Англійська мова 1500 тем

БРИТАНІЯ І БРИТАНЦІ

THE ECONOMY OF GREAT BRITAIN


Speaking about the economy of Great Britain it should be mentioned that as in many other countries the economy of Britain is based mostly on private enterprises. Different services and manufacturing are well developed, while the agriculture does not take the leading place here. Britain has the possibility to use oil and natural gas from the North Sea and this makes the country self-sufficient in energy. More than half of domestic oil production Britain exports to other countries.

We know that for any economy the international trade is very important. In Britain nearly 25 % of national production of goods and services are exported. 1981 —1989 were the years of economical growth in Britain. But unfortunately as it often happens after the growing comes the recession. In this case Great Britain was not an exception. Only in 1992 the rate of inflation went down. Today we can say for sure that manufacturing production of Britain grows much faster than in any other industrial country.

To keep the economy at high level the government controls the inflation and public spending and borrowing. Markets and promote enterprises are not left without attention. Privatisation also takes its place. Nearly all major businesses are privatized now.

Another question worth mentioning is taxes. In Britain this problem is solved by reducing personal and corporate income taxes. Any of the industrial relations are legal. Small businesses are supported by the government. As we know Great Britain is a member of European Community, so it is a good place for investments.


QUESTIONS

1. What is the economy of Great Britain mostly based on?

2. What manufacturing is less developed in Britain?

3. What makes the country self-sufficient in energy?

4. What were the years of economical growth in Britain?

5. What does the government do to keep the economy at highlevel?

6. Why is Great Britain a good place for investments?


VOCABULARY

self-sufficient — самодостатній

recession — спад

exception — виняток

borrowing — позика

spending — витрати

taxes — податки

to reduce — зменшувати

investment — внесок, вкладення, інвестиції


ЕКОНОМІКА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ


Говорячи про економіку Великобританії, необхідно відзначити, що, як і в багатьох інших країнах, економіка Британії ґрунтується переважно на приватних підприємствах. Різні служби і виробництва добре розвинені, у той час як сільське господарство не займає тут лідируючого місця. Британія має можливість використовувати нафту і природний газ з Північного моря, і це робить країну самодостатньою щодо енергії. Більше половини британської нафти експортується в інші країни.

Ми знаємо, що для будь-якої економіки міжнародна торгівля дуже важлива. У Британії близько 25 % національного виробництва товарів і послуг експортується. 1981—1989 pp. були роками економічного зростання Британії. Але, на жаль, як часто трапляється, після зростання настає спад. У цьому разі Великобританія не була винятком. Лише в 1992 р. рівень інфляції почав падати. Сьогодні можна з упевненістю сказати, що виробництво в Британії росте набагато швидше, ніж у будь-який іншій промисловій країні.

Щоб економіка країни залишалася на високому рівні, уряд контролює інфляцію, народні витрати і позики. Ринки та підприємства не залишені без уваги. Приватизація теж має місце. Майже весь великий бізнес зараз приватизований.

Інше питання, що варто згадати, — це податки. У Британії ця проблема вирішується шляхом зменшення особистих і корпоративних прибуткових податків. Будь-які виробничі відносини легальні. Дрібний бізнес теж підтримується урядом. Як ми знаємо, Великобританія є членом Європейського співтовариства, і тому вона вважається хорошим місцем для інвестицій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити