Англійська мова 1500 тем

КРАЄЗНАВСТВО

MOSCOW

Moscow is the capital of Russian Federation, the biggest state in the World. It is political, economic, commercial and cultural centre of the country.

It is one of the youngest capitals of Europe. It is believed that Yuriy Dolgoruky founded Moscow in 1147.

Gradually, the city became increasingly powerful. At the beginning of the 13th century, Moscow, like the rest of Russian territory, was kept under the yoke of Mongols for more than two centuries. As the 13th century drew to an end, Moscow became the capital of the principality of Moscovia. That time the ruler of this principality became Ivan Kalita, named the first Grand Prince of Moscow by Khan and forced to move to Moscow from Vladimir. That time, the head of the Russian Church moved to Moscow from Vladimir too. This way Moscow was becoming the political and religious centre of Russia.

In the 15th century, after almost 250 years of Mongol domination Moscow became the most powerful of the Russian city-states. In 1453, after Constantinople, the center of the Orthodox Church, was taken by the Turks, Moscow was declared the Third Rome and true heir of Christianity.

In 1546, Ivan the Terrible was crowned in Moscow as the first Tsar of All Russia and Moscow became the capital of the new state.

In 1712, Peter the Great moved the capital to St Petersburg, but Moscow remained for some time the heart of Russia. That is why it became the main target of Napoleon's attack. The great fire destroyed the most territory of the city, but by the mid-19th century, Moscow had been completely restored.

After the Socialist Revolution of 1917, Moscow became the capital of the USSR.

Now, Moscow is one of the largest cities in Europe. Its total area is more than 9 hundred square kilometers and still is growing up. The population of the city is about 9 million people.

Moscow is one of the most beautiful cities in the world. The heart of Moscow is the Kremlin and Red Square. They have more historical association than any other place in Moscow.

There are a lot of beautiful places, old cathedrals, churches and monuments in Moscow. Now Moscow is being reconstructed, becoming more and more beautiful.

There are more than 80 museums in Moscow. The largest museums are the Pushkin Museum of Fine Arts and the State Tretyakov Gallery. Other unique museums are the Andrey Rublev Museum of early Russian Art and many others.

Moscow is famous for its theatres. The best known of them is the Great Opera Theatre. Drama theatres are very popular too.

Moscow is a city of students. There are over 80 higher educational institutions, including several universities; the most famous of them is MGU, Moscow State University.

Moscow is the seat of the Russian Parliament and the President of the country.


QUESTIONS

1.    Who founded Moscow?

2.    When did Moscow become the capital of the principality of Moscovia?

3.    How was Moscow becoming the political and religious centre of Russia?

4.    When did Moscow become the most powerful of the Russian city-states?

5.    Why was Moscow declared the Third Rome and true heir of Christianity in 1453?

6.    Who was the first Tsar of All Russia?

7.    Why did Moscow become the main target of Napoleon's attack?

8.    When had the city been completely restored after the great fire?

9.    What is the population of the city now?

10.  How many museums are there in Moscow?


VOCABULARY

to found — засновувати

yoke — ярмо

principality — князівство

Grand Prince — великий князь

to force — змушувати, примушувати

to declare — повідомляти

the Third Rome — Третій Рим

heir — спадкоємець

to crown — коронувати

target — ціль, мішень

to destroy — руйнувати

to restore — відновлювати

unique — унікальний

to include — включати


МОСКВА

Москва — це столиця Російської Федерації, найбільшої держави у світі. Це — політичний, економічний, комерційний і культурний центр країни.

Вона одна з наймолодших столиць Європи. Вважається, що заснував Москву Юрій Долгорукий у 1147 р.

Поступово місто ставало все більш і більш могутнім. З початку XIII сторіччя Москва, подібно до всієї іншої частини російської території, більше двох сторіч знаходилася під ярмом монголів. Уже наприкінці XIII сторіччя Москва стала столицею князівства Московія. У той час правителем цього князівства став Іван Калита, якого хан призначив першим великим князем Москви і змусив переїхати в Москву з Володимира. У ті часи глава російської церкви також переїхав у Москву з Володимира. Таким чином, Москва стала політичним і релігійним центром Росії.

У XV сторіччі, майже після 250 років правління монголів, Москва стала найбільш могутнім з російських міст-держав. У 1453 р., після того як Константинополь, що був центром православ'я, був узятий турками, Москва була проголошена Третім Римом і справжньою спадкоємицею християнства.

У 1546 р. Іван Грозний був коронований у Москві як перший цар усієї Русі і Москва стала столицею нової держави.

У 1712 р. Петро Великий переніс столицю в Санкт-Петербург, але Москва залишалася протягом деякого часу серцем Росії. Саме тому вона стала головною метою нападу Наполеона. Велика пожежа зруйнувала більшу частину міста, але до середини XIX сторіччя Москва була повністю відбудована.

Після соціалістичної революції 1917 р. Москва стала столицею СРСР.

Зараз Москва — це одне з найбільших міст Європи. Її загальна площа — більш ніж 900 кв. км, і вона все ще збільшується. Населення міста становить приблизно 9 мільйонів чоловік.

Москва є одним із найкрасивіших міст світу. Кремль і Красна площа — це серце Москви. Вони є найвідомішими історичними пам'ятками міста.

У Москві багато красивих місць, старих соборів, церков і пам'ятників. Зараз Москва перебудовується, стає все більш красивою.

У Москві більше 80 музеїв. Найбільші музеї — Музей Пушкіна і Державна Третьяковська галерея. Інші унікальні музеї — Музей Андрія Рубльова, Музей раннього російського мистецтва тощо.

Москва відома своїми театрами. Найвідоміший з них — Великий оперний театр. Драматичні театри також дуже популярні.

Москва — місто студентів. Тут більше 80 інститутів, включаючи кілька університетів, найбільш відомий з них — МДУ, Московський державний університет.

Москва — місто, де засідає російський парламент і президент країни.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити