Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

SPACE EXPLORATION (2)

Mankind always dreamed of overcoming gravitation and reaching other planets. But it was only in the 1960s that this dream was to become reality.

On the 12th of April 1961 the spaceship «Vostok» was launched into space with a man on board and after orbiting our planet successfully returned to the Earth. The first man to overcome gravitation and orbit the Earth was Yuri Gagarin. This day went down in history of mankind as an outstanding achievement, opening the space era. In the course of space exploration there have been lots of achievements of world science and technology. This period saw the launching of many earth satellites, numerous space laboratories. Among the achievements we may enumerate the landing of automatic stations on the Moon, the flights of space laboratories towards Venus and Mars.

These are the years of manned space flight programmes: Valentina Tereshkova was the first woman-cosmonaut to make a space flight, A. A. Leonov achieved the first «space walk» in 1965, the first Soviet experimental station with four cosmonauts on board went into orbit, the first American expedition landed on the Moon.

The Soviet «Lunokhod», automatic orbital stations «Soyuz» and other space laboratories opened up a new period of space exploration. From the first experiments scientists went over to systematic exploration of space.

Recently there have been calls to reduce expenditure on space research programmes. I think it would be a serious mistake to allow this to happen. There is a direct link between the development of space research programmes and different earth technologies. The higher the former are the more developed the latter are.


QUESTIONS

1.    What did mankind always dream about?

2.    When did this dream become reality?

3.    When was the spaceship «Vostok» launched?

4.    Was Yuri Gagarin the first man to overcome gravitation and orbit the Earth?

5.    As what day did the 12th of April go down in history?

6.    What has there been in the course of space exploration?

7.    What did this period see?

8.    Enumerate the stages of manned space flight programmes.

9.    What opened up a new period of space exploration?

10.  What calls have there been recently?

11.  Would it be a serious mistake to allow to reduce expenditure on space exploration?

12.  What kind of link is there between the development of space research programmes and different earth technologies?


VOCABULARY

on board — на борту

mankind — людство

era — ера

in the course of — під час

world science and technology — світова наука і техніка

numerous — численний

to enumerate — перелічувати

flight — поле

was the first... to make — був перший, хто зробив

cosmonaut — космонавт

to land — приземлятися

it would be a serious mistake to allow this to happen — було б серйозною помилкою допустити це

earth technologies — земні технології

the former — перший (із двох)

tha latter — останній (із двох)

the higher... themoredeveloped — чим вище... тим більше розвинені


ДОСЛІДЖЕННЯ КОСМОСУ (2)

Людство завжди мріяло подолати силу земного тяжіння і побувати на інших планетах. Але тільки в шістдесятих роках цій мрії судилося здійснитися.

12 квітня 1961 р. космічний корабель «Восток» був запущений у космос з людиною на борту. І після того як облетів нашу планету, він благополучно повернувся на Землю, Першою людиною, яка подолала силу земного тяжіння й облетіла навколо планети, був Юрій Гагарін. Цей день увійшов в історію людства як видатне досягнення, відкрив космічну еру. У ході космічних досліджень було зроблено багато відкриттів у світовій науці й техніці. У цей час було запущено багато супутників і численних космічних лабораторій. Серед досягнень ми можемо назвати такі, як встановлення автоматичних станцій на Місяці, польоти космічних лабораторій на Венеру і Марс.

Це роки польотів на космічних кораблях з людиною на борту. Валентина Терешкова була першою жінкою-космонавтом, яка побувала в космосі. О. А. Леонов здійснив перший вихід у відкритий космос у 1965 р., перша радянська експериментальна станція з чотирма космонавтами на борту вийшла на земну орбіту, на Місяці приземлилася перша американська експедиція.

Радянський «Місяцехід», автоматичні орбітальні станції «Союз» та інші космічні лабораторії відкрили новий період космічних досліджень. Від перших експериментів учені перейшли до систематичного дослідження космосу.

Останнім часом лунають заклики скоротити витрати на програми космічних досліджень. Я думаю, було б серйозною помилкою допустити це. Існує пряма залежність між розвитком програм космічних досліджень і різних земних технологій. Чим кращі програми, тим більше розвинені технології.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити