Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

MASS MEDIA (2)

Mass Media has become an important part of our life. We all have already become listeners, readers, viewers long time ago. We get information we need while we are reading newspapers and magazines, watching TV, listening to the news on the radio. If you want to relax, you can just switch on any FM station and enjoy music or you switch on your TV set, choose one of the music channels and have a fun. Now you can hardly imagine that just 15 years ago there were no FM radio in the state, no satellite television and internet at all.

Newspapers, with their enormous circulation report, different kinds of news can supply any kind of information. They carry articles that cover the latest international and national events, all kind of rumours, advertising, fun stories, biographies of well-known people, etc. You can buy newspapers also for the radio and TV programs, where a full coverage of commercial, financial and public affairs is given. There are newspapers and magazines for young people. They give a wide assortment of news, events and reports on education, sports, cultural life, entertainment, fashion, etc. There are many advertising programs now. If you like to know more about the World, you can watch Discovery channels that represent a huge massive of information on people lives, biographies (Discovery People channel), new discoveries in science (Discovery Science, Discovery Sci-Tech channels). If you are keen on travelling, ancient extinct civilizations, Discovery Civilization is your channel. There are about dozen of Discovery Channels, with the help of which we can choose everything we want. Our television provides so much information which can vary from social and economic crises, conflicts, wars, disasters, earthquakes, to diplomatic visits, negotiations; from terrorism, corruption, to pollution problems, strikes, social movements that sometimes we are lost in this information ocean.

Radio broadcasts are valued mainly for their music programs (Europe Plus, Russian Radio, etc.).

Viewers are fond of watching different show, movies, sports, plays, games, educational and cultural programs and so on.

As for me my family is also a mass media consumer, one of millions. I have a TV set in my room. I like «Culture Program» It is my mother's favourite program too. My father is a hockey and football fan, he likes to see sport channels. My elder brother Andrey likes adult programs, my younger brother Igor is keen on Discovery Channels. I'm not keen on special programs. I like to see a bit this and a bit that. Also, I can say I like programs about travelling and traditions of other countries and nations. These programs educate and relax me at the same time.


QUESTIONS

1.    How do we get information that we need?

2.    What information can we find in newspapers?

3.    What kind of programs do Discovery channels broadcast?

4.    Why can one be lost in the information ocean of television?

5.    What is the main value of radio broadcasts?


VOCABULARY

viewer — глядач

to relax — розслабитися

to switch on — вмикати (телевізор, радіо)

hardly — ледве

satellite television — супутникове телебачення

enormous — величезний

to supply — забезпечувати, постачати

rumours — чутки

to advertise — рекламувати

coverage — висвітлення в газетах, по радіо

event — подія

entertainment — розвага

fashion — мода

huge — величезний

to be keen on — захоплюватися чим-небудь

to provide — постачати, забезпечувати

disaster — катастрофа

earthquake — землетрус

negotiations — переговори

pollution — забруднення

strike — страйк

broadcast — трансляція


ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (2)


Засоби масової інформації стали важливою частиною нашого життя. Ми вже давно всі стали слухачами, читачами, глядачами. Ми одержуємо інформацію, якої потребуємо, коли читаємо газети і журнали, дивимося телевізор, слухаємо новини по радіо. Якщо ви хочете розслабитися, вам потрібно тільки ввімкнути будь-яку станцію радіо ГМ і насолоджуватися музикою або ж ввімкнути телевізор, вибрати один із музичних каналів і розважатися. Сьогодні важко уявити, що тільки 15 років тому в країні не було ніякого радіо ГМ, ніякого супутникового телебачення та Інтернету.

Газети з їхньою величезною кількістю повідомлень і різних новин можуть надати вам будь-яку інформацію. У них є статті, що охоплюють останні міжнародні та національні події, безліч чуток, реклами, кумедні історії, біографії відомих людей тощо. Ви можете купувати газети з програмами радіо і телебачення, де дається повна інформація про комерційні, фінансові та суспільні події. Є молодіжні газети і журнали. Вони подають широкий спектр новин, подій і повідомлень щодо освіти, спортивного і культурного життя, розваг, моди і т. д. Є багато рекламних програм. Якщо ви хочете дізнатися більше про світ, то дивіться канали «Дискавері», що представляють величезне коло інформації про життя людей, їхні біографії (канал « Дискавері» про людей), нові відкриття в науці (канал «Дискавері-наука», науково-технічний канал «Дискавері»). Якщо ви великий шанувальник подорожей, давніх зниклих цивілізацій, канал «Дискавері-цивілізація» — це ваш канал. Існує приблизно дюжина каналів «Дискавері», за допомогою яких ми можемо вибирати все, що хочемо. Наше телебачення забезпечує такою великою кількістю інформації, яка варіюється від соціально-економічних криз, конфліктів, воєн, нещасть, землетрусів до дипломатичних візитів, переговорів; від тероризму, корупції до проблем забруднення (середовища), страйків, соціальних рухів, що іноді ми губимося в цьому океані.

Радіопередачі цінуються головним чином за їхні музичні програми («Європа Плюс», «Російське радіо» тощо).

Глядачі телеканалів люблять дивитися різні фільми, спортивні змагання, п'єси, ігри, освітні й культурні програми і так далі.

Що ж до мене, то моя родина також є «споживачем» засобів масової інформації, одна з мільйонів. У моїй кімнаті є телевізор. Я люблю програму «Культура», це також улюблена програма моєї матері. Батько — шанувальник хокею і футболу, він любить дивитися спортивні канали. Мій старший брат Андрій любить програми для дорослих, моєму молодшому братові Ігорю дуже подобаються канали «Дискавері». Я не захоплююся спеціалізованими програмами. Люблю подивитися трохи того, трохи цього. Також я можу сказати, що люблю програми про подорожі й традиції інших країн та націй. Ці програми одночасно навчають і розслаблюють мене.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити