Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

KING ALFRED THE GREAT


In 835 A.D. the Danes began to raid the coast of England. In some time, they started constructing settlements on the conquered lands.

In 870 only Wessex was left to resist the barbaric Danes. At that time the West Saxons got a new young King, his name was Alfred, later he was called Alfred the Great. And no other king has earned this title. Alfred never became strong enough to drive the Danes completely from England. So, Alfred forced the Danes to come to terms — to accept Christianity and live within the frontiers of the Danelaw — a large part of Eastern England, while he was master of the South and West of England.

King Alfred was quick to learn from his enemies: he created an efficient army and built a fleet of warships on a Danish pattern, which were known to have defeated Viking invaders at sea more than once. They Fere forced to go south and settled in Northern France, where their settlements became known as Normandy. King Alfred the Great accepted a new Code of laws, which raised the standards of the English society. New churches were built, foreign scholars were brought, schools were founded, and King Alfred himself translated a number of books from Latin and began the Anglo-Saxon chronicle, a year-by year history of England. Alfred the Great saved England from the Danish conquest, but in the 10th — 11th centuries the Danes managed to expand their possession in Great Britain and from 1033 to 1042 the Danish royal power triumphed in England. King Canut’s empire included Norway, Denmark and England. In 1042 the house of Wessex was restored to power in England, when Edward was elected king by the Witan. He was half-Norman, had spent his exile in Normandy and William the Duke of Normandy was his cousin and a close friend.


QUESTIONS

1. When did the Danes begin to raid the coast of England?

2. What was Alfred?

3. Did he drive the Danes completely from England?

4. What did Alfred force the Danes to do?

5. What was the territory of the Danes rule according to the Danelaw?

6. What did King Alfred the Great do for his country?

7. Did the Danish royal power triumph in England in the end?


VOCABULARY

to raid — вторгатися; набігати

to construct — будувати, споруджувати

settlement — поселення, містечко

to conquer — завойовувати, скоряти; поневолювати; підкоряти

to resist — чинити опір; протистояти

barbaric — варварський; первісний

the West Saxons — західні сакси

Alfred the Great — Альфред Великий

to earn — заслуговувати

to drive — тут: вигнати, виганяти, випровадити

to force — змусити, примусити

efficient — підготовлений, кваліфікований

pattern — зразок, модель

to defeat — військ, здобути перемогу (над кимось), завдавати поразки; завойовувати

Normandy — Нормандія

chronicle — хроніка; літопис

to manage — примудритися, зуміти зробити

to expand — розширювати(ся); збільшувати(ся) у розмірах

to include — включати, містити в собі

Denmark — Данія

the Witan — Вітан (на зразок віче, дума, рада)

exile — вигнання з країни

the Duke of Normandy — герцог Нормандії


КОРОЛЬ АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ


У 835 р. від Різдва Христового датчани почали робити набіги на узбережжя Англії. Через якийсь час вони стали будувати поселення на захоплених землях.

У 870 р. тільки Вессекс опирався варварам-датчанам. У той час у західних саксів з’явився новий молодий король, його звали Альфред, а пізніше прозвали Альфредом Великим. Більше такого титулу не мав жоден правитель. Альфред так і не зміг повністю вигнати датчан з Англії. Тому він змусив їх укласти угоду — прийняти християнство і жити в межах кордонів Дейнло — великої частини Східної Англії, у той час як він правив Південною і Західною Англією.

Король Альфред швидко вчився у своїх ворогів: він створив боєздатну армію і побудував військовий флот за датським зразком, який, як відомо, не раз перемагав завойовників-вікінгів на морі. Вони були змушені піти на південь і осісти в північній Франції, де їхні поселення стали відомі як Нормандія. Король Альфред Великий прийняв новий звід законів, чим підняв життєвий рівень англійського суспільства. Були побудовані нові церкви, запрошені іноземні вчені, засновані школи; сам король Альфред переклав з латини кілька книг і розпочав англосаксонську хроніку, порічну хроніку Англії. Король Альфред Великий урятував Англію від датського завоювання, але в X—XI століттях датчани спробували розширити свої володіння у Великобританії й із 1033 до 1042 pp. королівська влада датчан перемогла в Англії. Імперія короля Канута включала Норвегію, Данію й Англію. Після того як у 1042 р. Вітан обрав королем Едварда, династія Вессекс була відроджена і правила Англією.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити