Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE NORMAN CONQUEST


After a hard and long struggle Harold and his brothers were killed in the battle of Hastings and the flower of Saxon nobility lay dead together with them on the battlefield. William captured London and was crowned King of England in Westminster Abbey on Christmas Day, 1066. The Norman period in English history had begun. Some historians argue concerning possible ways of English history, had the Anglo-Saxons defeated William. But History doesn’t rely on the Conditional Mood. All the invasions, raids and conquests were contributing new and new waves of peoples to be integrated into a newly appearing nation of the English, to understand which we must know its historical roots, studying historical facts. The Norman Conquest had immediate social, political and cultural implications. The new tough foreign aristocracy captured power and lands. By 1100 there were 500 Norman castles in the English countryside. There was a blow against the Church as well. Normans replaced Saxon bishops. During the 11th and 12th centuries efficient Government was established. England itself was also drawn into close links with the other side of the Channel. But there was a language gap between the local (Anglo-Saxon) population and the new landowners, of both the Church and the Norman Aristocracy. Latin was a language of monasteries; Norman French was now the language of law and authority. English, spoken in the various regions remained the language of the ordinary people.

The brightest evidence of the situation in the country was the Book appeared in 1086, a survey of England’s land and people; according to it Norman society still rested on «lordship, secular and spiritual, and the King, wise or foolish, was the lord of lords, with only Lord in Heaven and the Saints above him.» All land in the country belonged to the Crown. The king was the greatest landowner in the country and he gave away the land to the great landowners who were his tenants-in-chief (barons) or vassals. The barons held their land as a gift, in return for specified services to the Crown. When barons parceled out their land, they also required knightly services from their tenants. During the reign of William 1170 barons had in their service about 4000 knights who were distinguishable as a social group. The two social groups were opposed to «the poor men»: lords themseltes cultivated only a third or two fifths of the arable land in use. The rest was cultivated by «peasants» In the 13th century, King John Lackland (1199-1216) replaced vassal’s military service of his tenants-in-chief by payments.

In rural England lords lived in manors which were in their own estates. The peasants lived in villages and hamlets.

The full implications of the social, political and cultural changes following the Norman Conquest took time to work themselves out.


QUESTIONS

1. Who was the greatest landowner in England after the Norman Conquest?

2. What was the language of monasteries?

3. How do historians call the Norman lordship in England and other European countries at that time?

4. When did the Norman period in English history begin?

5. When did Norman invasion happen?

6. When was efficient Government established?

7. Who made changes in military service in the 13th century?

8. Who gave away the land to the great landowners of England?

9. When did John Lackland replace the vassal’s military service by payments?

10. Who were vassals?


VOCABULARY

struggle — боротьба, бій

battle — битва, бій

to capture — заволодіти, захопити; завоювати

to crown — коронувати

to argue — сперечатися, обговорювати

invasion — вторгнення, навала, агресія

raid — набіг

root — корінь

conquest — завоювання (процес скорення народів, земель і т. д.)

implication — залучення; включення

blow — конфлікт, зіткнення

bishop — єпископ

language gap — мовний бар’єр

landowner — землевласник

to remain — залишатися

survey — тут: звід

lordship — 1) іст. влада феодального лорда; влада (над кимось); 2) іст. маєток лорда, менор

secular — світський, нецерковний

spiritual — церковний; духовний (який має відношення до релігії, до церкви)

tenants-in-chief — головні землевласники, підлеглі комусь

vassals — васали

to parcel out — поділяти на частини, дрібнити

distinguishable — помітний

peasant — селянин, сільський житель

Lackland — тут: безземельний

manor — (феодальний) маєток; особняк; головний будинок маєтку

hamlet — село, сільце


НОРМАНСЬКЕ ЗАВОЮВАННЯ


Після запеклої й тривалої боротьби Гарольд і його брати загинули в битві під Гастингсом, і цвіт саксонської знаті поліг з ними на полі битви. Вільгельм захопив Лондон і був коронований в Англії, у Вестмінстерському абатстві, різдвяним днем 1066 р. Почався норманський період в англійській історії. Деякі історики сперечаються про можливі шляхи розвитку англійської історії, якби англосакси перемогли Вільгельма. Але історія не будується на припущеннях. Усі вторгнення, набіги та завоювання здійснювалися все новими й новими народами, що вливалися в нещодавно створену англійську націю, зрозуміти яку ми зможемо, Тільки дізнавшися про історичне підґрунтя, а для цього треба вивчати історичні факти. Норманське завоювання мало безпосереднє соціальне, політичне і культурне значення. Нова міцна іноземна аристократія захопила владу в країні. У 1100 р. було 500 норманських замків в англійській сільській місцевості. Також був нанесений удар і проти церкви. Саксонські єпископи були замінені на норманів. Протягом XI і XII сторіч з’явився діючий уряд. Сама Англія була тісно пов’язана з іншим боком Каналу. Але між місцевим англосаксонським населенням і новими землевласниками, церквою і норманською аристократією існував мовний бар’єр. Латина була мовою монастирів; норманська французька мова була тепер мовою закону і влади. Англійська мова, якою розмовляли в різних областях, залишалася мовою простих людей.

Найяскравішим свідченням сформованої ситуації в країні була книга, що з’явилася в 1086 р. й описувала землі та людей Англії; відповідно до цього переказу, норманське суспільство все ще спиралося «на лордів, світських і духовних, а також Короля, мудрого або дурня, що був лордом лордів, вище за якого були тільки Бог і янголи на небесах». Уся земля в країні належала Короні. Король був найбільшим землевласником у країні й роздавав землю великим землевласникам, що були його підлеглими (баронами) або расалами. Барони за подаровані наділи землі надавали певні послуги Короні. Коли барони віддавали в користування свої землі, вони також вимагали певних послуг від своїх орендарів. Під час правління Вільгельма в 1170 р. в баронів на службі було приблизно 4000 лицарів, які вже виділялися як соціальна група. Дві соціальні групи протиставлялися «біднякам»: самі лорди обробляли тільки одну третину або дві п’ятих усіх орних земель, що знаходилися у використанні. Інша частина оброблялася «селянами». У XIII сторіччі король Джон Безземельний (1199-1216 pp.) замінив васальну військову службу його головних земельних орендарів на оплачувану.

У сільській Англії лорди жили в маєтках, що були їхньою власністю. Селяни жили в селах.

Для того щоб цілком реалізувалися всі соціальні, політичні та культурні зміни, які сталися після норманського завоювання, необхідний був час.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити