Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Фонетика (короткі відомості)

І. ГОЛОСНІ

Приблизна відповідність голосних звуків англійської мови до голосних звуків української мови.

МОНОФТОНГИ

і — короткий звук, відповідний до українського звука ”і” і: — довгий звук, подібний до ”і”. Кінчик язика біля нижніх

зубів, губи розтягнуто сильніше е — звук, подібний до ”е”

æ — відкрите ”е”, рот розтулено дещо більше, губи розтягнуто л — короткий звук, подібний до ”а”, майже завжди наголошений а: — довгий відкритий звук ”а”

d — короткий звук, подібний до ”о”, губи відкрито дещо більше

(у іншому варианті транскрипції ”о”) ɔ: — довгий звук ”о”

ʊ - короткий звук ”у” (у іншому варианті транскрипції ”и”) и: — довгий звук ”у”, губи округлено дещо більше з: — подовжений голосний звук, подібний у вимові до сполучення ”ьо”, наближеного до ”е” (у іншому варианті транскрипції ”ə:”) ə — ненаголошений голосний звук, щось між ”а”, ”е” та ”о”

ДИФТОНГИ

[aʊ], [əʊ], [ɔɪ], [aɪ], [eɪ], [ɪə], [eə], [ʊə] — див. таблиці 1, 2, 5

ТРИФТОНГИ

[aʊə], [jʊə], [aɪə], [eɪə] — див. таблиці 1, 5


Таблиця 1

Варіанти читання літер, які позначають голосні звуки, в наголошених складах

а

e

і

о

u

У

[eɪ]

[ɪ]

[aɪ]

[ɔʊ]

[ju:]

[aɪ]

make

begin

fine

note

student

my

[æ]

[І:]

[ɪ]

[ɒ]

[A]

[ɪ]

flat

he

ink

not

cut

fully

[a:]

[el

[І:]

[ɔ:]

[ʊ]

[j]

ask

pen

machine

for

put

yes

[°]

[3:]

[3:]

[u:]

[jʊɔ]


what

her

bird

do

during


[ɔ:]

[ɪɔ]

[аɪɔ]

[ʌ]tall

here

fire

son[ɔ]

[a:]

about

clerk


Таблиця 2

Варіанти читання наголошених сполучень голосних

Сполучення

Звук, який це сполучення позначає

Приклади

ai


rain

ay ey

[eɪ]

day they

ea


read

ee


meet

ie

[ɪ:]

chief


receive

oi oy

[ɔɪ]

point boy

oo ou

[u:]

foot soup

ou

[aʊ]

out

oa

[ɔʊ]

boat


Сполучення

Звук, який це сполучення позначає

Приклади

аu

[ɔ:]

sauce

оu оо

[ʌ]

country blood


II. ПРИГОЛОСНІ


Приблизна відповідність приголосних звуків англійської мови до приголосних звуків української мови,

р — звук, схожий на український ”п”, вимовляється дещо з

придихом

b — звук, подібний до ”б”

m — звук, подібний до ”м”

w — м’який звук, дещо схожий на ”в”, губи округлено та випнуто вперед

f — звук, подібний до ”ф”

v — звук, подібний до ”в”

θ — звук, притаманний англійській мові, вимовляється подібно

до ”с”, але кінчик язика ледь затиснуто між зубами,

ð — також притаманний англійській мові звук, вимовляється подібно до ”з”, але кінчик язика ледь затиснуто між зубами

s — звук, подібний до ”с”

z — звук, подібний до ”з”

t — звук, подібний до ”т”, але кінчик язика притиснуто до піднебіння біля верхніх зубів, вимовляється дещо з придихом

d — звук, дещо подібний до ”д”, положення язика, як при вимові ”t”

n — звук, дещо схожий на ”н”, положення язика, як при вимові ”t”

l — звук, подібний до ”л”, положенням язика, як при вимові ”t”

r — звук, між ”р” та твердим ”ж”, вимовляється без вібрації

ʃ — звук, дещо м’якший за ”ш”

ʒ — звук, м’якший за ”ж”

tʃ — звук, дещо м’якший за ”ч”

k — звук, подібний до ”к”, вимовляється дещо з придихом

g — твердий звук, подібний до ”ґ”

ŋ — звук, подібний до ”н”, але до піднебіння притиснута не

передня, а задня частина боків язика

h — звук, який дещо нагадує ”х”, утворюється при видиху

j — звук, подібний до ”й”


Таблиця З

Подвійні варіанти вимови деяких приголосних

Літера

Позиція

Вимова

Приклади

с

1. Перед e, і, у

2. Перед а, о, и, усіма приголосними та наприкінці слів

[s]

м

cent, pencil, icy cap, come, cup,black

g

1. Перед е, і, у

2. Перед а, о, и, усіма приголосними та наприкінці слів

[dʒ]

[д]

page, gin, gypsy good, green, big

s

1. На початку слова, перед глухими приголосними та наприкінці слова після глухих

2. Між голосними, наприкінці слів і після дзвінких приголосних

[S] [z]

sit, student, lists please, ties, pens

х

1. Перед приголосними та наприкінці слів

2. Перед наголошеною голосною

[ks] [gz]

text, six example

Таблиця 4

Читання сполучень приголосних літер

Літера

Позиція

Вимова

Приклади

sh

Будь-яка

[ʃ]

she

ch

Будь-яка

[tʃ]

chess

tch

Після коротких голосних

[tʃ]

match

ck

Після коротких голосних

[k]

black

th

1. На початку повнозначних слів і наприкінці слова

2. На початку займенників, службових слів і між голосними

[θ] [ð]

thick, myth this, bathe

wh

1. На початку слова перед усіма голосними, крім о

2. Перед літерою о

[w] [h]

what who

ng

Наприкінці слова

[ŋ]

long

nk

Будь-яка

[ŋk]

thank

wr

На початку слова перед голосними

[r]

write


Таблиця 5

Варіанти читання сполучень і поєднань голосних із приголосними

Сполучення чи

поєднання

Звук (звуки)

Приклади

Сполучення чи

поєднання

Звук (звуки)

При клади

qu

[kw]

question

ear

[a:]

heart

war

fwɔ:l

warm

аг

car

wor

[wə:]

work

igh

[аɪ]

high

wa

[wd]

want

ing

[ɪŋ]

lifting

ew

[ju:]

new

ig + n


sign

ow

[aʊ]

town

і + Id.

[ai]

mild

ow

[ɔʊl

flow

і + nd


kind

oor

[ʊɔ]

moor

a + If


half

our

tour

a + lm


palm

our

[aʊə]

our

a + nt


plant

air


chair

a + sk

[a:]

ask

are

[eə]

care

a + sp


grasp

ere


where

a + ss


grass

ere


here

a + st


past

ear eer

[ɪə]

ear

engineer

о + ll о + Id

[ɔʊ]

roll bold

eigh

[eɪ]

eight

al + k.

N

chalk

ir


shirt

or


short

er ur

[ʒ:]

her burn

oor

augh

M

door taught

ear


learn

о ugh


brought

al + ...

[ɔ:l]

also

aw


draw


Pronunciation symbols (символи фонетичної транскрипції)

[р] = pen [t] = tap [ŋ] = ring [ɔ:] = form [aɪ] = fly

[b] = bad [d] = do [h] = hot [ʊ] = put [eɪ] = make

[m] = man n] = not [j] = yet [u:] = do [ɪə] = near

[w] = way [l] = let [ɪ] =bit [a:] = art [eə] = care

[f] = few [r] = rain [i:] = teeth [з:] = skirt [oə] = poor

[v] = view [ʃ] = shop [e] = let [ə] = weather [aoə] = our

[θ] = throw [ʒ] = measure [æ] = add [ao] = now [juə] = during

[ð] = though [tʃ] = cheese [ʌ] = cup [eo] = home [aɪə] = fire

[s] = see [k] = cat [d] - dog [ɔi] = enjoy [eɪə] = player

[z] = zoo [g] = get

= main stress: after [’a:ftə] (основний наголос)

= secondary stress: afternoon [’a:ftə,nu:n] (другорядний наголос)


CONVERSATIONAL FORMULAS

Expressing one’s opinion

Висловлювання своєї думки

I think...

Я думаю... Я вважаю...

I feel that...

Я відчуваю...

As far as I know...

Наскільки я знаю...

As far as I remember...

Наскільки я пам’ятаю...

As far as I understood...

Наскільки я зрозумів(ла)...

To my mind...

На мою думку...

In my opinion...

На мою думку...

It seems to me...

Мені здається...

I’d like to tell you that...

Я б хотів сказати, що...

It should be mentioned that...

Необхідно зауважити, що...

It should be noted that...

Необхідно зазначити, що...

To begin with...

По-перше... Насамперед...

To tell the truth...

Сказати по правді...

Asking for someone’s opinion

З’ясовування чиєїсь думки

Do you think that... ?

Чи думаєте ви, що...?

What do you feel/think about... ?

Що,ви відчуваєте/думаєте про...?

Are you sure that... ?

Ви впевнені, що...?

Giving reasons

Аргументація, обґрунтування

I think it is right because...

Я вважаю, що це правильно, оскільки...

...that’s why I feel that...

...тому я відчуваю, що...

...and so I think that...

..”.і, таким чином, я вважаю, що...

Asking for reasons

З’ясовування причин

Why?

Чому?

Why do you think that... ?

Чому ви думаєте, що...?

What makes you feel that... ?

Що змушує вас відчувати, що...?

Defending one’s opinion

Відстоювання власної думки

Yes, but what I really mean is...

Так, але насправді я маю на увазі те, що...

What I’m trying to say is...

Те, що я намагаюся сказати, це...

On the’ contrary [’kɔntrərɪ], I...

Навпаки, я...

What you said is really an

Те, що ви сказали, стверджує мою

argument for my point of view.

точку зору.

Agreeing/supporting other people’s opinions

Згода/підтримка думки інших людей

Yes, that’s right.

Так, це так.

That’s what I feel, too. / I think

Так, я теж так думаю.

so, too.Exactly.

Саме так.

I (fully) agree with you.

Я цілком згоден з вами.

He put it very well.

Він сказав про це дуже добре.

I feel that he is right.

Я думаю, що він правий.

He raised some important points.

Він торкнувся дуже важливих питань.

Disagreeing/contradicting other people’s opinions

Незгода з думкою інших людей

I don’t agree with you. /

I disagree with you.

Я не згоден з вами.

I don’t think so.

Я так не думаю.

I’m afraid you are wrong.

Боюся, що ви не праві.

I’m afraid I can’t agree.

Боюся, я не можу погодитися.

It is not worth talking about it.

Не варто про це говорити.

Expressing certainty and uncertainty, probability and possibility

Вираження впевненості і невпевненості, ймовірності і можливості

I’m absolutely certain that...

Я абсолютно впевнений, що...

I’m sure that...

Я упевнений, що...

Perhaps...

Можливо...

I ’m not at all sure that...

Я зовсім не упевнений, що...

It is not possible.

Цс неможливо.

Expressing interest or indifference

Вираження зацікавленності або байдужості

I’m interested in...

Мені цікаво... / Я цікавлюся...

I’d like to know more about...

Мені б хотілося знати більше про...

...sounds interesting.

...звучить цікаво.

Please tell me more about...

Будь ласка, розкажіть мені більше про...

I’m keen on...

Я дуже захоплений...

It doesn’t interest me.

Мене це не цікавить.

I don’t care [kɛə].

Мені все одно./ Мене це не обходить.

What a boring topic.

Яка нудна тема.

Expressing likes and dislikes

Вираження симпатії і антипатії

I love.../like.../adore...

Мені подобається.../ Я обожнюю...

It is great/very good/fun/ fantastic/marvellous.

Це здорово/дуже добре/весело/ фантастично/дивовижно.

I enjoy...

Я люблю/дістаю задоволення від...

What I like best is...

Що мені найбільше подобається, так це...

I hate/dislike...

Я ненавиджу/мені не подобається...


Stating preferences

Надання переваги

I’d rather...

Я б краще/я б скоріше...

I prefer...

Я віддаю перевагу...

Expressing doubt [ daut]

Вираження сумніву

I have my doubts about that./

I doubt it.

Я сумніваюся в цьому.

It’s very doubtful.

Це дуже сумнівно. Це викликає сумніви.

You haven’t convinced me yet.

Ви поки що мене не переконали.

You may have a point there, but I’m still not sure.

Можливо, щось у цьому є, але я поки що не впевнений.

Expressing understanding

Вираження розуміння

I see.

Зрозуміло.

I’ve got that.

Я зрозумів.

That’s clear now.

Тепер зрозуміло.

I didn’t hear what you said. Could you speak up, please.

Я не розчув, що ви сказали. Не могли б ви говорити голосніше.

Could you say that again, please.

Не могли б ви повторити це.

I didn’t understand your last sentence.

Я не зрозумів ваше останнє речення.

Pardon?

Пробачте. Що ви сказали?

Asking the way/giving directions

Запитування дороги/надання вказівок

Excuse me how can I get to.../ can you tell me the way to.../ how can I find...

Пробачте, як мені дістатися.../ підкажіть, будь ласка, як пройти.../ як мені знайти...

It is over there.

Це он там.

You won’t miss it.

Ви не пройдете мимо.

Turn right/left at the next traffic lights.

Поверніть праворуч/ліворуч на наступному світлофорі.

Walk straight on.

Йдіть прямо.

It’s the third street on your left/ right.

Цс третя вулиця ліворуч/праворуч.

Walk along the street until you come to...

Йдіть уздовж цієї вулиці до...

Introducing people and possible replies [rɪ plaɪz]

Знайомство людей і можливі при цьому відповіді

This is... He’s /she’s...

Це...

Sandra, I’d like you to meet...

Сандра, я хочу тебе познайомити з...

Let me introduce Mr Smith to you.

Дозвольте вам представити містера Сміта.

Glad/pleased/ nice to meet you.

Радий із вами познайомитися.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити