Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

SOUTH AFRICA

I am going to tell you about South Africa, one of the English speaking countries.

Southern Africa, officially Republic of South Africa, is situated at the southern tip of the continent of Africa. South Africa borders on Namibia to the northwest, Botswana and Zimbabwe to the north, and Mozambique and Swaziland to the northeast and east. Lesotho, an independent constitutional monarchy is located inside the Republic of South Africa.

After the British seized the Cape of Good Hope area in 1806, many of the Dutch settlers trekked north. The discovery of diamonds in 1867 and gold in 1886 spurred wealth and immigration and intensified the subjugation of the native inhabitants. The Boers resisted British encroachments, but were defeated in the Boer War (1899-1902). As a result, Union of South Africa operated under a policy of apartheid — the separate development of the races. The 1990s brought an end to apartheid politically and ushered in black majority rule.

Total territory of South Africa is 1,220,000 square kilometres. The climate is mostly semiarid, subtropical along east coast; it has sunny days, cool nights. The natural resources of South Africa are gold, chromium, coal, iron ore, nickel, phosphates, tin, uranium, gem diamonds, platinum, copper, vanadium, salt, natural gas.

The population of the country is about 44 million people.

As to the ethnic groups there are 76 % black people, 14 % white people. There are eleven official languages, including Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swazi, etc.

Government type is republic. The capital is Pretoria. Cape Town is the legislative centre and Bloemfontein the judicial centre. Administrative divisions are nine provinces.

South Africa became self-governing on May, 31,1910. Before that, it was one of the numerous English colonies.

Legal system is based on the Roman-Dutch law and the English common law. The chief of state is President and Executive Deputy President. The president is both the chief of state and head of government.


QUESTIONS

1.    Where is South Africa situated?

2.    What countries does South Africa border on?

3.    Why was the subjugation of the native inhabitants intensified in 1867-1886?

4.    What is apartheid?

5.    When was apartheid brought to the end?

6.    What is the climate of South Africa?

7.    Are there any natural resources in South Africa?

8.    How many people inhabit the country?

9.    How many official languages are there in South Africa?

10.  What can you tell about the government system of the country?


VOCABULARY

to be situated — знаходитися, розташовуватися

to border on/upon — межувати

to seize — заволодівати, захоплювати

the Cape of Good Hope — мис Доброї Надії

settler — поселенець

to trek — переселятися

to spur — тут: сприяти

to intensify — підсилювати(ся)

subjugation — підпорядкування, скорення

inhabitant — житель, мешканець

encroachment — агресія, вторгнення

to defeat — виявляти агресію, вторгатися

apartheid — апартеїд, расова ізоляція

majority — більшість

semiarid — напівпосушливий

chromium — хром

coal — вугілля

iron ore — залізна руда

tin — олово

gem diamonds — ювелірний алмаз

copper — мідь

legislative — законодавчий

judicial — судовий

division — розподіл, поділ

numerous — численний

chief head — глава


ПІВДЕННА АФРИКА


Я збираюся розповісти вам про Південну Африку, одну з англомовних країн.

Південна Африка, офіційно Південно-Африканська Республіка, розташована на південному краї континенту Африка. Південна Африка межує з Намібією на північному заході, з Ботсваною і Зімбабве на півночі і Мозамбіком і Свазілендом на північному сході та сході. Лесото, незалежна конституційна монархія, розташована всередині Південно-Африканської Республіки.

Після того як британці захопили область мису Доброї Надії в 1806 р., багато хто з голландських поселенців переселився на північ. Відкриття діамантів у 1867 р. і золота в 1886 р. сприяло збагаченню, імміграції і посиленню поневолення корінних жителів. Бури опиралися британському вторгненню, але були переможені в бурській війні (1899-1902 рр.). У результаті союз Південної Африки використовував політику апартеїду — окремий розвиток рас. 1990-ті рр. поклали кінець політиці апартеїду і привели до правління чорної більшості.

Загальна територія Південної Африки становить 1 220 000 кв. км. Клімат головним чином напівзасушливий, субтропічний на східному узбережжі. Вдень сонячно, а вночі прохолодно. Природні ресурси Південної Африки представлені золотом, хромом, вугіллям, залізною рудою, нікелем, фосфатами, оловом, ураном, ювелірними діамантами, платиною, міддю, ванадієм, сіллю, природним газом.

Населення країни становить приблизно 44 мільйони чоловік.

Що стосується етнічних груп, то тут 76 % чорношкірих, 14 % білих. Є одинадцять офіційних мов, включаючи африкаанс, англійську мову, ндебеле, педі, сото, свазі тощо.

Урядовим типом є республіка. Столиця — Преторія. Кейптаун — законодавчий центр і Блоемфонтейн — судовий центр. Адміністративний розподіл — 9 областей.

Південна Африка одержала самоврядування 31 травня 1910 р. Перед цим вона була однією з численних англійських колоній.

Юридична система заснована на римсько-голландському й англійському загальному праві. Глава держави — президент і виконавчий представник президента. Президент є як главою держави, так і главою уряду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити