Мегазбірка тем з англійської мови - Найкращі теми з англійської мови - 2019

Feelings, emotions, character
TALKING ABOUT PEOPLE. VIRTUOUS CHARACTERISTICS

THE TOPICAL VOCABULARY


affable [æfəbl] — привітний

amiable [’eɪmjəbl] — дружелюбний, доброзичливий, приємний

good-natured [’gud’neɪtʃəd] — добродушний, добрий; доброї вдачі

kind [kaɪnd] — добрий, сердечний, ласкавий

good-humoured [’gud’hju:məd] — добродушний

kind-hearted [’kaɪnd ’ha:rtɪd] — добрий; добросердий; м’якосердий; чуйний

communicative [kə’mju:nɪkətɪv] — товариський, компанійський; говіркий; комунікаційний

sociable [’səuʃəbl] — товариський, компанійський; дружелюбний; дружній

dignified [’dɪgnɪfaɪd] — із почуттям власної гідності

proud [praud] — гордий

modest [’mɔdɪst] — скромний

shy [ʃaɪ] — сором’язливий, соромливий; тихий

friendly [’frendlɪ] — дружелюбний; приятельський

discreet [dɪs’kri:t] — обережний, небалакучий; стриманий; чемний

considerate [kən’sɪd(ə)rɪt] — уважний; тактовний; дбайливий; делікатний

attentive [ə’tentɪv] — уважний, уважливий; пильний; ввічливий

thoughtful [’θɔ:tful] — вдумливий; уважний, дбайливий; чулий

earnest [’ə:nɪst] — серйозний; переконаний; щирий; палкий

sensible [’sensəbl] — розсудливий, розважливий, розумний

reasonable [’ri:znəbl] — розсудливий, розважливий; поміркований

tactful [’tæktful] — тактовний

enthusiastic [ɪn,θju:zɪ’æstɪk] — захоплений; сповнений ентузіазму

calm [ka:m] — спокійний; тихий, мирний; незворушний

quiet [’kwaɪət] — спокійний; скромний; стриманий

composed [kəm’pəuzd] — спокійний, стриманий

self-possessed [’selfpə’zest] — спокійний, витриманий, холоднокровний

merciful [’mə:sɪful] — милосердний; співчутливий; доброзичливий

impartial [im’pa:ʃ(ə)l] — безсторонній, неупсреджений; справедливий

patient [’peiʃ(ə)nt] — терплячий; наполегливий, упертий

forbearing [fɔ:’bɛərɪŋ] — стриманий, витриманий; поблажливий, терплячий

sympathetic [,simpə’θetɪk] — співчутливий; доброзичливий; схвальний; близький духом

respectable [rɪs’pektəbl] — шановний; респектабельний; порядний

cordial [’kɔ:djəl] — сердечний, щирий; задушевний

honest [’ɔnɪst] — чесний; щирий, відвертий, прямий

reserved [rɪ’zə:vd] — стриманий, відлюдний, нетовариський

disciplined [’dɪsɪplɪnd] — дисциплінований

well-behaved [’welbɪ’heɪvd]—добре вихований, гречний, бездоганної поведінки

polite [pə’lаɪt] — ввічливий, чемний; люб’язний; вишуканий

obedient [ə’bi:djənt] — слухняний; покірний

witty [’wɪtɪ] — дотепний; хитрий, підступний; розм. розумний; здібний

talented [’tæləntɪd] — талановитий, обдарований

bright [braɪt] — здібний, кмітливий, тямущий; веселий, жвавий, сповнений оптимізму

gifted [’gɪftɪd] — обдарований, здібний, талановитий

wise [waɪz] — мудрий, розсудливий; хитрий; спритний

intelligent [ɪn’telɪdʒ(ə)nt] — розумний; кмітливий, тямущий; обізнаний

capable [’keɪpəbl] — здібний, здатний; обдарований; вправний, тямущий

diligent [’dɪlɪdʒ(ə)nt] — старанний, ретельний; невтомний; копіткий

conscientious [,kɔnʃi’enʃəs] — сумлінний, добросовісний, чесний, свідомий

industrious [ɪn’dʌslrɪəs] — працьовитий, старанний, ретельний; умілий

hard-working [’ha:d, wə:kɪŋ] — працьовитий, старанний

well-read [’wel’red] — начитаний; ерудований

broad-minded [’brɔ:d’ mаɪndɪd] — з широким кругозором; що має

широкі погляди; терпимий

benevolent [bfnevələnt] — доброзичливий, прихильний

philanthropic [,fɪlən’θrɔpɪk] — філантропічний

scrupulous [’skru:pjuləs] — педантичний, сумлінний, добросовісний

consistent [kən’sɪst(ə)nt] — послідовний, стійкий

affectionate [ə’fekʃnɪt] — люблячий, ніжний, ласкавий

devoted [dɪ’vəutɪd] — вірний, відданий; ніжний, люблячий

loyal [’lɔɪ(ə)l] — вірний, відданий; лояльний

persistent [pə’sɪst(ə)nt] — завзятий, упертий, наполегливий

punctual [’pʌŋktjuəl] — пунктуальний; точний

persevering [,pə:sɪ’vɪərɪŋ] — наполегливий, завзятий, упертий; стійкий

exacting [ɪg’zæktɪŋ] — вимогливий; суворий

demanding [di’ma:ndiŋ] — вимогливий; наполегливий

firm [fə:m] — твердий, непохитний

strict [strɪkt] — суворий, вимогливий

reliable [rɪ’lаɪəbl] — надійний, певний

just [dʒʌst] — справедливий, обгрунтований

fair [feə] — певний, справедливий

outspoken [aut’spəuk(ə)n] — щирий, прямий, відвертий

frank [fræŋk] — відвертий, відкритий, щирий; щедрий

sincere [sɪn’sɪə] — щирий, справжній; прямий, чесний

trustworthy [’trʌst,wə:ðɪ] — який заслуговує на довіру

trustful [’trʌstful] — довірливий

generous [’dʒen(ə)rəs] — щедрий, великодушний

sweet [swi:t] — милий, добрий, м’який

gentle [’dʒentl] — делікатний; лагідний, ніжний

brave [breiv] — хоробрий, сміливий; чудовий, прекрасний

courageous [ka’reɪdʒəs] — сміливий, хоробрий, відважний, мужній

strong-willed [’stroŋ’wɪld] — рішучий, вольовий; упертий, завзятий

good sport [’gud’spɔ:t] — славний малий, молодець


TASKS

I. Write on the chalkboard the words, denoting different traits of character. Everyone should name the traits one appreciates more or less in one’s friend. Then speak about your friend who possesses some of these traits.

II. Think of somebody you know well and admire. Complete the sentences about him/her in any way you like.

a) One of the first things you notice about him/her is...

b) His/Her most striking feature is his/her...

c) A typical habit of his/hers is to...

d) The reason I admire him/her is because...

e) I shall always remember the time when he/she...

f) He/She may not be... but...

III. Play a game. SIX EYES

Write your names on small pieces of paper. Take one of the pieces of paper and try to imagine that you are that person. Then you must complete the sentences:

I always..; I often..; I usually..; I occasionally..; I rarely..; I never... Try to guess who some of you have pretended to be.

IV. Suppose that you have just been elected President of the USA. What qualities would you look for in choosing a person to fill each post in your cabinet?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити