Англійська мова 1500 тем

ЛЮДИНА І ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СВІТУ

AIDS

AIDS is ап insidious and up to the present moment incurable but less contagious disease than measles or hepatitis B. AIDS is thought to be caused primarily by a virus that invades white blood cells (lymphocytes) and certain other body cells, including the brain. In 1983 and 1984, French and U.S. researchers independently identified the virus believed to cause AIDS as an unusual type of slow-acting retrovirus now called « human immunodeficiency virus » or HIV. Like other viruses, HIV is basically a tiny package of genes. But being a retrovirus, it has the rare capacity to copy and insert its genes right into a human DNA. Once inside a human host cell, the retrovirus using its own capacities begins to copy its genetic code into a DNA molecule which is then incorporated into the host's DNA. The virus becomes an integral part of the person's body. But the viral DNA may sit hidden and inactive within human cells for years, until some trigger stimulates it to replicate. Thus HIV may not produce illness until its genes are «turned on» five, ten, fifteen or perhaps more years after the initial infection.

During the latent period, HIV carriers who harbour the virus without any sign of illness can unknowingly infect others. On average, the dormant virus seems to be triggered into action three to six years after first invading human cells. When switched on, viral replication may speed along, producing new viruses that destroy fresh lymphocytes. As viral replication spreads, the lymphocyte destruction virtually sabotages the entire immune system. In essence, HIV viruses do not kill people, they merely render the immune system defenceless against other infections, e.g. yeast invasions, toxoplasmosis, cytomegalovirus, massive herpes infections, special forms of pneumonia that kill in half of all AIDS patients.

That is AIDS. There are several types of AIDS. No one has been cured up to the present moment.


QUESTIONS

1.    Is AIDS curable?

2.    Is AIDS very contagious disease in com with other viruses?

3.    Who and when identified the virus?

4.    What is HIV?

5.    What rare capacity for viruses has HIV?

6.    Does HIV kill the carrier instantly?

7.    Can HIV kill human body itself?


VOCABULARY

insidious — підступний

incurable — невиліковний

contagious — заразний

measles — кір

hepatitis В — гепатит Б

to cause — заподіювати, бути причиною

to invade — тут: вторгатися

white blood cells — білі кров'яні тільця

lymphocytes — лімфоцити (білі кров'яні тільця)

researcher — дослідники

to identify — ідентифікувати; тут: виділити

retrovirus — ретровірус

HIV — ВІЛ

gene — ген

DNA — ДНК

trigger — «пусковий механізм»

to replicate — редуплікуватися, розмножуватися

the initial infection — первинне інфікування

latent period — латентний (прихований) період

to harbour — тут: мати, носити

dormant — який спить

to spread (past spread, p.p. spread) — поширювати(ся)

merely — просто

to render — робити, перетворювати yeast — тут: грибок

toxoplasmosis — токсоплазмоз

cytomegalovirus — цитомегаловірус, ЦМВ

massive herpes infections — важка форма герпесу

AIDS patient — тут: хворий на СНІД


СНІД

СНІД підступний і до теперішнього моменту не виліковується, але він менш інфекційний, ніж кір або гепатит Б. СНІД викликається насамперед вірусом, який атакує білі кров'яні тільця (лімфоцити) і деякі інші клітини тіла, включаючи мозок. У 1983 і 1984 рр. французькі й американські дослідники, незалежно одні від одних, виділили цей вірус, який, як вважалося, викликав розвиток незвичайного типу ретровірусу вповільненої дії, який тепер називається «вірус імунної недостатності людини», або ВІЛ. Подібно до інших вірусів, ВІЛ — це, в основному, малесенький набір генів. Але через те, що він є ретровірусом, він має рідкісну здатність копіювати і вводити свої гени прямо в ДНК людини. Один раз потрапивши всередину людського тіла, ретровірус, використовуючи свої власні ресурси, починає копіювати свій генетичний код у молекулу ДНК, яка потім включається в ДНК хазяїна. Вірус стає невід'ємною частиною людського організму. Але інфікована вірусом ДНК може сидіти потай і не діяти в людських клітинах протягом багатьох років, поки певний «пусковий механізм» не активізує її на розмноження. У такий спосіб ВІЛ може не викликати захворювання, поки його гени не «включені» протягом п'яти, десяти, п'ятнадцяти або, можливо, більшої кількості років після первинного інфікування.

Під час латентного періоду носії ВІЛ, у яких дія вірусу не виявляється, можуть неусвідомлено інфікувати інших. Як думають, у середньому бездіяльний вірус активується через три або шість років після потрапляння в людські клітини. Активувавшись, вірусна редуплікація може піти дуже швидко, породжуючи нові віруси, які знищують свіжі лімфоцити. Поширюючись, вони руйнують лімфоцити, що фактично паралізує роботу імунної системи. По суті, ВІЛ-віруси не вбивають людей, вони просто роблять імунну систему беззахисною проти інших заразних хвороб, наприклад, грибків, токсоплазмозу, цитомегаловірусу, важкої форми герпесу, особливих форм пневмонії, які вбивають хворих на СНІД у половині всіх випадків.

Ось це і є СНІД. Є кілька типів СНІДу. І до сьогодні ще ніхто не зміг вилікуватися від нього.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити