Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

A BRIEF HISTORY OF OXFORD CITY


Oxford was founded in the 9th century when Alfred the Great created a network of fortified towns called burhs across his kingdom. One of them was at Oxford. Oxford is first mentioned in 911 in the Anglo-Saxon Chronicle.

According to legend, Oxford University was founded in 872 when Alfred the Great happened to meet som'e monks there and had a scholarly debate that lasted several days. In reality, it grew up in the 12th century when famous teachers began to lecture there and groups of students came to live and study in the town.

But Oxford was a fortress as well as a town. In the event of war with the Danes all the men from the area were to gather inside the burh. However this strategy was not entirely successful. In 1009 the Danes burned Oxford. However Oxford was soon rebuilt. In 1013 the Danish king claimed the throne of England. He invaded England and went to Oxford. In 1018 a conference was held in Oxford to decide who would be the king of England.

By the time of the Norman Conquest, there were said to be about 1,000 houses in Oxford, which meant it probably had a population of around 5,000. By the standards of the time, it was a large and important town (even London only had about 18,000 inhabitants). Oxford was the 6th largest town in England. Oxford probably reached its zenith at that time. About 1072 the Normans built a castle at Oxford.

In the 12th and 13th centuries Oxford was a manufacturing town. It was noted for cloth and leather. But in the 14th and 15th centuries manufacturing declined. Oxford came to depend on the students. It became a town of brewers, butchers, bakers, tailors, shoemakers, coopers, carpenters and blacksmiths. In the later Middle Ages Oxford declined in importance.

In the 16th century Oxford declined further in terms of national importance, though it remained a fairly large town by the standards of the time. Oxford was economically dependent on the university. The students provided a large market for beer, food, clothes and other goods.

From 1819 Oxford had gas street lighting.

In the late 19th century a marmalade making industry began in Oxford. There was also a publishing industry and an iron foundry.

Oxford gained its first cinema in 1910.

The fate of Oxford was changed in 1913 when a man named Morris began making cars in the city. In 1919 a radiator making company was formed. By the 1930s Oxford was an important manufacturing centre. It was also a prosperous city. Furthermore it escaped serious damage during World War II.

Oxford airport opened in 1938.

Today the main industries are still car manufacturing and making vehicle parts and publishing. Today the population of Oxford is 121,000.


QUESTIONS

1. When was Oxford founded?

2. Who created network of fortified towns called a burh?

3. When was Oxford mentioned for the first time?

4. When was Oxford University founded?

5. What happened to Oxford in 1009?

6. What population had Oxford by the time of the Norman Conquest of 1086?

7. When did Oxford reach its zenith?

8. When did Oxford become a manufacturing town?

9. When did Oxford decline in importance?

10.  When did Oxford gain its gas street lighting?

11.  Was Oxford economically dependent on the university or not?

12.  When did Oxford gain its first cinema?

13.  Who changed the fate of the town in 1913?

14.  How many people live in Cambridge nowadays?


VOCABULARY

to found — починати будівництво, закладати; засновувати

Alfred the Great — Альфред Великий

network — мережа, сукупність чогось

fortified towns — укріплені міста

burh — бург (місто)

to mention — згадувати, посилатися на

monk — чернець

scholarly debate — наукова суперечка

to grow up (grew, grown) — виростати, збільшуватися

to lecture — читати лекції

fortress — міцність

entirely — цілком, зовсім

to claim — вимагати; висувати вимоги; заявляти про свої права на щось

to invade — вторгатися; захоплювати, окупувати

castle — замок, палац

to decline — занепадати

brewer — броварник

butcher — м’ясник

baker — булочник, пекар

tailor — кравець

shoemaker — швець

cooper — бондар

carpenter — тесля, столяр

blacksmith — коваль

fairly — тут: досить

iron foundry — чавуноливарний цех

to gain — одержувати, здобувати; домагатися

fate — доля; частка

prosperous — процвітаючий, щасливий; успішний

furthermore — до того ж, крім того; більше того

vehicle — транспортний засіб, автомобіль


КОРОТКА ІСТОРІЯ ОКСФОРДА


Оксфорд був заснований у IX сторіччі, коли Альфред Великий створив уздовж усього свого королівства мережу укріплених міст, названих бургами (burhs). Одним із них був Оксфорд. Оксфорд уперше згадують у 911 р. в англо-саксонській хроніці.

Згідно з легендою, Оксфордський університет був заснований у 872 p., коли Альфред Великий випадково зустрів ченців і провів з ними академічні дебати, що тривали кілька днів. Реально ж він з’явився у XII сторіччі, коли відомі викладачі почали читати там лекції і коли туди приїжджали групи студентів, щоб жити й учитися в місті.

Але Оксфорд був фортецею так само, як і містом. У випадку війни з датчанами всі люди області повинні були зібратися всередині міста. Однак ця стратегія не мала повного успіху. У1009 р. датчани спалили Оксфорд. Та він був незабаром відновлений. У 1013 р. датський король зажадав трону Англії. Він завоював Англію і приїхав до Оксфорда. У 1018 р. в Оксфорді відбулася конференція, на якій вирішувалося, хто буде королем Англії.

Вважається, що під час норманського завоювання в Оксфорді було приблизно 1000 будинків, і це дає підстави припускати, ніби в місті, ймовірно, проживало 5000 осіб. За стандартами того часу, це було велике і важливе місто (навіть Лондон мав приблизно 18 000 жителів). Оксфорд був шостим за розмірами містом в Англії. У той час він, імовірно, досяг вершини свого розвитку. Приблизно в 1072 р. нормани спорудили замок в Оксфорді.

У XII і XIII сторіччях Оксфорд був промисловим містом. Він був відомий своїми тканинами та шкірою. Але в XIV і XV сторіччях виробництво почало занепадати. Оксфорд став тепер залежати від студентів. Він зробився містом броварників, м’ясників, пекарів, бондарів, кравців, шевців, мідників, теслярів і ковалів. У більш пізньому середньовіччі значення Оксфорда зменшилося.

У XVI сторіччі значення Оксфорда в національному масштабі продовжувало зменшуватися, хоча він і залишився досить великим містом за поняттями того часу. Оксфорд економічно залежав від університету. Студенти забезпечували великий ринок збуту для пива, продуктів харчування, одягу й інших товарів.

З 1819 р. Оксфорд мав газове вуличне освітлення.

Наприкінці XIX сторіччя в Оксфорді почали виготовляти мармелад. Також тут розвивалася друкарська індустрія і був сталеливарний завод.

Оксфорд мав свій перший кінотеатр у 1910 р.

Доля Оксфорда змінилася в 1913 p., коли чоловік на ім’я Моріс почав виробляти автомобілі. У 1919 р. була створена компанія з виробництва радіаторів. У 1930-х pp. Оксфорд став важливим виробничим центром. Це було також процвітаюче місто. Крім того, воно (місто) уникло серйозного руйнування підчас Другої світової війни.

Оксфордський аеропорт був відкритий у 1938 р.

Сьогодні головними галузями промисловості все ще залишаються автомобільне виробництво, виробництво запасних частин для автомобілів і друкарство. Тепер населення Оксфорда дорівнює 121 000 чоловік.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити