Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE ROMAN AGE


Talking about Great Britain, we do not have to forget its history. Now I would like to tell you a few words about «prehistoric history». Hundreds of years passed after Brutus conquered Albion and changed its name to Britain, during which time many kings and queens reigned over the island. There were many good and wise rulers among these ancient British kings. But one day appeared a new invader. It was roman legions. The Roman Emperor Julius Caesar sent two expeditions in 55 and 54 BC to conquer the Island. Caesar’s summer expeditions were a failure. Almost a century later in 43 AD, Emperor Claudius sent his legions to occupy Britain. The occupation was to last more than three centuries. The British were not conquered easily. There was a resistance in Wales and the Romans destroyed the Druids, a class of Celtic priests (or witchdoctors). Druids were destroyed as their rituals allegedly involved human sacrifice. Also, there was a revolt in East Anglia, where Queen Boudicca and her daughters in their chariots were fighting against Roman soldiers and were defeated. The Roman occupation was spread mainly over England, while Wales, Scotland and Ireland remained unconquered areas preserving Celtic culture and traditions. The Romans were in Great Britain for over 350 years, they were both an occupying army and the rulers. They imposed Pax Romana, — Roman peace — which stopped tribal wars, and protected Britain from the attacks of outsiders — Piets in the North, Saxons from overseas. London is a Celtic name, but many towns that Romans built along their roads — Lancaster, Winchester, etc. have the Latin component «castra» — a camp, a fortified town.

London was the centre of Roman Rule in Britain, it was walled, the Thames was bridged; and straight paved roads connected London with garrison towns.

Under the Emperor Hadrian in 120 AD a great wall was built across Britain between the Tyne and the Solway to protect the Romans against the attacks of Scots and Piets.

Hadrian’s Wall was a vast engineering project and is a monument of the Roman times.

The Romans also brought Christianity to Britain and the British Church became a strong institution.

The language absorbed many Latin words at that time. By the fifth century the Roman Empire began to disintegrate and the Roman legions in Britain had to return back to Rome to defend it from the attacks of the new waves of barbaric invaders. Britain was left to defend and rule itself.


QUESTIONS

1. When did Albion change its name to Britain?

2. When did the Roman Emperor Julius Caesar send two expeditions to conquer the British Isles?

3. When did Emperor Claudius send his legions to occupy Britain?

4. Did the Roman legions managed to occupy Britain?

5. How long did the occupation of the island last?

6. Who were Celtic priests at that time?

7. How long were the Romans in Great Britain?

8. What settlement was the centre of Roman Rule in Britain?

9. When was a great wall across Britain between the Tyne and the Solway to protect the Romans against the attacks of Scots and Piets built?

10. Who brought Christianity to Britain?

11. When did the Roman legions leave Britain?


VOCABULARY

to forget (past forgot, p.p. forgotten) — забути, забувати

to conquer — завойовувати, скоряти; поневолювати; підкоряти

Albion — Альбіон

to reign over — правити чимось

wise — мудрий; освічений

ruler — правитель

ancient — давній, стародавній, старий; античний

invader — загарбник, окупант

failure — невдача, промах

to occupy — захоплювати, завойовувати, заволодівати; окупувати

to last — продовжуватися, тривати

the Druids — друїди

Celtic — кельтський

priest — жрець, священик

witchdoctor — знахар, чаклун

allegedly — нібито; за твердженням, як стверджують

to involve — утягувати

sacrifice — жертва; жертвопринесення

revolt — бунт, повстання, заколот

chariot — іст. колісниця

to spread (past spread, p.p. spread) — поширюватися), простягатися

to preserve — охороняти, зберігати

to impose — нав’язати

Pax Romana — римський мир

tribal — племінний, родовий

fortified — укріплений

straight — прямий

to pave — замощувати, мостити

garrison — гарнізон

Piets — пікти

vast — великий, величезний; безбережний

to disintegrate — розпадатися

barbaric — варварський; первісний


РИМСЬКИЙ ПЕРІОД


Сотні років минуло з того моменту, як Брутус завоював Альбіон і перейменував його на Британію. За довгий час багато королів і королев царювало на цій землі. Серед них було багато добрих і мудрих правителів. Але прийшов час, і з’явився новий завойовник. Це були римські легіони. Римський імператор Юлій Цезар надіслав дві експедиції у 55 і 54 pp. до н. е. для завоювання острова. Літні експедиції Цезаря закінчилися провалом. Майже сторіччя по тому імператор Клавдій надіслав свої легіони для завоювання Британії. Воно протривало три сторіччя. Завоювання британців далося нелегко. Відсіч дали в Уельсі, і римляни знищили друїдів, клас кельтських священослужителів (чаклунів-знахарів). Друїди були знищені через те, що нібито в їхніх ритуалах використовувалися людські жертвопринесення. Також був заколот у Східній Англії, де королева Боудикка зі своїми дочками на колісницях боролася проти римських солдатів і була переможена. В основному окупації підкорилася Англія, у той час як Уельс, Шотландія й Ірландія залишилися нескореними територіями, зберігаючи в такий спосіб кельтську культуру й традиції. Римляни знаходилися у Великобританії більше 350 років, вони були окупаційною армією і правили на даній території. Вони ввели «римський мир», який зупинив племінні війни і захистив Британію від зовнішніх, вторгнень — піктів на півночі, саксів з моря. Лондон — це кельтська назва, але багато міст, які римляни будували вздовж своїх доріг, — Ланкастер, Вінчестер і т. ін. мають у назві компоненти «кастра» — табір, укріплене місто.

Лондон був центром римського правління в Британії, він був оточений стіною, через Темзу були побудовані мости, а прямі шляхи з’єднували Лондон із гарнізонними містами.

Під час правління імператора Адріана, в 120 р. н. е., була зведена велика стіна через усю Британію між містечком Тайн і Солвай, щоб захистити римлян від набігів шотландців і піктів.

Стіна Адріана — це величенний архітектурний проект і пам’ятник тих римських часів.

Римляни принесли в Британію християнство, і британська церква стала могутньою структурою.

У той час у мову ввійшло багато латинських слів. До п’ятого сторіччя Римська імперія почала занепадати, і римські легіони, що знаходилися в Британії, змушені були повернутися до Риму, щоб захистити його від навали нових хвиль варварів. Британію залишили захищатися і правити самостійно.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити