Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

THE FUTURE OF TELECOMMUNICATIONS


I would like to tell you about telecommunications and their future.

We can not deny the role of telecommunications in our life. The Internet, phones, telegraph, cell phones, radio, television, satellite television, video cell phones are all the means of communication or telecommunication. Nowadays we live in information era, when information is the key and engine of progress. Our society needs to develop means of information exchange for its future developing and growth that is why all types of telecommunication are under the permanent developing.

Future is speed and power. New technologies in electronics continue to develop. Computers become more compact, faster and inexpensive. Technology exerts revolutionary influence on society only when it is universal. Real revolution in manufacture, accumulation, treatment of matter began when first universal machines appeared and telecommunication systems were created. In ancient machines energy source was combined with machine itself, but in process of development, division of manufacture, new means of transmission and consumption of energy took place.

Revolutionary modifications in use of energy connected with appearance of universal electric machines and power grids, social changes to informational society are observed in all the countries.

On base of analogy between matter, energy and information we can have ideas about future. Earlier, for example, number of manufactured metal played the strategic role and was the description of development. Now we save metal, energy and we think about energy saving technologies.

It is very difficult to predict many steps of telecommunication development. Telecommunications change world very much and probably will change the human being.


QUESTIONS

1.    What means of telecommunication do you know?

2.    Why are all types of telecommunication under the permanent developing?

3.    What is the engine of progress nowadays?

4.    Can we connect to the Internet using our cell phone today?

5.    What was invented late in the nineteenth century?

6.    Are social changes to informational society observed in all the countries?

7.    Why do we develop the telecommunication system?


VOCABULARY

telecommunications — телекомунікація, далекий зв'язок

to deny — заперечувати, відмовлятися від

cell phone — мобільний телефон

exchange — обмін

to develop — розвивати, удосконалювати

growth — приріст, ріст

permanent — постійний

compact — компактний

to exert — впливати

revolutionary — революційний

influence — вплив

manufacture — виробництво

treatment — обробка

ancient — давній, старий

source — джерело

to combine — комбінувати

transmission — передача

consumption — споживання

modification — модифікація, удосконалення, зміна

power grids — енергетичні системи

to observe — спостерігати

description — опис

to predict — пророкувати, передбачати


МАЙБУТНЄ ТЕЛЕЗВ'ЯЗКУ


Я хочу розповісти вам про телекомунікації та їхнє майбутнє.

Ми не можемо заперечувати роль телекомунікацій у нашому житті. Інтернет, телефон, телеграф, мобільні телефони, радіо, телебачення, супутникове телебачення, стільникові відеотелефони — все це засоби зв'язку. Сьогодні ми живемо в інформаційній ері, коли інформація — це ключ і двигун прогресу. Нашому суспільству для свого майбутнього розвитку потрібно розвивати засоби інформаційного обміну, саме тому всі типи телезв'язку знаходяться в процесі постійного розвитку.

Майбутнє — це швидкість і потужність. Нові технології в електроніці продовжують розвиватися. Комп'ютери стають більш компактними, швидкими й недорогими. Технологія впливає на суспільство тільки тоді, коли вона універсальна. Реальна революція у виробництві, нагромадженні й обробці матеріалу починається тільки після появи першої машини і створення систем телекомунікацій. У давніх машинах енергія була невід'ємною частиною самого механізму, але в процесі розвитку, поділу виробництва з'явилися нові способи передачі та споживання енергії.

Революційні зміни у використанні енергії, пов'язані з появою універсальних електричних механізмів та енергетичних систем, і соціальний перехід до інформаційного суспільства спостерігається в усіх країнах.

На основі аналогії між матерією, енергією й інформацією можуть бути втілені і наші майбутні ідеї. Раніше, наприклад, кількість виготовленого металу відігравала стратегічну роль і була визначальною в розвитку технологій. Тепер ми заощаджуємо метал, енергію і думаємо про енергозбережувальні технології.

Дуже важко пророкувати всі кроки розвитку телекомунікацій. Телекомунікації дуже змінюють світ і, можливо, змінять і саму людину в майбутньому.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити