Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Health
TO SMOKE OR NOT TO SMOKE? - Палити чи не палити?

TEXT FOR DISCUSSION

The problem of smoking is much under discussion. Some people smoke, some don’t. At present little is known for certain about the tobacco effect on the human organism. The amount of nicotineabsorbed by a heavy smoker per day is capable of killing a horse. Yet it does no visible harm to the smoker. At least no immediate harm.

As to long-range effects much of what is attributed to tobacco can be caused by different factors. Quite a number of studies are carried on in order to establish cause-effect relationship between smoking and some dangerous diseases. The number of theories advanced is increasing, but the many papers dealing with the problem have to admit that most evidence isambiguous and that there is a little confusion and a lot of controversy concerning the results obtained.

However, the little evidence that is conclusive makes all doctors say that the practice is harmful.

Most of those smoking wish to give it up, and it is a matter of record that a great-many heavy smokers often make several attempts give up... either smoking or the attempts. So only fewsucceed. And those few say that they have felt so much better ever since.


VOCABULARY

for certain [sə:tn] — напевно; точно, безумовно

effect [ɪ’fekt] — дія, вплив

to absorb [əb’sɔ:b] — усмоктувати, убирати; абсорбувати; поглинати

heavy smoker [’hevɪ ’sməukə] — запеклий курець

visible harm [’vɪzəbl ha:m] — помітна шкода

long-range [loŋ’reɪndʒ] effect — довгостроковий ефект

to attribute [’ætrɪbjuа] — пояснювати (чимсь); приписувати (to — до чогось)

to cause [kɔ:z] — викликати, бути причиною, спричиняти

to establish [ɪs’tæblɪʃ] — установлювати; з’ясовувати

disease [dɪ’zi:z] — хвороба, захворювання

to increase [ɪn’kri:s] — зростати, збільшувати(ся); рости

to deal [di:l] with — мати справу з кимсь, обговорювати щось

to admit [əd’mɪt] — припускати, визнавати

ambiguous [æm’bɪgjuəs] — сумнівний; невизначний, неясний; неоднозначний

confusion [kən’fju:z(ə)n] — плутанина

controversy [’kɔntpəvə:si] — дискусія, полеміка

results obtained [rɪ’zʌlts əb’teɪnd] — отримані результати

conclusive [kən’klu:siv] — заключний; вирішальний; переконливий

to give it up — кинути (звичку)

to make an attempt [ə’tempt] — робити спробу

to succeed [sək’si:d] — досягти мети, мати успіх


QUESTIONS

1. What do you know about the tobacco effect on the human organism ?

2. What is the cause-effect relationship between smoking and some dangerous diseases ?

3. What does one require to give up smoking?

4. What do those people who gave up smoking say?

5. What is your opinion: to smoke or not to smoke? Why do you think so ?

Палити чи не палити?

Проблема куріння — дуже дискусійна. Деякі люди палять, деякі — ні. На сьогодні мало відомо напевно про вплив тютюну на людський організм. Кількість нікотину, яку поглинає завзятий курець за день, може вбити коня. Проте це не завдає ніякоївидимої шкоди курцеві. Принаймні безпосередньої шкоди.

Щодо довгострокової дії, яку приписують тютюну, то вона може бути спричинена різними факторами. Досить багато досліджень проводять для того, щоб установити зв’язок між палінням і деякими небезпечними хворобами. Кількість висунутих теорійзростає, але в багатьох роботах, пов’язаних з цією проблемою, автори змушені визнати, що більшість доказів неоднозначні і що існують плутанина і багато суперечностей в отриманих результатах. Проте деякі переконливі факти змушують всіх лікарів визнавати, що ця практика є шкідливою.

Більшість курців бажають кинути палити, і, за офіційними даними, дуже багато завзятих курців часто роблять декілька спроб кинути палити, або намагатися кинути. Отже, тільки меншість курців досягають мети. І вони говорять, що відчувають себе відтоді набагато краще.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити