Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

THE COMMONWEALTH

Commonwealth of Nations is a union of nations. It consists of the United Kingdom and all former members of the British Empire, except Mozambique. All of the members are independent countries in every aspect of domestic and external affairs but who, for historical reasons, accept the British monarch as the symbol of the free association of its members and as such the head of the Commonwealth.

The term British Commonwealth began to be used after World War I when the military help given by the dominions and colonies to Britain had enhanced their status. Their independence, apart from the formal allegiance to the crown, was asserted at the Imperial Conference of 1926 and given legal authority by the Statute of Westminster ІПІ931. The power of independent decision by Commonwealth countries was evident in 1939 when they decided whether or not they wished to support Britain in World War II. After World War II the concept became obsolete, as the British Commonwealth began to include countries that became republics and did not owe allegiance to the crown, though accepting the monarch as symbolic head of the Commonwealth. Hence its composition had changed and the name of British Commonwealth was changed to Commonwealth of Nations. It was adopted in 1949.


QUESTIONS

1.    What is Commonwealth of Nations?

2.    When did the term British Commonwealth begin to be used?

3.    When and where was the independence of all members of this Commonwealth asserted?

4.    Why did the concept British Commonwealth become obsolete after World War II?

5.    When was the name Commonwealth of Nations adopted?


VOCABULARY

Commonwealth of Nations — Співдружність націй

former — колишній

Mozambique — Мозамбік

domestic — домашній

monarch — монарх

dominion — домініон

to enhance — збільшувати, підсилювати, поліпшувати

Imperial Conference — Імперська конференція

authority — влада

evident — явний, очевидний; ясний, наочний, безсумнівний

to support — підтримувати

obsolete — застарілий, старий; непотрібний, який вийшов з ужитку

to owe — бути зобов'язаним; бути належним

allegiance — лояльність, вірність, відданість

hence — тому, отже


СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ

Співдружність націй — це союз націй. До нього входять Великобританія й усі колишні члени Британської імперії, крім Мозамбіку. Усі члени Співдружності є незалежними країнами як з погляду внутрішньої, так і зовнішньої політики, але які з історичних причин прийняли британського монарха як символ вільного об'єднання всіх його членів і як главу Співдружності націй.

Термін «Британська Співдружність» почав використовуватися після Першої світової війни, коли військова допомога, надана Великобританії домініонами та колоніями, збільшила їхній статус. їхня незалежність, за винятком формальної відданості короні, була затверджена на Імперській конференції 1926 р. і одержала юридичну силу відповідно до Вестмінстерського статуту в 1931 р. Дієвість цієї незалежності країн Співдружності націй стала очевидною в 1939 р., коли вони вирішили, чи дійсно вони хочуть підтримати Великобританію в Другій світовій війні. Після Другої світової війни ця концепція застаріла, оскільки Британська Співдружність об'єднувала в собі країни, які стали республіками і вже мусили виявляти відданість короні, при цьому вони приймали монарха як символ глави Співдружності націй. Отже, її склад змінився і назва Британська Співдружність була замінена на Співдружність націй та офіційно була прийнятою в 1949 р.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити