Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

THE HISTORY OF COMPUTER SCIENCE

A rapid computer science development and its scientific principles formation began in the 40-s of the 20th century. The electronics and then the microelectronics became the technical basis of computer science. Achievements in the field of artificial intelligence were put into basis of computer development.

In 1623, 6-digit device for arithmetic operations was designed by German scientist Vilgelm Shikkard.

The first real existing mechanical calculus device was «Pascaline», designed by prominent scientist Blez Pascal. It was 6 or 8 digital device for adding and subtracting numbers. In 1673 another 12 digital device was designed by Gotfrid Vilgelm Leibnits. It could instantly multiply and divide big numbers.

At the end of the XVIII century Joseph Jakkard split calculation process into three stages: 1) to design the way of calculations, 2) to write a program as arithmetic operations sequence, 3) to make calculations according to the program.

Englishman Charles Babbage used this innovation, he changed calculation devices from hand-made to automatic.

He designed the project of analytical device — mechanical universal digital program-managed device (1830— 1846). The device consisted of 5 units, namely, arithmetic, storage, control, input and output, similar to first computers, that appeared 100 years later. Arithmetic and storage units were meant for 1000 50-digital numbers. An estimate calculation rate was 1 second for addition and subtraction and 1 minute for multiplication and division.

At the beginning of electronic periods of development the digital calculations were considered only within technology aspect, but its scientific basis only began to grow. Scientific works began to appear. Leibnits, George Boole, Shennon, Shestakov, Gavrilov made a great contribution into the development of computer science.

There were two logical machine constructors in Russia — Pavel Khrushchev and Alexander Shchukarev, who worked in Ukrainian high educational establishments.

First the logic machine was constructed by Khrushchev in Odessa. This device was, inherited by Shchukarev, professor of Kharkov Technology Institute.

At the end of the 20th century the development of computer technologies was at its peak. In fact the most work today is done by computers, which made people's life easier. Humans created computer but we know that neither computer nor set of computers can't be wiser than humanity as a whole.

QUESTIONS

1.    When did computer science development begin?

2.    What did Vilgelm Shikkard design?

3.    What did Leibnits design?

4.    What were three stages of calculation process?

5.    What was Charles Babbage's contribution?

6.    What do you know about logic machine constructors?

7.    Can you use computer?


VOCABULARY

achievement — досягнення

device — пристрій

subtraction — вирахування

multiply — множити

sequence — послідовність

to inherit — успадкувати


ІСТОРІЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ НАУКИ


Швидкий розвиток комп'ютерної науки і її наукових принципів почався в 40-х pp. XX століття. Електроніка, а потім і мікроелектроніка стали технічною основою комп'ютерної науки. Досягнення в області штучного інтелекту були покладені в основу розвитку комп'ютера.

У 1623 р. 6-розрядний арифметичний пристрій був сконструйований німецьким ученим Вільгельмом Шиккардом.

Перший механічний калькулятор називався «Паскаліна», тому що його створив видатний учений Блез Паскаль. Це був 6- або 8-розрядний пристрій для додавання і віднімання. У 1673 р. Готфрід Вільгельм Лейбніц сконструював інший, 12-розрядний пристрій. Він міг миттєво множити і ділити великі числа.

Наприкінці XVIII століття Джозеф Джаккард розбив обчислювальний процес на три стадії: 1) постановка способу обчислення, 2) написання програми як послідовності арифметичних операцій, 3) обчислення відповідно до програми.

Англієць Чарлз Беббедж використав це нововведення, він замінив ручний обчислювальний пристрій автоматичним.

Він розробив проект аналітичного пристрою — механічний загальний цифровий програмувальний пристрій (1830—1846 pp.). Цей пристрій складався з 5 частин, а саме арифметики, збереження, контролю, введення і виведення, і був схожий на перші комп'ютери, що з'явилися 100 років тому. Частини арифметики і збереження призначалися для 1000 50-розрядних чисел. Середня швидкість розрахунку для додавання і віднімання була 1 секунда, а для множення і ділення — 1 хвилина.

На початку періоду розвитку електроніки цифрові розрахунки вважалися тільки технологічним аспектом, але її наукова база лише починала рости. Почали з'являтися наукові праці. Лейбніц, Джорж Бул, Шенон, Шестаков, Гаврилов зробили величезний внесок у розвиток комп'ютерної науки.

Було тільки два «конструктори логічних машин» у Росії — Павло Хрущов і Олександр Щукарев, які працювали у вищих навчальних закладах України.

Уперше логічна машина була сконструйована Хрущовим в Одесі. Цей пристрій успадкував Щукарев, професор Харківського технологічного інституту.

Наприкінці XX століття розвиток комп'ютерних технологій був на своєму піку. Фактично більшу частину роботи сьогодні виконують комп'ютери, що полегшили життя людей. Люди створили комп'ютери, але ми знаємо, що ні комп'ютери, ні система комп'ютерів не можуть бути розумнішими, ніж усе людство.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити