Англійська мова 1500 тем

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ

GREAT INVENTIONS

First of all it should be mentioned that television was invented in 1920s and it is considered one of the most important. It changed leisure habits for countless millions and was pioneered by Scottish-born electrical engineer John Logie Baird.

It had been realised for some time that light could be converted into electrical impulses, making it possible to transmit such impulses over a distance and then reconvert them into light.

After television, the car is probably the most widely used and most useful of all inventions. German engineer Karl Benz produced the first petrol-driven car in 1885 and the British motor industry started in 1896. Henry Ford was the first to use assembly line production for his Model T car in 1908. Like them or hate them, cars have given people freedom of travel.

Leonardo da Vinci had described the camera obscura photographic principle as early as 1515. But it was not until 1835 that Frenchman Louis Daguerre produced camera photography. The system was gradually refined over the years, to the joy of happy snappers and the despair of those who had to wade through friends' endless holiday pictures.

In 1876 Edinburgh-born scientist Alexander Graham Bell patented his invention of the telephone. The following year, the great American inventor Thomas Edison produced the first working telephone. With telephones soon becoming rapidly available, the days of letter writing became numbered.

Another life-transforming invention was the computer. British mathematician Charles Babbage designed a form of computer in the mid 1830s, but it was not until more than a century later the theory was put into practice. Now, a whole generation has grown up with calculators, and computer games, the Internet and e-mail have transformed communication and information.

And at last we should mention the invention of planes that helped shrink the world and brought distant lands within easy reach of ordinary people. The invention of the petrol engine made flight feasible and the American Wright brothers made the first flight in 1903.


QUESTIONS


1.    What are the inventions of the 19th century?

2.    Who invented the television?

3.    What did Karl Benz produced?

4.    When was camera photography produced?

5.    Is telephone the necessary invention?

6.    What is the role of computers in our life?


VOCABULARY

to convert — перетворювати

to transmit — передавати

to refine — поліпшувати

to snap — клацати

despair — розпач

available — доступний


ВЕЛИКІ ВИНАХОДИ


Насамперед необхідно відзначити, що телебачення було винайдено в 1920-х рр., і це відкриття вважається одним із найважливіших. Воно змінило звички відпочинку багатьох людей і було винайдене шотландським інженером-електронником Джоном Лоджі Беїрд.

Через якийсь час з'ясували, що світло може перетворюватися на електричні імпульси, це уможливлює передачу імпульсів на відстань і знову перетворення їх на світло.

Після телебачення автомобіль, імовірно, найбільш широко розповсюджений і найкорисніший з усіх винаходів. Німецький інженер Карл Бенц у 1885 р. винайшов перший автомобіль, що працював на бензині, а в 1896 р. започаткувалася британська автомобільна індустрія. Генрі Форд першим використав складальну лінію продукції для свого автомобіля моделі Т у 1908 р. Любимо ми їх чи ні, але машини дають людям свободу пересування.

Леонардо да Вінчі першим описав принцип фотографічної камери в 1515 р. Але тільки в 1835 р. француз Луїс Дегур зробив фотографічну камеру. Ця система поступово покращилася на радість щасливих фотографів і розчарування тих, кому доводиться переглядати нескінченні вихідні фотографії друзів.

У 1876 р. вчений Олександр Грехем Бел, родом з Единбурга, запатентував свій винахід телефону. Наступного року великий американський винахідник Томас Едісон винайшов перший працюючий телефон. З тих пір як телефони стали доступними, дні написання листів були полічені.

Інший винахід, що змінив життя, — це комп'ютер. Британський математик Чарльз Беббідж сконструював форму комп'ютера в середині 1830-х рр., але лише через століття після того теорія перейшла в практику. Зараз ціле покоління виросло з калькуляторами, комп'ютерними іграми; Інтернет і електронна пошта змінили спілкування й інформацію.

І нарешті, винахід літаків зробив далекі країни доступними для звичайних людей. Винахід двигуна, що працює на пальному, зробив польоти можливими, а американські брати Райт у 1903 р. здійснили перший політ.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити