Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

THE INTERNET (2)

As we know there are many legends about the Internet capabilities. And these legends are thoroughly justified. This is a great achievement of the humankind. It has deeply changed all operations with information: storage, search, extraction, transfer and many others, we are not aware of yet. As a result of this information revolution new forms occured in traditional fields of activity like mail, libraries, education. You will not surprise anybody anymore speaking about electronic mail, electronic library, or distant education via the Internet. Internet is a kind of information transport ranking with mail, phone, telegraph, television, and the radio. It combines all their capabilities and at the same time compliments them with its specific, unique features.

Internet principally changes social chronotipe, that is space-temporal organization of the society.

There is the opinion that instantaneous information exchange «annihilates» the space, even leads to a paradox that the more expanded is the network, the more users it comprises and correspondingly the more physical space they occupy, the closer they become to each other, the less is the informational disconnection between them. This means that all the users are «informational neighbours», are «together» irrespectively of the physical distance. Journalists, teachers and students, businessmen and the others are able to communicate in a real-time mode without disturbing themselves with thoughts of the real space.

There is no doubt that the Internet has a lot of useful information, but among its disadvantages the main one is that there is no limits. For example, porno- art production is accessible as for adults so as for children. Parents do not know what kind of information their children will take from the Internet. So, the main thing about the Internet is to use it right.

QUESTIONS

1.    What do you know about the Internet?

2.    What are its advantages and disadvantages?

3.    Do you think that people need the Internet? Why?

4.    Do you use the Internet?

5.    Would you like to change anything in its system?

VOCABULARY

capabilities — здатності, можливості

to justify — виправдовувати

humankind — людство

extraction — витяг

transfer — передача

via — через           

to annihilate — знищувати

space-temporal — просторово-часове

to comprise — включати

instantaneous — миттєвий

ІНТЕРНЕТ (2)


Як ми знаємо, існує безліч легенд про можливості Інтернету. І ці легенди цілком виправдалися. Це велике досягнення людства. Інтернет глибоко змінив усі операції з інформацією: зберігання, пошук, витяг, передачу і багато чого іншого, чого ми ще не знаємо. У результаті цієї інформаційної революції в традиційних сферах з'явилися нові форми діяльності, такі як пошта, бібліотека, освіта. Ви більше нікого не здивуєте, говорячи про електронну пошту, бібліотеку або дистанційну освіту через Інтернет. Інтернет — це вид інформаційного транспорту, що знаходиться в одному ряді з поштою, телефоном, телеграфом, телебаченням і радіо. Він поєднує всі їхні можливості й у той же час додає своїх унікальних особливостей. Інтернет принципово змінює суспільний хронотип, тобто просторово-часову організацію суспільства.

Існує думка, що миттєвий обмін інформацією знищує простір, навіть призводить до парадокса, що чим більше розширено мережу і чим більше вона включає користувачів, тим вони займають більше фізичного простору, ближче стають один до одного, і неформальне роз'єднання між ними стає меншим. Це значить, що всі користувачі — інформаційні сусіди, вони разом, незважаючи на фізичну відстань. Журналісти, учителі та студенти, бізнесмени й інші люди можуть спілкуватися в режимі реального часу, не тривожачись думками про реальний простір.

Немає сумнівів у тому, що в Інтернеті багато корисної інформації, але серед його недоліків головний — це те, що немає обмежень. Наприклад, порнопродукція доступна як для дорослих, так і для дітей. Батьки не знають, яку інформацію візьмуть їхні діти з Інтернету. Таким чином, головне, що стосується Інтернету, — це використовувати його правильно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити