Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

NEWSPAPERS

Newspaper is a publication that presents and comments on the news. Newspapers play an important role in shaping public opinion and informing people of current events.

The first newspapers were probably handwritten news- sheets posted in public places. The earliest daily news- sheet was «Acta Diurna» («Daily Events») which started in Rome in 59 B.C. The first printed newspaper was Chinese publication called «Dibao» («Tipao») started in A.D. 700's. It was printed from carved wooden blocks. The first regularly published newspaper in Europe was «Avisa Relation» or «Zeitiang», started in Germany in 1609.

Newspapers have certain advantages over other mass media — magazines, TV and radio. Newspaper can cover more news and in much detail than TV or radio newcast can do. Magazines focus on major national and international events of the preceeding week. But newspaper focuses on local news as well and provides information and comments faster than magazine can do.

There are about 1700 daily and 7500 weekly newspapers in the US. The circulation of some weeklies is no more than a few hundred of copies per issue and the Circulation of some dailies is over a million of copies.

There are daily newspapers and weekly newspapers. Daily newspapers print world, national and local news. Many dailies are morning papers, others are afternoon papers. Sunday issues of the dailies are usually larger than the weekday ones. They may include special sections on such topics as entertainment, finance and travel or Sunday magazine, a guide to TV programmes, coloured comics. The major dailies in the US are «Christian Science Monitor», «New York Times», «USA Today», «Wall Street Journal», «Washington Post».

Weekly newspapers serve usually for smaller areas. They are printed in small communities where people know each other and are interested in activities of their friends and neighbours. Weeklies report of weddings, births, deaths and news of local business and politics. Most weeklies do not print world or national news.


QUESTIONS

1.    What are the names of the first newspapers?

2.    What are the advantages of newspapers over the other mass media?

3.    How many newspapers are there in the US?

4.    What is printed in daily newspapers?

5.    What are the major newspapers in the US?

6.    What do weekly newspapers focus on?


VOCABULARY

publication — видання

public opinion — громадська думка

current events — поточні події

handwritten — написаний від руки

newssheet — листівка

to post — вивішувати

printed — друкований

carved wooden block — різьблена дерев'яна дошка

to publish — видавати

advantage — перевага

to cover — висвітлити

newscast — огляд новин

preceeding week — минулий тиждень

to provide — надавати

daily — щоденне видання

weekly — щотижневик

circulation — тираж

issue — випуск

weekday — будній день

section — розділ

guide to TV program — програма передач

community — громада

wedding — весілля


ГАЗЕТИ

Газета — це видання, що представляє і коментує новини. Газети відіграють важливу роль у формуванні громадської думки й інформуванні людей про поточні події.

Першими газетами, ймовірно, були написані від руки листівки, які вивішували в громадських місцях. Найдавнішою щоденною листівкою була «Acta Diurna» («Події дня»), яку почали видавати в Римі в 59 р. до н.е. Першою друкованою газетою було китайське видання «Дібао» («Тіпао»), яке почали видавати у VIII столітті. Вона друкувалася з різьблених дерев'яних дощечок. Першою регулярно видаваною газетою в Європі була «Avisa Relation», або «Zeitung», яку стали видавати в Німеччині в 1609 р.

Газети мають значні переваги порівняно з іншими засобами масової інформації: журналами, телебаченням і радіо. Газета може висвітлити більше новин і з більшими подробицями, ніж це дозволяє огляд новин на радіо і телебаченні. Журнали концентрують увагу на головних подіях минулого тижня в країні і за кордоном. Газета ж концентрується і на місцевих новинах теж, а також надає інформацію і коментарі швидше, ніж журнал.

У Сполучених Штатах нараховується близько 1700 щоденних і 7500 щотижневих газет. Тираж деяких щотижневиків не перевищує декількох сотень примірників у накладі, а тираж деяких щоденних газет перевищує мільйон примірників.

Існують щоденні й щотижневі газети. Щоденні газети друкують всесвітні, національні та місцеві новини. Багато які з щоденних газет є ранковими, інші — вечірніми. Недільні випуски щоденних газет, як правило, більші за обсягом, ніж звичайні. Вони можуть включати спеціальні розділи з таких тем, як розваги, фінанси і подорожі, або недільний додаток, програму передач, кольорові комікси. Великими щоденними виданнями є «Christian Science Monitor», «New York Times», «USA Today», «Wall Street Journal», «Washington Post».

Щотижневі газети в основному обслуговують невеликі райони.' Вони друкуються в маленьких громадах, де люди знають один одного і цікавляться життям друзів і сусідів. Щотижневики повідомляють про весілля, народження, смерті і новини місцевого ділового життя та політики. Більшість щотижневиків не друкують міжнародних і національних новин.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити