Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

COMPUTERS

Computer is an electronic device that can receive a set of instructions called program and then carry out them. The modern world of high technology could not be possible without computers. Different types and sizes of computers find uses throughout our society. They are used for the storage and handling of data, secret governmental files, information about banking transactions and so on. Computers have opened up a new era in manufacturing and they have enhanced modern communication systems. They are essential tools in almost every field of research, from constructing models of the universe to producing tomorrow's weather reports. Using of different databases and computer networks make available a great variety of information sources.

There are two main types of computers, analog and digital, although the term computer is often used to mean only the digital type, because this type of computer is widely used today.

That is why I am going to tell you about digital computers.

Everything that a digital computer does is based on one operation: the ability to determine: on or off, high voltage or low voltage or — in the case of numbers — 0 or 1 or do-called binary code. The speed at which the computer performs this simple act is called computer speed. Computer speeds are measured in Hertz or cycles per second. A computer with a «clock speed» of 2000 MHz is a fairly representative microcomputer today. It is capable of executing 2000 million discrete operations per second. Nowadays microcomputers can perform from 800 to over 3000 million operations per second and supercomputers used in research and defense applications attain speeds of many billions of cycles per second.

Digital computer speed and calculating power are further enhanced by the amount of data handled during each cycle.

Except two main types of computers, analog and digital there are eight generations of digital computers or processing units. The first generation was represented by processing unit Intel 8086. The second generation central processing unit was represented by processing unit Intel 80286, used in IBM PC AT 286. The third generation is Intel 80386, used in IBM PC AT 386. The microprocessors of the fourth generation were used in computers IBM PC AT 486. There are also central processing units of the fifth generation, used in Intel Pentium 60 and Intel Pentium 66, central processing units of the sixth generation, used in computers Intel Pentium 75,90,100 and 133. Few years ago appeared central processing units of seventh and eighth generations. They are much more powerful and can perform from 2000 to over 3000 million operations per second.


QUESTIONS

1.    What is computer?

2.    What is the main purpose of all computers?

3.    Where are computers used?

4.    What is the index of computer speed?

5.    What speeds do modern computers have?

6.    How many generations of digital computer there?

7.    What is the first generation processing unit?


VOCABULARY

electronic device — електронний пристрій

to receive — одержувати, приймати

set of instructions — набір/звід інструкцій

to carry out — виконувати

society — суспільство

storage — збереження

handling — обробка

transaction — операція

to enhance — підвищувати, збільшувати

essential — істотний

tool — інструмент, знаряддя

network — мережа

source — джерело

analog — аналоговий

digital — цифровий

ability — здатність, можливість

to determine — визначати

voltage — напруга

discrete operation — дискретна дія

to perform — виконувати, здійснювати

defense — оборона, захист

to attain — досягати

amount of data — обсяг даних

except — за винятком, крім

processing unit — обчислювальний пристрій


КОМП'ЮТЕРИ

Комп'ютер — це електронний пристрій, що може одержувати набір інструкцій, які називаються програмою, і потім виконувати їх. Сучасний світ високих технологій не був би можливий без комп'ютерів. У нашому суспільстві знаходять застосування комп'ютери різних типів і розмірів. Вони використовуються для збереження й обробки даних секретних урядових файлів та інформації про банківські операції і т. ін. Комп'ютери відкрили нову еру у виробництві, вони поліпшили сучасні системи зв'язку. Вони є найважливішими інструментами майже в кожній області дослідження — від побудови моделей всесвіту до створення прогнозу погоди на наступні дні. Використання різних баз даних і комп'ютерних мереж дозволяє використовувати всю розмаїтість інформаційних джерел.

Існує два головних типи комп'ютера: аналоговий і цифровий, хоча термін «комп'ютер» часто використовується тільки для позначення цифрового, тому що цей тип комп'ютера широко використовується сьогодні.

Саме тому я й збираюся розповісти вам про цифрові обчислювальні машини.

Усе, що робить цифрова обчислювальна машина, засновано на одній дії — здатності визначати: ввімкнуте або вимкнуте, висока чи низька напруга, або — якщо брати цифри, то — 0 чи 1, або так званий бінарний код. Швидкість, з якою комп'ютер виконує цю просту дію, називається швидкістю комп'ютера. Швидкість комп'ютера вимірюється в герцах або тактовій частоті. Комп'ютер з тактовою частотою 2000 МГц є досить поширеним сьогодні. Він здатний виконувати два мільярди дискретних дій за секунду. Сьогодні мікрокомп'ютери можуть виконувати від 800 до 3000 операцій за секунду, а суперкомп'ютери, використовувані в дослідницькій діяльності й обороні, досягають швидкостей у багато мільярдів операцій за секунду.

Обсяг даних, оброблених протягом кожного циклу, все більше й більше посилює обчислювальну потужність і швидкість цифрового комп'ютера.

Крім двох типів комп'ютера, аналогового, і цифрового, розрізняються вісім поколінь цифрових комп'ютерів. Перше покоління було представлене обчислювальним пристроєм Intel 8086. Друге покоління було представлене обчислювальним пристроєм Intel 80286, використаним в комп'ютері IBM PC AT 286. Третє покоління — це процесор Intel 80386, який використовувався в комп'ютері IBM PC AT 386. Мікропроцесори четвертого покоління використовувалися в комп'ютерах IBM PC AT 486. Також є процесори п'ятого покоління, використовувані в комп'ютерах Pentium 60 і Pentium 66, центральні обчислювальні пристрої шостого покоління, які використовувалися в комп'ютерах Pentium 75, 90, 100 і 133. Кілька років тому з'явилися процесори сьомого і восьмого поколінь. Вони більш потужні й працюють зі швидкостями від 2000 до більш 3000 операцій за секунду.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити