Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

BIORHYTHMS

At the beginning of this century medical scientists made a surprising discovery: that we are built not just of flesh and blood but also of time. They were able to demonstrate that we all have an internal «body clock» which regulates the rise and fall of our body energies, making us different from one day to the next. The idea of an internal «body clock» should not be surprising, since the lives of most living things are dominated by the 24-hour night-and-day cycle. The most obvious feature of this cycle is the way we feel tired and fall asleep at night and become awake during the day. If the 24-hour rhytm is interrupted, most people experience unpleasant side effects. As well as the daily rhytm of sleeping and waking we also have other rhythms which last longer that one day and which influence wide areas of our lives.

Most of us would agree that we feel good on some days and not so .good on others. Scientists have identified the following three biorhythmic cycles: physical, emotional and intellectual. Each cycle lasts approximately 28 days and each is divided into a high energy period and a low energy period of equal length. During the low energy period we are less resistant to illness and tire more easily. The low period puts energy into our «batteries» for the next high period. During the high energy period of a physical biorhythm we are more resistant to illness, better coordinated and more energetic. The «crytical» or weakest time is the time of changeover from the high energy period to the low energy period, or vice versa. This «critical» time usually lasts a day. On the crytical day of a physical biorhythm, there is a greater chance of accident and illness. Human experience is always individual and we each have our own biorhythmic experiences. Some people experience such enormous physical turbulence on their «physically critical» days that they have to go to bed.


QUESTIONS

1.    What are Biorhythms?

2.    What problems can people have if their 24-hour rhytm is interrupted?

3.    What three biorhythmic cycles have scientists identified?

4.    Which is the weakest part of a cycle?

5.    How long does each cycle last?


VOCABULARY

flesh — плоть

internal — внутрішній

cycle — цикл

obvious — очевидний

approximately — приблизно

experience — досвід

turbulence — дискомфорт


БІОРИТМИ


На початку нашого століття вчені-медики зробили дивовижне відкриття: ми складаємося не тільки з плоті та крові, але й часу. Вони змогли продемонструвати, що в нас усіх є внутрішній «годинник», який регулює підйом і спадання енергії наших тіл, роблячи нас різними з дня на день. Ідея внутрішнього годинника не повинна шокувати, тому що життя більшості живих істот визначається 24-годинним нічним і денним циклом. Найочевидніша особливість цього циклу така, що ми втомлюємося і спимо вночі, а працюємо протягом дня. Якщо 24-годинний ритм порушений, більшість людей відчуває неприємні побічні ефекти. Так само, як денний ритм сну і неспання, у нас є інші ритми, що тривають більше одного дня і впливають на життя більшості з нас.

Багато хто з нас погодиться, що в одні дні він почуває себе добре, а в інші — не дуже. Вчені встановили такі три цикли: фізичний, емоційний та інтелектуальний. Кожен цикл триває приблизно 28 днів, і кожний поділяється на однакові за тривалістю періоди підйому й спаду енергії. Під час періоду спаду енергії ми менше опираємося хворобам і швидше стомлюємося. Період спаду заряджає енергією наші «батарейки» для наступного періоду підйому. Під час періоду підйому енергії фізичного біоритму ми краще опираємося хворобам, краще координовані й більш енергійні. Критичний, або найбільш слабкий час, — час переходу від періоду підйому енергії до спаду і навпаки. Цей критичний час зазвичай триває день. У критичний день фізичного біоритму великий шанс нещасного випадку або хвороби. Людський досвід завжди індивідуальний, і кожний з нас має свої власні біоритмічні відчуття. Деякі люди відчувають такий дискомфорт під час своїх фізичних критичних днів, що їм доводиться лежати в ліжку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити