Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Appearance
APPEARANCE: THE ARMS AND HANDS - Зовнішність: руки

The arms and hands of our prehistoric ancestors were probably not very different from the human arm and hand today. The upper and lower joints of the arm, elbow and wrist, were probably very similar, and the basic structure of the hand with its five fingers was also the same. But according to some scientists, there has been an important change — a change in the way we hold things.

Many hundreds of thousands years ago, our ancestors could hold things in only one way. This is called the power grip. The power grip is used, for example, to hold a hammer or a piece of wood. With this

grip, you hold in the palm of the hand with four fingers on one side and the thumb on the other.

Later, the human hand developed a second grip, which we call the precision grip. This grip is used, for example, in holding a pen or a paintbrush. With this grip, you have much greater control over what you are holding. The object is usually held by the soft parts of the fingertips (below the fingernails) of the first three fingers — the thumb, the forefinger and the middle finger. With this grip thelittle finger and the ring finger do nothing.

The development of the precision grip was important. It made it possible for humans to become tool makers, and so humans became the first and only animals to create and use technology.


VOCABULARY

elbow [’elbəu] — лікоть

wrist [rɪst] — зап’ясток

palm [pa:m] — долоня

thumb [θʌm] — великий палець

fingertip [’fɪŋgətɪp] — пучка, кінчик пальця

fingernail [’fɪŋgəneɪl] — ніготь

forefinger [’fɔ:,fiŋgə] — вказівний палець

middle finger [’mɪdl fɪŋgə] — середній палець

little finger — мізинець

ring [rɪŋ] finger — підмізинний палець


QUESTIONS

1. Do people wear special rings on special fingers in your country?

2. How has the human hand changed?

3. Why is the precision grip important in human history?

4. In England, if you put your thumb up in the air it means that everything is all right. Do you use hand gestures in your country? What do they mean?

5. What do you think these idioms mean?

✵ To hold someone in the palm of your hand.

✵ To have everything at your fingertips.

✵ To keep your fingers crossed.

Зовнішність: руки

Руки і кисті рук наших доісторичних предків, мабуть, не дуже відрізнялися від руки і кисті руки сучасної людини. Верхні і нижні суглоби руки, лікоть і зап’ясток були, мабуть, дуже схожі, і основна структура руки з п’ятьма пальцями була така сама. Але, як твердять деякі учені, відбулися важливі зміни в способі тримати предмети.

Багато сотень тисяч років тому наші предки могли тримати предмети тільки в один спосіб. Він називається міцним стиском. Міцний стиск застосовується, наприклад, для того, щоб тримати молоток або шматок деревини. За допомогою такого стиску ви тримаєте щось у долоні руки чотирма пальцями з одного боку і великим пальцем з іншого.

Пізніше людська рука засвоїла інший стиск, який ми називаємо точним стиском. Такий стиск використовується, наприклад, коли тримають ручку або пензель. Стискаючи щось у такий спосіб, ви отримуєте можливість набагато краще контролювати те, що тримаєте. Предмет звичайно тримають м’якими частинами кінчиків перших трьох пальців (під нігтями) — великого, вказівного і середнього. При такому стиску мізинець і підмізинний палець нічого не роблять.

Поява точного стиску внаслідок еволюції мала важливе значення. Він дав людям можливість виготовляти інструменти; отже, люди стали першими і єдиними живими істотами, що створюють і використовують техніку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити