at schools and universities, used by the press, radio and television and spoken by educated people. It may be defined as current and literary form of English, substantially uniform and recognized as acceptable wherever English is spoken or understood.


QUESTIONS

1.    What kinds of English language variants do you know?

2.    What countries have English as the national and state language?

3.    Do they speak Standard English in the USA, Canada and New Zealand?

4.    What is the regional variant of a language?


VOCABULARY

obvious — очевидний

stylistic variation — стилістичний варіант

to reflect — відбивати

notwithstanding — незважаючи на

local dialects — місцеві діалекти

minor peculiarities — незначні відмінні риси

sound system — звукова система

substantially — в основному, у більшій кількості випадків

acceptable — прийнятний


АНГЛІЙСЬКА МОВА

Кожна мова має різні варіанти: географічні або територіальні варіанти, можливо, є найбільш очевидними з них; стилістичний варіант відбиває розходження між писемною й усною формою національної мови в певному регіоні тощо.

Я збираюся розповісти вам про стандартний варіант англійської мови. Незважаючи на те, що це — національна і державна мова самої Англії, США, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Південної Африки і деяких африканських країн, у цих країнах, за винятком Англії, вона існує у своїх варіантах. Деякі розходження очевидні, особливо з граматичної і фонетичної точок зору.

Це — державна мова Уельсу, Шотландії, Ірландії і державна мова острова Мальта. Сучасна лінгвістика розрізняє територіальні варіанти національної мови і локальні діалекти. Варіанти мови — це регіональні різновиди стандартної літературної мови, які характеризуються незначними відмінними рисами в звуковій системі, словнику і граматиці з їх власними літературними нормами.

Стандартна англійська мова є офіційною мовою Великобританії, її викладають у школах та університетах, вона використовується в пресі, на радіо й телебаченні, нею розмовляють освічені люди. Вона може бути визначена як сучасна літературна форма англійської мови, в основному однорідна і визнана в будь-якому місці, де вживається англійська мова.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити