Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ


SATTELITES AND TELECOMMUNICATIONS

 

Our world is becoming an increasingly complex place in which, we are very dependent on other people and organizations. An event in some distant part of the globe can rapidly and significantly affect the quality of life in our home country.

This increasing dependence, on both a national and international scale, forced us to create systems that can respond immediately to dangers, enabling appropriate defensive or offensive actions to be taken. These systems are operating all around us in military, civil, commercial and industrial fields.

A worldwide system of satellites has been created and it is possible to transmit signals around the globe by bouncing them from one satellite to an earth station and then to another satellite and so on.

Originally designed to carry voice messages, they are able to carry hundreds of thousands of separate simultaneous calls. These systems are being adopted to provide for business communications, including the transmission of voice and facsimile messages, data and video data.

It is probable that future wide use of satellites in the area of telecommunications will provide a great variety of information services to transmit directly into our homes, possibly including personalized electronic mail. The electronic computer is at the heart of many such systems, but the role of telecommunications is not less important. There will be a further convergence between the technologies of computing and telecommunications. The change of this kind will lead us to the database culture, the cashless society, the office at home, the gigabit-per-second data network.

One cannot doubt that the economic and social impact of these concepts will be very significant. Already, advanced systems of communication are affecting both the layman and the technician.

The new global satellite-communication systems offer three kinds of service.

The first one is voice messages. Satellite telephones are able to make calls from anywhere on the Earth to anywhere else. That make them especially useful to use in remote, third-world villages (some of which already use stationary satellite telephones), for explorers. Today's mobile phones depend on earth-bound transmitters, whose technical standards vary from country to country. Satellite telephones can solve this problem, but it is not a cheap service.

The second service is messaging. Satellite messages have the same global coverage as satellite telephones, but carry text alone, which is extremely useful for those with laptop computers. As we see, the Internet works in space too. The only problem for ordinary users is one-way transmissions. This problem is solved by using combine transmissions, when you make a call using land communications and receive ordered information through your satellite plate.

The third service is tracking. Voice and messaging systems also tell their users where they are to within a few hundred meters. Combined with the messaging service, the location service could help rescue teams, to find lost adventurers, the police to find stolen cars, exporters to follow the progress of cargoes and so on. Satellite systems provide better positioning information to anyone who has a receiver for their signals.

To my thinking, satellite method of communication is the future for all kind of telecommunications.


QUESTIONS

1.    Can some events in some distant part of the globe rapidly and significantly affect the quality of life in our home country?

2.    Why are we forced to create systems that can respond immediately to dangers, enabling appropriate defensive or offensive actions to be taken nowadays?

3.    Has a worldwide system of satellites been already created?

4.    What does a worldwide system of satellites provide?

5.    What services do the new global satellite-communication systems offer?


VOCABULARY

increasingly — усе більше й більше

complex — комплекс

dependent — підлеглий, який залежить

the globe — світ, земна куля

to affect — впливати

scale — масштаб

to force — змушувати, примушувати

to respond — відповідати; реагувати

immediately — негайно, негайно ж

to enable — давати можливість або право на щось

appropriate — відповідний

offensive — агресивний, наступальний

worldwide system — всесвітня система

to transmit — передавати, транслювати

to bounce — тут: передавати ланцюжком

to design — розробляти, призначати

separate — окремий

simultaneous — одночасний

facsimile message — факсимільне послання, факс

convergence — конвергенція, сходження в одній точці

to lead (past led, p.p. led) — вести, направляти, приводити

network — система, мережа

to doubt — сумніватися

impact — поштовх, удар, імпульс

concept — концепція

significant — значний, важливий; істотний

layman — непрофесіонал, любитель

to offer — пропонувати

to make (past made, p.p. made) call — дзвонити

remote — віддалений, далекий; дистанційний

explorer — дослідник

to depend on — залежати від

transmitter — передавач

to vary — змінюватися, мінятися, урізноманітнювати

to solve — вирішувати

coverage — покриття, зона дії, охоплення

laptop — лептоп, невеликий портативний комп'ютер

one-way transmission — однобічна передача

tracking — трекінг, відстеження

within — у межах

rescue — порятунок

adventurer — шукач пригод, мандрівник

stolen — украдений

receiver — приймач


СУПУТНИКИ І ТЕЛЕЗВ'ЯЗОК

Наш світ стає все більш і більш складним, місцем, у якому ми дуже залежимо від інших людей і організацій. Подія в якомусь віддаленому місці земної кулі може негайно й істотно вплинути на життєвий рівень людей у нашій рідній країні.

Ця вся зростаюча залежність на національному і міжнародному рівні змусила нас створити системи швидкого реагування на небезпеку, що вирішують, яких заходів слід ужити, зокрема заходів захисту чи нападу. Ці системи працюють навколо нас у військових, цивільних, комерційних і промислових сферах.

Була створена всесвітня система супутників, і тепер сигнали можна пересилати по всьому світові, передаючи їх із супутника на землю, звідси до іншого супутника і т. д.

Від початку призначені для передачі голосових повідомлень, вони здатні передавати сотні тисяч окремих запитів, які надходять одночасно. Ці системи використовуються для забезпечення ділових контактів, включаючи передачу голосових або факсимільних повідомлень, даних і відеоданих.

Імовірно, що широке використання супутників у сфері телекомунікацій у майбутньому забезпечить величезне різноманіття послуг з передачі інформації безпосередньо в наші будинки, включаючи, можливо, й особисту електронну пошту. Електронно-обчислювальна машина є серцем багатьох систем подібного роду, але роль телезв'язку не менш важлива. Злиття комп'ютерних і телекомунікаційних технологій буде продовжуватися й надалі. Зміни подібного роду приведуть нас до інформаційної культури, до суспільства, у якому не буде готівки, до офісу в домашніх умовах, до гігабітних каналів передачі даних.

Немає сумніву, що економічний і соціальний вплив цих концепцій буде дуже істотним. Уже тепер передові системи зв'язку впливають як на звичайних громадян, так і на людей з технічною освітою. Складні функції виконуються людьми, які використовують надсучасні термінали, призначені бути настільки ж зручними, як звичайний телефон.

Нові глобальні системи супутникових комунікацій пропонують три види послуг.

Перша — це голосові повідомлення. Супутникові телефони здатні налагодити зв'язок з будь-якої точки на Землі. Це робить їх особливо корисними для застосування у віддалених поселеннях країн третього світу (деякі з яких уже використовують стаціонарні супутникові телефони), для дослідників. Сьогоднішні мобільні телефони залежать від земних передавачів, чиї технічні стандарти в кожній країні різні. Супутникові телефони можуть розв'язати цю проблему, але ця послуга не дешева.

Другий вид послуг — надсилання повідомлень. Супутникові повідомлення мають те ж саме глобальне охоплення, що й супутникові телефони, але несуть тільки текст, що є надзвичайно корисним для користувачів лептопами і стаціонарними комп'ютерами. Єдина проблема для звичайних користувачів — однобічні передачі. Ця проблема вирішена шляхом використання комбінованого методу, коли ви робите запит, використовуючи наземні комунікації Землі, а одержуєте замовлену інформацію вже через вашу супутникову тарілку.

Третій вид послуг — трекінг. Системи голосового зв'язку і повідомлень також передають своїм користувачам їхнє місце розташування з точністю до декількох сотень метрів. Голос і послуга оповіщення системи також повідомляють своїм користувачам про їхнє місцезнаходження з великою точністю. Послуга супутникового позиціонування може допомогти рятувальним командам знайти мандрівників, які заблукали, поліції — знаходити вкрадені автомобілі, експортерам — стежити за просуванням своїх вантажів. Тим, у кого є приймачі для прийому сигналів із супутника, супутникові системи позиціонування надають найточнішу інформацію про місце розташування об'єкта.

На мою думку, супутниковий спосіб зв'язку — це майбутнє всіх видів телекомунікацій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити