Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

ENVIRONMENTAL POLLUTION

People have always polluted their surroundings. But until now pollution was not such a serious problem. People lived in uncrowded rural areas and did not have pollution — causing machines. With the development of crowded industrial cities which put huge amounts of pollutants into small areas, the problem has become more important. Automobiles and other new inventions make pollution steadily worse. Since the late 1960's people have become alarmed with the danger of pollution.

Air, water, and soil are necessary for existance of all living things. But polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other marine life. On polluted soil, food can not be grown. In addition environmental pollution spoils the natural beauty of our planet.

Pollution is as complicated as serious problem. Automobiles are polluting the air but they provide transportation for the people. Factories pollute the air and the water but they provide jobs for people and produce necessary goods. Fertilizers and pesticides are important for growing crops but they can ruin soil.

Thus, people would have to stop using many useful things if they wanted to end pollution immediately. Most people do not want that of course. But pollution can be reduced gradually. Scientists and engineers can find the ways to reduce pollution from automobiles and factories. Government can pass the laws that would make enterprises take measures for reducing of pollution. Individuals and groups of people can work together to persuade enter-prises to stop polluting activities.


QUESTIONS

1.    Why wasn't pollution such a serious problem earlier?

2.    When have people become alarmed with the danger of pollution?

3.    What can environmental pollution cause?

4.    Why is pollution a complicated problem?

5.    Can pollution be stopped immediately?

6.    What can government and individuals do to reduce pollution?


VOCABULARY

environmental pollution — забруднення навколишнього середовища

uncrowded — малонаселений

rural — сільськогосподарський

pollution-causing — який викликає забруднення

crowded — густонаселений

pollutants — відходи

invention — зображення

soil — ґрунт, земля

existance — існування

goods — товари

fertilizer — добрива

pesticide — пестицид

to grow — вирощувати

crops — сільськогосподарські культури

to ruin — псувати

immediately — одразу, негайно

to reduce — зменшити

gradually — поступово

to pass a law — прийняти закон

enterprise — підприємство

to take measures — вжити заходів

to persuade — переконати

activity — діяльність


ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


Люди завжди забруднювали навколишнє середовище. Однак до останнього часу забруднення не було такою серйозною проблемою. Люди жили у малозаселених сільськогосподарських місцевостях, у них не було забруднюючих природу машин. З розвитком перенаселених промислових міст, у яких величезні кількості відходів викидалися на маленькій площі, ця проблема стала набагато серйознішою. Автомобілі та інші нові винаходи роблять забруднення ще інтенсивнішим. Наприкінці 60-х рр. люди почали відчувати тривогу у зв'язку з небезпекою забруднення навколишнього середовища.

Повітря, вода та ґрунт необхідні для існування всіх живих істот. Однак забруднене повітря може стати причиною хвороби і навіть смерті. Забруднена вода вбиває риб та інших морських тварин. На забрудненому ґрунті не можуть вирощуватися харчові культури. Крім того, забруднення навколишнього середовища псує природну красу нашої планети.

Проблема забруднення навколишнього середовища настільки ж складна, як і серйозна. Автомобілі забруднюють повітря але й надають людям можливість пересування. Фабрики забруднюють повітря й воду, але вони надають роботу людям і виробляють необхідні товари. Добрива і пестициди важливі для сільського господарства, але вони можуть зруйнувати ґрунт.

Таким чином, людям довелося б припинити користуватися багатьма корисними речами, якби вони захотіли припинити забруднення навколишнього середовища відразу. Більшість людей, звичайно ж, цього не хоче. Однак забруднення може бути зменшене поступово. Вчені й інженери можуть знайти шляхи скорочення шкідливих викидів від автомобілів та фабрик. Керівництво може видати закони, які б змусили підприємства вжити заходів для зменшення забруднення. Окремі особи та групи людей можуть співпрацювати, щоб переконати підприємства припинити види діяльності, які викликають забруднення навколишнього середовища.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити