Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

FROM THE HISTORY OF GREAT BRITAIN


The history of Great Britain dates back to the Stone Age, a period of culture when weapons and tools were made of stone. One of the mysterious monuments of prehistoric Britain is the so-called «Stonehenge» — a circular structure formed by big slabs 8,5 meters high, weighing 7 tons each. Some scientists believe that it was a place of worship, others — a sort of an ancient capital or even an astronomical observatory.

In the VII century B.C. the country was.invaded by the Celts who came from Europe. People of one of the Celtic tribes were called Britons. Celts introduced their tribal organisation and an early form of agriculture. They were good warriors and proved it when they repulsed Roman army with Julius Ceasar at the head.

In 43 A. D. the Roman invasion headed by Claudius forced Celts westwards into Cornwall, Wales and Ireland.

The Romans ruled Britain for over two hundred years and left behind them roads, the sites of important cities (such as London), and the seeds of Christianity.

By the V century A. D. the Saxons, Angels and Jutes had occupied the country. These wild tribes destroyed the beautiful towns, buildings and roads. They prefered to settle in small villages. Later the Anglo-Saxons established many kingdoms, their dialect became predominant and they gave a new name of England to the whole country.

In the VI century England accepted Christianity and a lot of monasteries and churches were built.

During the VIII—IX centuries England fought against new raiders, called Vikings and England could get rid of them only in the X century. In 1066 William, Duke of Normandy, conquered the country and was named William the Conqueror.

During the Middle Ages ten different kings ruled England with the help of the barons. In the XIV century a terrible plague, the Black Death, killed one-third of the population. At that time English people suffered a lot from wars: with France and within the country (struggle for the throne and the Wars of the Roses).

In the XVI century the powerful Tudor Family ruled the country. Henry VIII (1509—1547) was handsome, learned, and very ambitious. He murdered his friends, advisors, and wives. His daughter Mary was called Bloody Queen Mary. She was a symbol of cruelty who ordered to burn hundreds of Protestants. Another his daughter, Elizabeth I was an outstanding ruler. Her reign was glorious and England became a flourishing country.

In the XVII century the Stuarts ruled the country. It was the age of struggle between the Parliament and the Stuarts. The civil war broke out and the Parliament won. Everybody understood that kings in Britain lost their power.

The XVIII—XIX centuries are known as the Georgian Period, because there were four kings named George.

In 1837—1901 Queen Victoria ruled in Britain. She rejected the amusements and life of the aristocrasy. Her death coincided with the beginning of the decline in the power of the Empire.

After that Britain had to go through World War I, which was followed by a very severe period, called the great depression; World War II and post-war reconstruction.

Queen Elizabeth II is the sovereign of the United Kingdom and the Head of the Commonwealth. Although her active role in politics is minimal, she is a symbol of the country and its traditions.


QUESTIONS

1. What monuments did the Stone Age leave Britain?

2. When was Britain invaded by Celts?

3. Who brought Christianity to Britain?

4. When did William Duke of Normandy conquer the country?

5. What was the role of the Tudor Family in the history of Britain?

6. When did the Stuarts rule the country?

7. Who is the Head of the State today?


VOCABULARY

to repulse — розгромити

forced westwards — відтіснив на захід

to establish — установлювати, засновувати

to get rid — позбуватися

raiders — грабіжники

to coincide — збігатися

decline — занепад, падіння

В. C. — Before Christ — до нашої ери

A. D. — Anno Domini — нашої ери


З ІСТОРІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Історія Великобританії походить з кам’яного віку — періоду культури, коли зброя й інструменти виготовлялися з каменю. Один із загадкових пам’ятників доісторичної Британії — так званий Стоунхендж — комплекс, споруджений з великих кам’яних брил 8,5 м у висоту і вагою 7 тонн кожна. Одні вчені вважають, що це було місце поклоніння, інші бачать начебто давню столицю або навіть астрономічні обсерваторії.

У XII ст. до н. е. країна була захоплена кельтами, які прийшли з Європи. Людей з кельтських племен називали бритами. Із собою вони принесли в країну свою племінну організацію і ранню форму сільського господарства. Вони були хорошими воїнами і довели це, коли розгромили римське військо на чолі з Юлієм Цезарем.

У 43 р. н. е. римська навала на чолі з Клавдієм змусила кельтів відійти на захід до Корнуолу, Уельсу й Ірландії.

Римляни керували Британією близько двохсот років і після себе залишили дороги, важливі міста (такі як Лондон)і зачатки християнства.

До V ст. н. е. саксони, англи і юти зайняли країну. Ці дикі племена зруйнували красиві міста, будинки і дороги. Вони вирішили осісти в маленьких селах. Пізніше англосакси заснували багато королівств, їхній діалект став домінуючим, і вони дали ім’я Англія всій країні.

У VI ст. Англія прийняла християнство і було побудовано багато монастирів і церков.

У VIII—IX ст. Англія боролася проти нових загарбників, вікінгів, і змогла позбутися них тільки в X столітті. У 1066 р. Вільгельм, герцог Норманський, завоював країну і був названий Вільгельмом Завойовником.

У середні віки Англією керували королі десяти різних королівств за допомогою баронів. У XIV в. жахлива чума, або чорна смерть, убила одну третину населення. У той час англійці ще багато страждали від воєн із Францією й усередині самої Англії (битва за трон, війна Троянд).

У XVI ст. країною керувала впливова родина Тюдорів. Генріх VIII (1509—1547 pp.) був привабливим, освіченим і дуже амбіційним. Він убивав своїх друзів, радників, дружин. Його дочка Мері була прозвана Кривавою королевою Мері. Вона була символом жорстокості, і за її наказом спалювалися сотні протестантів. Інша дочка Генріха, Єлизавета І, була видатним правителем. За час її правління Англія стала процвітаючою країною.

Стюарти почали правити країною в XVII ст. Це було століття боротьби між парламентом і родиною Стю- артів. Розгорілася громадянська війна, у якій парламент переміг. Усі розуміли, що королі Британії втрачають свою силу.

XVIII—XIX ст. відомі як Георгіанський період, тому що були чотири короля на ім’я Георг.

У 1837—1901 pp. країною керувала королева Вікторія. Вона відкидала розваги і життя аристократії. Її смерть збіглася з початком занепаду імперії.

Після цього Британія пройшла Першу світову війну, за якою настав період великої депресії, Другу світову війну і післявоєнне становлення.

Королева Єлизавета II є монархом Сполученого Королівства і главою Співдружності. Хоча роль королеви в політиці мінімальна, вона — символ країни і традицій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити