Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

DEVELOPING OF TELECOMMUNICATIONS

I would like to tell you about telecommunications and their developing.

We can not deny the role of telecommunications in our life. The Internet, phones, telegraph, cell phones, radio, television are all the means of communication or telecommunication. Nowadays we live in information era, when information is the key and engine of progress. Our society needs perfect means of information exchange that is why all types of telecommunication are under the permanent developing.

Currently hundreds of millions of people use wireless communication means. Cell phone is no longer a symbol of prestige but a tool, which lets to use working time more effectively. Considering that the main service of a mobile connection operator is providing high quality connection, much attention in the telecommunication market is paid to the spectrum of services that cell network subscriber may receive. Today we can easily connect to the Internet using our cell phone or to take a picture or to take a short movie, using our video cell phone.

Late in the nineteenth century, communication facilities were augmented by a new invention — telephone. In the USA its use expanded slowly and by 1900 the American Telephone and Telegraph Company controlled 855,000 telephones. After 1900, telephone installations extended much more rapidly in all the wealthier countries. The number of telephones in use in the world grew at almost 100 per cent per decade. But long-distance telephone services gradually developed and began to compete with telegraphic business. A greater contribution to long-range communication came with the development of wireless technology. Before the outbreak of the First World War wireless telegraphy was established as a means of regular communication with ships at sea and provided a valuable supplement to existing telegraph lines. In the next few years the telephone systems of all the chief countries were connected with each other by radio. Far more immediate was the influence that radio had through broadcasting and by television, which followed it at an interval of about twenty-five years.

Telephones are as much a part of infrastructure of our society as roads or electricity, and competition will make them cheaper. Losses from lower prices will be countered by higher usage. Most important of all, by cutting (Jut the need to install costly cables and microwave transmitters, the new telephones could be a boon to the remote and poor regions of the earth. Even today, half the world's population lives more than two hours away from a telephone.

Satellite phones are not going to deliver all their benefits at once.

Lots of other new communication services — on-line film libraries, personal computers that can send video-clips and sound-bites as easily as they can be used for writing letters, terrestrial mobile-telephone systems cheap enough to replace old sets — are already technically possible.


QUESTIONS

1.    What means of telecommunication do you know?

2.    Why do we try to develop all types of telecommunication?

3.    Can we connect to the Internet using our cell phone today?

4.    What was invented late in the nineteenth century?

5.    What technology made a great contribution to a long-range communication?

6.    Was there wireless telegraphy as a means of regular communication before the outbreak of the First World War?

7.    What new telecommunication services do you know?


VOCABULARY

telecommunication — телекомунікація, далекий зв'язок; телефон, телеграф, радіо

to develop — розвивати, вдосконалювати

to deny — заперечувати, відмовлятися від

cell phone — мобільний телефон

exchange — обмін

permanent — постійний

tool — інструмент

effectively — ефективно

to consider — вважати, думати

operator — оператор

to provide — забезпечувати, постачати

network — мережа, система

subscriber — передплатник, клієнт

to receive — одержувати, приймати, сприймати

facility — pl. устаткування, апаратура, прилади

to augment — збільшувати, додавати

invention — винахід

to expand — розширювати, збільшувати

installation — установка, розміщення

to extend — поширювати, розширювати

to grow (past grew, p.p. grown) — рости, збільшуватися

gradually — поступово, потроху

to compete — конкурувати, змагатися

contribution — сприяння, внесок

wireless — бездротовий, дистанційний

outbreak — тут: раптовий початок

to establish — засновувати, створювати

valuable — цінний, корисний

supplement — доповнення, додаток

immediate — раптовий, невідкладний, негайний

influence — вплив

to broadcast (past broadcast, p.p. broadcast) — передавати в ефірі

interval — проміжок, інтервал

infrastructure — інфраструктура

electricity — електрика

microwave — мікрохвильовий

transmitter — передавач

boon — благо, дарунок; перевага, зручність

remote — віддалений, далекий

benefits — послуги, вигоди, привілеї

terrestrial — земний, наземний


РОЗВИТОК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ


Я хотів би розповісти вам про телекомунікації та їхній розвиток.

Ми не можемо заперечувати роль телекомунікацій у нашому житті. Інтернет, телефон, телеграф, мобільний телефон, радіо, телебачення — усе це засоби зв'язку. В наш час ми живемо в інформаційній ері, коли інформація — це ключ і двигун прогресу. Наше суспільство потребує досконалих засобів інформаційного обміну, саме тому всі типи телезв'язку знаходяться в процесі постійного розвитку.

Сьогодні сотні мільйонів людей використовують бездротові засоби зв'язку. Мобільний телефон більше не є символом престижу, а став інструментом, який дозволяє більш ефективно використовувати робочий час. Беручи до уваги той факт, що оператор мобільного зв'язку надає зв'язок високої якості, на ринку телекомунікацій більше уваги тепер приділяється асортиментові наданих послуг, які клієнт мережі може одержати. Сьогодні, використовуючи свій мобільний відеотелефон, ми можемо запросто підключитися до Інтернету, сфотографуватися або зняти короткий фільм.

Наприкінці дев'ятнадцятого сторіччя засоби комунікацій поповнилися новим винаходом — телефоном. У США розвиток телефонів ішов повільно, і до 1900 р. американська телефонна і телеграфна компанія керувала 855 000 телефонів. Після 1900 р. у всіх багатих країнах установка телефонів просувалася швидкими темпами. Кількість використовуваних кожні десять років телефонів зростала майже на 100 %. Поступово розвивалися і послуги далекого телефонного зв'язку, що почали конкурувати з телеграфним бізнесом. Великий унесок у розвиток далекого телефонного зв'язку зробив розвиток радіо. Перед тим як вибухнула Перша світова війна, радіотелеграф став регулярним засобом зв'язку між кораблями на морі й істотним доповненням до вже існуючих телеграфних ліній. У наступні кілька років телефонні системи всіх світових держав були зв'язані одна з одною радіозв'язком. Набагато сильніший вплив радіо справило через радіомовлення і телебачення, що з'явилося приблизно через двадцять п'ять років після появи радіо.

Телефони є такою ж частиною інфраструктури нашого суспільства, як дороги або електрика, і конкуренція робить їх дешевшими. Втрати через низькі тарифи будуть компенсуватися великим числом користувачів. Найважливішим є те, що через відсутність необхідності проводити дорогий кабель і мікрохвильові передавачі, нові телефони стали «великим подарунком» для віддалених і бідних районів. Навіть сьогодні половина всіх жителів планети живе більше ніж у двох годинах від найближчого телефону.

Усі вигоди використання супутникових телефонів не проявляються відразу.

Велика кількість інших нових послуг зв'язку, таких як онлайнові бібліотеки фільмів, персональні комп'ютери, що можуть надсилати відеокліпи й звукові файли так само легко, як і друкувати листи, земні мобільні телефонні системи, досить дешеві, щоб замінити старі системи — усе вже технічно можливо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити