Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

OVERPOPULATION

The world's population is an important issue. For hundreds of thousands of years, the human population grew at a low but steadily increasing rate. Then, in less than last 200 years, the world population went from several hundreds of millions to more than 6 billion people.

The Earth has certain limitations and in particular, there are limits to growth of things that consume the Earth resources.

Many people believe that these resources, both the Earth and the human intellect are endless and population growth can continue and that there is no danger that we will ever run out of anything. Yet, many people had predicted catastrophic shortages of natural resources that would follow, because of continued population growth. Countries try not to raise this subject to the public much, because they do not want to raise panic.

Nowadays they have to do something about it before it gets out of hand. They try to censor it and sometimes lie. Do you know that the USA itself consumes 50 per cent of all electricity produced on the Earth? The population of the USA is just around 285 millions people. It is an interesting fact.

Overpopulation is like a big magnifying glass making little problems into big ones.

Overpopulation is destroying our environment, lowering the standard of living, and generally degrading the quality of life.

Overpopulation also causes more violence, environmental pollution that reflects on land degradation, tropical forest destruction, global warming and destruction of coral reefs. 6 billion member society has to get a huge food infrastructure, so society start producing genetically made food, which is cheaper than ordinary one but might reflect in the nutrient balance. For example, in China it is prohibited to have more than one child for a couple. There is a very dangerous situation in India. By the year 2025 its population might reach 1.5 billion people.

The planet urgently needs population control. Birth control, abortion and quotas need to be supported, if the planet is to remain habitable in the long term.

Every second five people are born and two people die, so there is a gain of three people. At this rate, the world population is doubling every 40 years and would be: 12 billions in 40 years, 24 billions in 80 years and 48 billions in 120 years. But the Earth could provide food only for 20 billions people.


QUESTIONS

1.    How many people live on the Earth today?

2.    Why is overpopulation an important issue?

3.    Does overpopulations hurt our environment?

4.    Is it prohibited to have more than three children for a couple in China?

5.    How much time does it take to double the Earth's population?

6.    How many people might live in India by the year 2025?


VOCABULARY

overpopulation — перенаселення

to grow (past grew, p.p. grown) — рости, збільшуватися

steadily — неухильно, постійно

to increase — зростати, збільшувати(ся); рости

rate — темп; швидкість

to believe — вірити

natural resources — природні ресурси

to raise — підвищувати, збільшувати

to get out of hand — вийти з-під контролю

to consume — з'їдати, поглинати (про їжу); споживати

electricity — електрика

environment — оточення, навколишнє середовище

to degrade — деградувати, погіршуватися, псуватися, занепадати

violence — жорстокість, насильство

pollution — забруднення

coral reef — кораловий риф

huge — великий, гігантський, величезний

infrastructure — інфраструктура

nutrient — поживний

to prohibit — забороняти

urgently — терміново

abortion — штучний аборт

to remain — залишатися

to double — подвоювати


ПЕРЕНАСЕЛЕННЯ


Світове населення — дуже важлива тема. Протягом сотень тисяч років населення росло повільно, але з поступово зростаючою швидкістю. Потім, менше ніж за 200 останніх років, населення Землі виросло від кількох сотень мільйонів до понад 6 мільярдів чоловік.

Земля має певні обмеження, особливо є обмеження на зростання того, що споживає ресурси самої Землі.

Багато людей вважає, що ресурси як Землі, так і людського інтелекту — невичерпні, і приріст населення продовжиться, і ніякої небезпеки того, що в нас може що-небудь скінчитися — немає. Багато хто вже пророкує катастрофічне зменшення природних ресурсів, яке буде продовжуватися внаслідок приросту населення. Країни намагаються не дуже акцентувати загальну увагу на цьому, оскільки не хочуть здіймати паніку.

У наш час країни змушені почати що-небудь робити, перш ніж це вийде з-під контролю. Вони намагаються приховати це, іноді брешуть. Чи знаєте ви, що США споживають половину всієї вироблюваної на Землі електроенергії? Населення США — всього близько 285 мільйонів чоловік. Цікавий факт.

Перенаселення, як збільшувальне скло, робить із дрібних проблем великі.

Перенаселення руйнує навколишнє середовище, знижує рівень життя і, в основному, погіршує якість самого життя.

Перенаселення також стає причиною ще більшого насильства, забруднення навколишнього середовища, яке відбивається на деградації землі, знищенні тропічного лісу, глобальному потеплінні, руйнуванні коралових рифів. Шестимільярдне суспільство повинно мати величезну продовольчу інфраструктуру, тому людство починає виробляти генетично вирощену їжу, яка дешевша за звичайну, але може позначитися на балансі харчування. У Китаї заборонено мати більше однієї дитини на родину. Дуже небезпечна ситуація і в Індії. До 2025 р. населення Індії може досягти 1,5 мільярда чоловік.

Планета терміново потребує контролю за населенням. Для того щоб планета залишилася придатною для житла в довгостроковій перспективі, обмеження народжуваності й аборти повинні бути підтримані.

Щосекунди народжуються п'ять осіб, дві особи вмирають, так що приріст складає три особи. З такою швидкістю населення земної кулі подвоюється кожні 40 років і становитиме 12 мільярдів через 40 років, 24 мільярди — через 80 років, 48 мільярдів — через 120 років. Але Земля може забезпечити харчуванням тільки 20 мільярдів чоловік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити