Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

BRITAIN IN VICTORIAN TINES


During Queen Victoria’s sixty-four-year reign (1837—1901) the British Empire, led by a number of great statesmen and supported by great industrial innovations, grew to a huge size.

Queen Victoria became monarch in 183 7 at the age of 18. She is famous for having a strong character and also for her husband Albert who was her cousin. It is unusual for that era, but she proposed to him after falling in love at first sight. When he died in 1861 Queen Victoria wore black for the rest of her life!

In Victorian Times children often died before their teenage years. And not all of this was from illness. The fact is that in 1860s, many parents murdered their own children before they were 5 because it was too expensive to bring them up.

It was common for children to make nails and matchboxes. They worked on looms for up to ten hours a day, they became chimney sweeps or miners. Some girls became maids, but this job was very hard. For bad work children often could be severely punished.

All the town dirt went straight into the River Thames. This water was then used for cooking and washing! Water from taps was a horrible brown colour.

Schools at those times were also brutal. If children misbehaved, teachers tied a big piece of wood across their shoulders. Classes had over 70 pupils in them. Parents hated sending their children to school because it meant the children could not go out to work. In 1870 school cost a penny a day. In 1891 education became free.

A favourite sport was «ratting». People used to bet од how many rats a dog could kill and then watched the «show». Boxing was also popular, even with women.

Victoria’s long reign saw many changes in British institutions and the British «way of life». She rejected the amusements and life of the aristocracy. Such position enabled the common people to identify themselves with this simple wife and widow, which led to a revival of popular support for the monarchy.


QUESTIONS

1. When did Queen Victoria become a monarch?

2. Why did the children die?

3. What were the jobs for children?

4. What was the punishment at schools?

5. What were the changes in British life during this period?


VOCABULARY

innovation — нововведення

to bring up — виховувати

to crawl — плазувати

loom— ткацький верстат

chimney sweep — сажотрус

misbehave — погано поводитися

to reject — відкидати

revival — відродження


БРИТАНІЯ У BIKTOPІAHCЬKУ ЕПОХУ


Під час шістдесятичотирирічного правління королеви Вікторії (1837—1901 pp.) Британська імперія, якою керувала безліч великих державних діячів і яка підтримувалася великими промисловими інноваціями, досягла величезних розмірів.

Королева Вікторія стала монархом у 1837 р. у віці 18 років. Вона була відома своїм сильним характером і своєю любов’ю до чоловіка Альберта, який також був її двоюрідним братом. Це було досить незвичайно для того часу, але вона закохалася в нього з першого погляду і запропонувала йому одружитися з нею. Коли він помер у 1861 p., королева Вікторія носила жалобу до кінця свого життя.

У вікторіанські часи діти часто вмирали, не досягши підліткового віку. І далеко не всі вмирали від хвороби. Справа в тім, що в 1860-х pp. багато батьків убивали власних дітей до їхнього п’ятиліття, тому що виховувати їх було занадто дорого.

Найпоширенішим заняттям для дітей було виготовлення цвяхів і сірникових коробок. Вони працювали на ткацьких верстатах до 10 годин на день. Вони ставали сажотрусами або шахтарями. Деякі дівчатка працювали гувернантками, але ця робота була дуже важкою. За погану роботу дітей часто суворо карали.

Весь міський бруд стікав у Темзу. Потім цю воду використовували для приготування їжі та миття! Вода в крані була жахливого коричневого кольору.

Школи в ті часи теж були жорстокими. Якщо діти погано поводилися, учителі прив’язували великий шматок дерева до їхніх плечей. У класах було більше 70 учнів. Батьки ненавиділи посилати дітей у школу, тому що це означало, що дитина не могла виходити на роботу. У 1870 р. школа коштувала один пенні на день. У 1891 р. освіта стало безкоштовною.

Найулюбленішим видом спорту були «щурячі бої». Люди робили ставки на кількість пацюків, яких зможе вбити собака, і дивилися це «шоу». Бокс був популярний навіть серед жінок.

Тривалий період правління королеви Вікторії приніс із собою багато змін у британських установах і способі життя. Вона не сприймала розваг і життя аристократії. Така позиція змушувала звичайних людей зіставляти себе з цією простою дружиною і вдовою, що вело до відродження та підтримки монархії.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити