Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

INTERNET AND MODERN LIFE


The Internet has already entered our ordinary life. Everybody knows that the Internet is a global computer network, which embraces hundred of millions of users all over the world and helps us to communicate with each other.                                                     

The history of Internet began in the United States in 1969. It was a military experiment, designed to help to survive during a nuclear war, when everything around might be polluted by radiation and it would be dangerous to get out for any living being to get some information to anywhere. Information sent over the Internet takes the shortest and safest path available from one computer to another. Because of this, any two computers on the net will be able to stay in touch with each other as long as there is a single route between them. This technology was called packet switching.

Invention of modems, special devices allowing your computer to send the information through the telephone line, has opened doors to the Internet for millions of people.

Most of the Internet host computers are in the United States of America. It is clear that the accurate number of users can be counted fairly approximately, nobody knows exactly how many people use the Internet today, because there are hundred of millions of users and their number is growing.

Nowadays the most popular Internet service is e-mail. Most of the people use the network only for sending and receiving e-mail messages. They can do it either they are at home or in the internet clubs or at work. Other popular services are available on the Internet too. It is reading news, available on some dedicated news servers, telnet, FTP servers, etc.

In many countries, the Internet could provide businessmen with a reliable, alternative to the expensive and unreliable telecommunications systems its own system of communications. Commercial users can communicate cheaply over the Internet with the rest of the world. When they send e-mail messages, they only have to pay for phone calls to their local service providers, not for international calls around the world, when you pay a good deal of money.

But saving money is only the first step and not the last one. There is a commercial use of this network and it is drastically increasing. Now you can work through the internet, gambling and playing through the net.

However, there are some problems. The most important problem is security. When you send an e-mail, your message can travel through many different networks and computers. The data is constantly being directed towards its destination by special computers called routers. Because of this, it is possible to get into any of the computers along the route, intercept and even change the data being sent over the Internet. But there are many encoding programs available. Notwithstanding, these programs are not perfect and can easily be cracked.

Another big and serious problem of the net is control. Yes, there is no effective control in the Internet, because a huge amount of information circulating through the net. It is like a tremendous library and market together. In the future, the situation might change, but now we have what we have. It could be expressed in two words — an anarchist's dream.


QUESTIONS

1.    What is the Internet?

2.    When and where did the history of Internet begin?

3.    Why was the Internet designed?

4.    What is modem?

5.    Where are most of the Internet host computers?

6.    What is the accurate number of internet .users?

7.    What is the most popular Internet service today?

8.    What are other popular services available on the Internet?

9.    What is the most important problem of the Internet?

10.  Why is there no effective control in the Internet today?

11. Is there a commercial use of the network today?


VOCABULARY

network — мережа

to embrace — охоплювати, оточувати

user — юзер, користувач

to design — задумувати, вигадувати, розробляти

to survive — вижити

nuclear war — ядерна війна

to pollute — забруднювати

dangerous — небезпечний

path — шлях, маршрут

available — доступний; наявний у розпорядженні

the net — Інтернет, мережа

packet switching — пакетне переключення

invention — винахід

accurate — точний

to count — вважати, порахувати

approximately — приблизно

to receive — одержувати

message — послання

to provide — постачати; доставляти; забезпечувати

reliable — надійний

alternative — альтернативний

provider — провайдер, постачальник

security — безпека

router — маршрутизатор

to intercept — перехопити (сигнал і т. д.)

to encode — кодувати, шифрувати

notwithstanding — проте, однак, усе-таки

to crack — зламати

huge — великий, гігантський, величезний

to circulate — пересуватися/рухатися в межах чогось

tremendous — розм. величезний, гігантський; приголомшливий


ІНТЕРНЕТ І СУЧАСНЕ ЖИТТЯ


Інтернет уже ввійшов у наше повсякденне життя. Кожний знає, що Інтернет — це глобальна комп'ютерна мережа, яка зв'язує сотні мільйонів користувачів в усьому світі і допомагає нам спілкуватися один з одним.

Історія Інтернету почалася в 1969 р. Це був військовий експеримент, розроблений, щоб допомогти вижити в ядерній війні, коли все навколо може бути заражене радіацією і буде небезпечно вийти назовні, щоб доставити яку-небудь інформацію. Інформація ж, надіслана Інтернетом, йде від одного комп'ютера до іншого найко- ротшими і найбезпечнішими маршрутами. Завдяки цьому два комп'ютери в мережі можуть підтримувати зв'язок один з одним доти, поки існує хоча б один маршрут між ними. Ця технологія була названа пакетним переключенням.

Винахід модемів, спеціальних пристроїв, які дозволяють вашому комп'ютеру надсилати інформацію через телефонну лінію, відкрив двері до Інтернету для мільйонів людей.

Більшість основних мережних серверів знаходяться в Сполучених Штатах Америки. Ясно, що точне число користувачів важко підрахувати, ніхто точно не знає, скільки людей користується Інтернетом сьогодні, тому що користувачів нараховується сотні мільйонів і їхня кількість постійно зростає.

У наш час найбільш популярною службою Інтернету є електронна пошта. Багато людей використовують Інтернет тільки для того, щоб надіслати або одержати електронну пошту. Вони можуть це зробити або коли знаходяться вдома, або в Інтернет-клубі, або на роботі. Інші служби Інтернету також доступні в мережі. Це читання новин, які доступні на деяких спеціально призначених для цього серверах, інтернет-телефонія, ЕТР-сервери тощо.

У більшості країн Інтернет може надати бізнесменові свою власну надійну систему комунікацій, альтернативну іншій, дорогій і ненадійній, телекомунікаційній системі. Користувачі, заощаджуючи свої кошти, можуть використовувати Інтернет для спілкування з усім світом, витрачаючи при цьому невеликі гроші. Коли вони надсилають електронну пошту, їм потрібно оплатити тільки телефонний дзвінок до місцевого провайдера, а не міжнародний дзвінок, коли необхідно викласти кругленьку суму.

Економія коштів — це тільки перший і далеко не останній крок. Мережу використовують і з комерційною метою, і цей напрямок розвивається швидкими темпами. Ви можете працювати через Інтернет, грати в Інтер- неті в азартні або звичайні ігри.

Однак є й проблеми. Найважливішою проблемою є проблема безпеки. Коли ви надсилаєте електронне повідомлення, ваше повідомлення подорожує через різні мережі й комп'ютери. Дані направляються до місця призначення спеціальними комп'ютерами, які називаються маршрутизаторами. Через це в кожний із комп'ютерів на даному маршруті можна проникнути, перехопити і навіть змінити дані, що пересилаються через Інтернет. Але існує і багато програм, які кодують інформацію. Проте ці програми не досконалі та можуть бути легко зламані.

Іншою великою і серйозною проблемою мережі є контроль. Так, в Інтернеті немає ефективного контролю, тому що циркулює величезна кількість інформації. Це гігантська бібліотека і ринок в один і той же час. У майбутньому ситуація може змінитися, але зараз ми маємо те, що маємо. Це можна виразити двома словами — мрія анархіста.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити